De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekenbuddy's

Een effectiviteitsonderzoek voor de Stichting voor Kennis en sociale Cohesie naar het project Rekenbuddy’s

Rekenbuddy's

Een effectiviteitsonderzoek voor de Stichting voor Kennis en sociale Cohesie naar het project Rekenbuddy’s

Samenvatting

Samenvatting Rekenen komt overal voor en is niet weg te denken in de wereld waarin we leven. De prevalentie van kinderen met rekenproblemen is 5% tot 8% (referentie?). Voor het begrip rekenproblemen wordt in dit onderzoek de volgende definitie gehanteerd: “Mensen die problemen hebben met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken/wiskundekennis (feiten/afspraken)”. Mede vanwege de hoge prevalentie van rekenproblemen heeft de SKC het project Rekenbuddy 's opgezet. Om te testen of deze methodiek daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen van de rekenproblemen van de deelnemende leerlingen is in overleg met de opdrachtgever de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre leidt het Rekenbuddy traject tot verbetering van rekenvaardigheden bij deelnemende kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar? Kinderen met rekenproblemen lopen risico op het ontwikkelen van sociaal-emotionele problematiek. (referenties?) Ook vertonen deze kinderen een verhoogd risico op aandachtsproblemen en internaliserende problemen zoals angst en depressie. Kinderen met rekenproblemen ervaren vaker gevoelens van intellectuele incompetentie en somberheid. Onderzoek toont aan dat een gemis aan ‘gecijferdheid’ de kans op een baan sterker reduceert dan problemen met lezen en/of spellen(Ruijssenaars e.a, 2004). Uit onderzoek blijkt dat kinderen met rekenproblemen vaak moeilijk tot automatisering van basiskennis komen. Voor het begrip automatiseren van rekenkennis wordt de volgende definitie gehanteerd: Het snel en goed uit het geheugen kunnen oproepen van de juiste woordfeiten en rekenfeiten. Voor een goede rekenontwikkeling is automatisering van basiskennis van groot belang (Ruijssenaars et al, 2017). Goede automatisering van basisbewerkingen zorgt ervoor dat het werkgeheugen minder wordt belast bij complexere rekenopgaven. Verschillende interventies die in het verleden zijn gedaan laten effectief bewezen componenten zien die ook terug komen in het project Rekenbuddy’s. Het onderzoeksdesign bestaat uit (1) een effectiviteitsmeting, middels de TTA en (2) een survey die bij alle deelnemende respondenten is afgenomen. De TTA en een survey zijn afgenomen bij de groep deelnemende leerlingen (n=25) en bij een controlegroep (n=7) die niet deelnemen aan de interventie, maar waarbij wel rekenproblemen zijn vastgesteld. De effectmeting bestaat uit het meten van de doeltreffendheid van het project Rekenbuddy’s in het reduceren van rekenproblemen bij deelnemende kinderen. Uit de statische analyse is gekomen dat de voormetingen van de experimentele- en controlegroep niet significant zijn. Ook komt er naar voren dat er een significant verschil is tussen de voor- en de nameting van de controlegroep. Dit verschil is niet gebleken uit de voor en nameting van de controlegroep. Ook bij de survey die is afgenomen is een significant verschil aangetoond. Uit de resultaten blijkt dat het project effectief is gebleken. Dit vindt zijn oorzaak in het significante verschil dat is gevonden bij het analyseren. Omdat de voormetingen met elkaar vergelijkbaar met elkaar zijn kon er een uitspraak gedaan worden over de resultaten. Er is bij de experimentele groep een significant verschil gevonden wat betekend dat het project Rekenbuddy’s voor een dusdanige groei heeft gezorgd dat de het verschil niet op toeval is berust. Ook uit de survey is gekomen dat de kinderen die hebben deelgenomen aan de interventie positiever staan in hun beleving omtrent het project. Wel moet men voorzichtig zijn met het trekken van conclusies aangezien de controlegroep uit een kleine groep respondenten bestaat. Dit onderzoek biedt interessante mogelijkheden voor vervolgonderzoek naar het project en zijn werking om verbeterpunten te vinden om het project beter te laten werken.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk