De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatie proef verruiming openingstijden horeca in de gemeente Veenendaal

Evaluatie proef verruiming openingstijden horeca in de gemeente Veenendaal

Samenvatting

Veenendaal is een gemeente in de provincie Utrecht en heeft zon 65.000 inwoners. Vanuit degemeente worden er dialoogavonden georganiseerd over bepaald beleid, zodat betrokkenpartijen ook inspraak hebben op nieuw beleid. Zo ook was er de dialoogavond over de nieuwehorecanota (een beleidsstuk over de visie van de horeca binnen de gemeente) waarbij naarvoren kwam dat ondernemers en bewoners voorstanders waren van het verruimen dan welvrijgeven van de sluitingstijden van de horeca. Dit had als oorzaak dat er destijds veel overlastwas van horecapubliek; iedere horecagelegenheid moest om 3 uur ’s nachts gesloten zijnwaardoor er om die tijd een grote toestroom mensen in het centrum was die de horeca verliet.De gemeente heeft gehoor gegeven aan deze vraag en is op 28 juni gestart met de proef:verruiming sluitingstijden horeca. Hierbij mogen deelnemende horeca gebruik maken van eenontheffing van de sluitingstijden, maar er zijn ook een aantal maatregelen aan verbonden voorhet aanscherpen van de veiligheid, zoals het verplichten van een (gecertificeerde) portier eneen venstertijd van 02.00 uur ’s nachts (er mag na deze tijd niemand meer naar binnen). Ookheeft de gemeente, in samenwerking met de Stichting Horeca Veenendaal (spreekbuis voor dehoreca binnen de gemeente) en de politie een convenant opgesteld: het horecaconvenant.Hierin staan, onder andere, verwachtingen en afspraken van de betrokken partijen. Het doelhiervan was om meer verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf te leggen, waar zij meervrijheid voor terug krijgen.Het onderzoek splits zich vervolgens uit voor deze samenvatting worden onderzoeksresultatenkort en bondig behandeld. Voor een uitgebreider verslag wordt u verwezen naar de volledigeversie van het onderzoek.Er komt in de literatuur veel voor over problematiek in de horeca, er zijn bot gezegd tweemanieren om te sturen hierop (op elk soort problematiek): government of governance. Hetverschil tussen de twee zit in de manier waarop de overheid het beleid handhaaft. Bijgovernment zit de overheid strak op de regels en deelt sancties uit waar nodig, bij governanceheeft de overheid een veel horizontalere positie en gaat juist in overleg en probeert samen tewerken met de betrokken partijen om zo tot een goed samenwerkingsverband te komen. Uitde theorie komt een aantal indicatoren naar voren voor dit soort samenwerking; vertrouwen,draagvlak, invloed op beleid en wederzijdse afhankelijkheid. Wanneer deze indicatorenworden toegepast en door de verschillende partijen worden ingevuld is er sprake van eengoede netwerksamenwerking. De gemeente Veenendaal zet in op nieuw beleid, in de vormvan een proef, in samenloop met een horecaconvenant, de politie, gemeente enhorecaondernemers ondertekenen het convenant om zo de afspraken te ondersteunen. Dedeelnemende horecaondernemers kunnen zelf bepalen tot hoe laat zij open zijn op dedonderdag- vrijdag- en zaterdag nacht. Alle partijen geven aan dat zij de samenwerkingpositief vinden. Er zijn meerdere deuren geopend om dan wel ad hoc en strategischeproblemen op te kunnen lossen.Om te onderzoeken wat voor effecten de invoering van deze proef heeft worden 3verschillende partijen benaderd aan de hand van een enquête: bewoners, bezoekers en horeca.Hierbij komen vragen aan bod betreffende veiligheid, overlast en economische effecten vande proef. Op het gebied van veiligheid is er qua gevoel weinig veranderd: het merendeel vande mensen voelden zich al veilig tijdens de horeca avonden. Alle partijen geven aan minderoverlast te hebben opgemerkt sinds de invoering van de proef. De meerderheid van debetrokken partijen geeft aan positief tegenover een vervolg van de proef te staan; voornaamsteredenen een positieve ontwik

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk