De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatieonderzoek convenant 18-/18+ gemeente Deventer

Evaluatieonderzoek convenant 18-/18+ gemeente Deventer

Samenvatting

Het samenwerkingsconvenant 18-/18+ is 1 februari 2018 getekend en van kracht gegaan. Dit convenant is opgesteld door de gemeente Deventer in samenwerking met organisaties die betrokken zijn bij de kwetsbare doelgroep 18-/18+. Het convenant beoogt een soepelere overgang van de leeftijd 18- naar 18+ voor kwetsbare jongeren in de gemeente Deventer, deze jongeren hebben niet altijd de juiste vaardigheden en kennis om dit zelf mogelijk te maken. Het convenant moet eraan bijdragen dat de kansen van jongeren worden versterkt, zodat zij sociaal en economisch zelfstandig worden. De gemeente Deventer wil in kaart brengen welke werking het convenant heeft in de praktijk, zodat zij dit kunnen meenemen tijdens de evaluatie die gepland staat nadat het convenant een jaar in werking is. Zij willen graag zien welke invulling er wordt gegeven aan het convenant en waar er mogelijk nog verbeteringen aangebracht kunnen worden of nodig zijn. In het onderzoek wordt informatie verzameld om de probleemstelling te kunnen beantwoorden:
‘In hoeverre worden de doelstellingen die omschreven staan in artikel 1 van het samenwerkingsconvenant 18-/18+ van de gemeente Deventer behaald? En welke verbeterpunten zijn er eventueel aan te wijzen?’
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn er vijf onderzoeksvragen geformuleerd. Aan de hand van kwalitatief bureauonderzoek, open interviews en een casus-analyse is er informatie verzameld om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Er hebben twaalf interviews plaatsgevonden, met zes verschillende organisaties. Er is één casus-analyse uitgevoerd. De interviews en casus-analyse hebben zich vooral gericht op de werking van het convenant in de praktijk, daarnaast zijn de sterke- en verbeterpunten in kaart gebracht.
 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het gebruik van het convenant minimaal is, waardoor er gesteld kan worden dat het convenant niet wordt gebruikt. Hierdoor heeft het onderzoek zich vooral gericht op wat er nodig is om het convenant bekendheid te geven en welke verbeterpunten er zijn volgens de respondenten, waardoor het gebruik zal toenemen. Er is gebleken dat organisaties voornamelijk hun eigen invulling geven aan de rollen en het proces en deze niet bewust worden gebruikt vanuit het convenant. Daarnaast worden er geen activiteiten ontplooid als invulling van het convenant, organisaties gaan vooral te werk zoals zij dat altijd al hebben gedaan. Er wordt geen gebruik gemaakt van de documenten die onder het convenant hangen: de checklist en het toekomstplan. Slechts één respondent heeft de checklist één keer ingevuld. Het convenant heeft er wel aan bijgedragen dat bepaalde organisaties de gezinscoaches en het sociaal team sneller weten te vinden. Daarnaast worden de samenwerkingen opgezocht, maar dit gebeurde ook al voordat het convenant in werking was.
Ten aanzien van de conclusies zijn er een aantal aanbevelingen geformuleerd. Als eerste zal er aandacht besteed moeten worden aan de implementatie van het convenant op de werkvloer. Er is wel aandacht aan besteed, maar inhoudelijk niet genoeg om het convenant handen en voeten te geven. Hier zal extra kracht bijgezet moeten worden, daarom is er geadviseerd om een aandachtsfunctionaris per organisatie aan te stellen vanuit de werkvloer. Ten tweede zullen de rollen en het proces verduidelijkt moeten worden, hier wordt nu voornamelijk eigen invulling aan gegeven waardoor er geen eenduidigheid is. Ten derde is het nodig om de documenten die onder het convenant hangen te concretiseren, hierdoor wordt het convenant werkbaarder. Als laatste wordt geadviseerd om het voorstel voor vervlechting van het convenant 18-/18+ en het convenant Sluitende aanpak jongeren door te zetten. Deze twee documenten kennen veel overlap met elkaar. Het zou mooi zijn om dit op één plek samen te kunnen brengen, zodat er meer duidelijkheid ontstaat voo

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2018-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk