De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gegevensdeling tussen Bureau Jeugdzorg Overijssel en de gemeente Enschede

De gegevensdeling tussen Bureau Jeugdzorg Overijssel en de gemeente Enschede

Samenvatting

SamenvattingDe aanleiding voor dit onderzoek is het verzoek van de heer A. Knol, praktijkleider bij Bureau Jeugdzorg Overijssel, om onderzoek te doen naar de gevolgen van de decentralisatie voor Bureau Jeugdzorg Overijssel. Per 1 januari 2015 zal de nieuwe Jeugdwet in werking treden. Dit heeft tot gevolg dat de jeugdhulpverlening onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten komt te vallen, waardoor organisaties in het sociale domein nauw met elkaar gaan samenwerken. De domeinoverstijgende gegevensdeling die hierop volgt is een inbreuk op het recht op privacy van burgers. Deze scriptie behandelt het vraagstuk rondom de gegevensdeling tussen Bureau Jeugdzorg Overijssel en haar ketenpartners.Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een probleemstelling. Aan deze probleemstelling zijn deelvragen gekoppeld. De probleemstelling luidt: “Mogen de dossiers, toebehorend aan Bureau Jeugdzorg Overijssel, volgens de geldende wetgeving uitgewisseld worden met de gemeenten waarmee zij gaan samenwerken, en wie mag van deze gegevens kennis nemen en ze verder delen en onder welke voorwaarden?”Voor de beantwoording van de centrale vraag is ten eerste onderzocht wat het juridische kader van het delen van persoonsgegevens is. Dit onderzoek is uitgevoerd middels een analyse van de bepalingen in internationale en Europese verdragen, de Grondwet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Vervolgens is gekeken naar de bepalingen in het privacyreglement van zowel Bureau Jeugdzorg als de gemeente Enschede. Deze bepalingen zijn getoetst aan de resultaten van het onderzoek naar het juridische kader. Hieruit is gebleken welke bevoegdheden de gemeente Enschede en Bureau Jeugdzorg Overijssel hebben met betrekking tot de gegevensdeling en aan welke voorwaarden de gemeente Enschede en Bureau Jeugdzorg Overijssel moeten voldoen om gegevens te mogen delen. Het antwoord op de centrale vraag is verkregen door middel van een kwalitatief onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van literatuuronderzoek, een inhoudsanalyse van wetgeving en jurisprudentie en documentanalyse.
De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot de volgende conclusie:Het juridisch kader van de bescherming van persoonsgegevens is breed en kent zijn oorsprong in internationale en Europese verdragen, maar ook in de Grondwet. In Nederland is de privacyrichtlijn van de Europese Raad geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Aanvullend op deze wet hebben veel bedrijven, instellingen en organen een privacyreglement opgesteld. De gemeente Enschede en Bureau Jeugdzorg Overijssel werken samen op basis van het COVZO convenant en het bijbehorende privacyreglement. Persoonsgegevens mogen door Bureau Jeugdzorg Overijssel enkel verwerkt worden indien dit noodzakelijk is voor de hulpverlening. Het doel van de verwerking moet nauwkeurig omschreven zijn. Uit het onderzoek naar het COVZO convenant is gebleken dat het convenant een goede basis biedt voor de samenwerking tussen de gemeente Enschede en Bureau Jeugdzorg Overijssel. Het doel van het convenant, de taken van de convenantpartners en de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn duidelijk vastgelegd. Het convenant bevat echter veel taalkundige fouten waardoor het convenant slecht leesbaar is. Het bijbehorende privacyreglement is op veel punten onvolledig. Er is bijvoorbeeld niks vastgelegd over de toegankelijkheid van de informatie. De huidige dossiers van Bureau Jeugdzorg mogen middels de Eenmalige Gegevensoverdracht gedeeld worden met de gemeente Enschede. Van deze gegevens mogen alleen de werknemers van de gemeente kennis nemen die ook betrokken zijn bij de hulpverlening. Zij kunnen toegang krijgen tot die gegevens die voor hen noodzakelijk zijn in het belang van de hulpverlening. Voor de gemeente is het van belang dat er een systeem komt dat regelt welke medewerkers toegang hebben tot welke dossiers. Bij het delen en verwerken van de gegevens dient ten slotte

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2014-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk