De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De straat op

Samenvatting

De directie van De Jong-KamphuisMenderink B.V. gevestigd te Almelo wil inzicht krijgen in de situatie zoals deze in 2010 is, met betrekking tot gedwongen gerechtelijke ontruimingen de rol van gemeenten ten opzichte van de roerende zaken die uit een onroerende zaak verwijderd moeten worden en aan de openbare weg geplaatst moeten worden. Dit heeft geresulteerd in de scriptie “De straat op”
Er worden bijna dagelijks mensen gedwongen hun woning uitgezet, veelal betreft het hier een huurwoning. Vaak moet een huurwoning worden ontruimd omdat de huurtermijnen niet meer of slechts gedeeltelijk worden voldaan. Een andere aanleiding voor een gedwongen ontruiming kan ook zijn, dat de huurder ernstige overlast veroorzaakt.
De opslag van de roerende zaken die uit de onroerende zaak komen is een problematisch onderwerp voor zowel de gerechtsdeurwaarder als de gemeenten. Beiden stellen zich op het standpunt dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de afvoer en / of opslag van deze roerende zaken. De gedwongen ontruiming bevindt zich dan ook op het juridische vlak op twee rechtsgebieden, het civiel- en bestuursrechtelijke terrein.
Vorenstaande is verwerkt in de navolgende probleemstelling:
Het inzichtelijk maken van de juridische en feitelijke gang van zaken bij een gedwongen gerechtelijke ontruiming van een woning bezien vanuit bestuursrechtelijke-, privaatrechtelijke-, gerechtsdeurwaarderoptiek en de jurisprudentie ontwikkeling op dit punt.
Om tot een antwoord te kunnen komen op de probleemstelling is een onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch, enquêtes en interviews. Voor deskresearch is verschillende literatuur geraadpleegd, vakliteratuur maar ook jurisprudentie en de actualiteiten. Middels enquêtes en interviews bij meerdere Overijsselse gemeenten is onderzoek gedaan naar de verschillende handelswijzen ten opzichte van de goederen.
Bij een gedwongen ontruiming zijn de volgende partijen betrokken, een huurder, een verhuurder, een gerechtsdeurwaarder die in zijn hoedanigheid, van een door de overheid aangesteld, onafhankelijk executerend openbaar ambtenaar gevolg dient te geven aan de wensen van de verhuurder, de politie en de gemeente die voor orde en reinheid moet zorgen van de openbare ruimten.
Een gedwongen ontruiming wordt geregeld in het wetboek van Burgerlijkerechtsvordering, artikelen 555 tot en met 557. Artikel 14 van de Gerechtsdeurwaarderswet staat in relatie met de artikelen uit het wetboek van Burgerlijkerechtsvordering. De gemeenten herleiden hun handelen aan een uitspraak van de Raad van State d.d. 7 november 2001 en 17 juli 2002.
Gemeenten hebben geen eenduidige regeling hoe te handelen bij een gedwongen ontruiming. Door dit gemis is het voor een gerechtsdeurwaarder onduidelijk wat deze kan verwachten bij een ontruiming.
Tot 1 december 2010 heeft de rechtelijke macht zich niet duidelijk uigesproken over de afvoer en opslag van de roerende zaken. Ook ligt het niet in de lijn der verwachting dat er een wetswijziging komt. Het probleem zoals die thans aanwezig is, is niet veranderd. De verwachting is dat in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt afgesproken om een meer actievere houding aan te nemen om gerechtelijke gedwongen ontruimingen te voorkomen. Het is vooralsnog niet bekend wat de houding betreft bestuursdwang zal gaan worden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
InstituutAcademie Bestuur & Recht
PartnersDe Jong Kamphuis Menderink
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk