De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Agressie op de werkvloer

Agressie op de werkvloer

Samenvatting

Binnen dit onderzoek staat het huidige agressieprotocol van VluchtelingenWerk Oost Nederland locatie Velp centraal. Uit een gesprek met VluchtelingenWerk Oost Nederland bleek dat er weinig zicht is op het huidige agressieprotocol en waar verbeteringen mogelijk zijn. Dat agressie voorkomt bij VluchtelingenWerk is gebleken uit de registratie hiervan, maar verder is dit niet geanalyseerd en komt dit onderwerp weinig aan de orde. Door dit onderzoek is er in kaart gebracht wat het huidige agressieprotocol is, welke type incidenten zich hebben voorgedaan en tot slot waar er verbeteringen mogelijk zijn. De grondslag van het onderzoek is de probleemstelling: “Voldoet het huidige agressieprotocol van VluchtelingenWerk Oost Nederland aan het beoogde doel met betrekking tot preventie, aanpak en nazorg? Zo nee, welke aanbevelingen leiden tot verbetering om de doelstelling te bereiken?” Naar aanleiding van de probleemstelling zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 1. Wat houdt het huidige agressieprotocol van VluchtelingenWerk Oost Nederland in? 2. Wat is de omvang van het aantal agressie-incidenten in de periode van januari 2015 tot juli 2015? 3. Wat is de vorm en de oorzaak van agressie-incidenten in de periode van januari 2015 tot juli 2015? 4. Welke nationaliteiten zijn betrokken bij agressie-incidenten in de periode van januari 2015 tot juli 2015? 5. Voldoet de huidige aanpak naar aanleiding van het protocol aan de wetgeving? Om tot het antwoord op de vragen te komen zijn in die onderzoek gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Er is gebruik gemaakt van literatuurstudie, half gestructureerde interviews, gestructureerde observatie en deskresearch. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten van de afgenomen interviews behandeld. In hoofdstuk 6 worden de conclusies beschreven en daarna de aanbevelingen. Hieronder vatten we de hoofdlijnen van de uitkomsten samen. Vrijwel alle medewerkers van VluchtelingenWerk Oost Nederland zijn tijdens hun werk in aanraking gekomen met agressie-incidenten. In het mereldeel van de gevallen bleek er sprake te zijn geweest van een psychische vorm, slechts een enkele keer fysiek geweld. Van alle agressie-incidenten die zijn gemeten tijdens de onderzoeksperiode van zes maanden was er in 77% sprake van frustratie als oorzaak. Gedurende het afnemen van de interviews bleek pas na doorvragen dat er veel meer agressie-incidenten waren voorgevallen doordat het niet altijd herkend werd. Subtiele vormen van agressie worden door de medewerkers niet herkend. Dit kan leiden tot een normverschuiving. Uit de analyses is gebleken dat het huidige protocol op dit moment niet voldoet met betrekking tot preventie. Er is geen eenduidig agressieprotocol, dit is verdeeld in verschillende documenten. Ten grondslag aan een protocol met betrekking tot de aanpak is het van belang agressie nader te definiëren. Het protocol schept geen duidelijkheid. Aan VluchtelingenWerk Oost Nederland is geadviseerd om het huidige agressie-protocol te gaan herzien, het onderwerp regelmatiger terug te laten keren op de agenda en het verplicht stellen van een agressietraining.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2018-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk