De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek leading info tool

Onderzoek leading info tool

Samenvatting

Voor de TDC Groep is studie gedaan naar het opnieuw inrichten van een Business Intelligence Tool. Deze tool, genaamd LIT (Leading Info Tool), zal een MKB ondernemer met een bedrijfsgrootte van 10 tot 50 medewerkers inzicht moeten verschaffen in de financiële toestand van hun organisatie gedurende een bepaald tijdsinterval. TDC Groep heeft medio 2006 een eerste versie van dit programma geïntroduceerd. Deze online tool gaf echter niet het gewenste resultaat. Om het programma geschikt te maken voor de architecten- en ingenieursbranche is dit afstudeerproject gestart. In dit project is zowel desk- als fieldresearch uitgevoerd, waarbij de deskresearch uitgebreider is geworden dan op voorhand verwacht. In overleg met de opdrachtgever is besloten om de fieldresearch in te perken, waardoor verschillende onderzoeksvragen maar deels beantwoord zijn.
Het doel van LIT is de gebruiker inzicht verschaffen in zijn organisatie aan de hand van financiële en bedrijfskundige gegevens. Als deze gegevens bekend zijn moet vervolgens aan de hand van scenario’s inzicht gebracht worden in de toekomstige situatie. Hierin staan kengetallen en kostprijsberekeningen centraal. Uit de analyse van de huidige LIT blijkt dat deze zeer onvolledig is. Zo is er geen kostprijs te berekenen, zijn scenario’s niet uitvoerbaar en is er weinig nuttige output.
Ter oriëntatie is er bekeken welk soort programma’s er voor financiële gegevens op de markt zijn. Hieruit blijkt dat LIT een potentieel goed product is. Dit omdat het simpel en snel te bedienen is zonder gebruik te maken van overige programma’s voor de datainput. Dit samen met de ASP-versie is een unieke toepassing binnen deze programma’s.
Het doel van het project was de inrichting aan te passen van LIT. Dit bestaat uit ‘inrichting organisatie’, ‘processen’, ‘data’, ‘scenario’s’ en ‘rapport’. De inrichting van de organisatie en de processen staan in een organisatie vast en zullen na het invullen van de inputvariabelen bekend zijn. Voor het verwerken van de data die uiteindelijk bekend gemaakt wordt in het rapport, worden financiële kengetallen gebruikt om onderliggende verbanden tussen verschillende posten op de balans- en resultatenrekening overzichtelijk weer te kunnen geven. Met deze kengetallen kan men over enkele perioden een vergelijking maken en zien wat de trend is van de financiële omstandigheden van de organisatie. Ook kan met deze kengetallen een vergelijking worden gemaakt met andere ondernemingen in de branche. Naast de financiële kengetallen wordt er gebruik gemaakt van een kostprijsberekening. Nadat meerdere mogelijkheden bekeken zijn, is er gekozen voor de verfijnde opslagmethode. Uit de interviews blijkt dat deze in de architecten- en ingenieursbranche vaak toegepast wordt. Scenario’s zijn veranderingen van de inputvariabelen. Dit kan een verandering van één of meerdere posten zijn waardoor de outputvariabelen veranderen. Deze zijn op zich moeilijk te interpreteren waardoor ze overzichtelijk in het rapport weergegeven moeten worden met behulp van grafieken en tabellen. Ook moeten meerdere scenario’s met elkaar vergeleken kunnen worden en moet er per outputvariabele aangegeven worden hoe deze positief beïnvloed kan worden waardoor het gemakkelijker wordt om de kengetallen te interpreteren.
Om de uiteindelijk gekozen inrichting en mogelijkheden in kaart te brengen en te testen, is er in Excel een testcase uitgevoerd. Hierbij is een fictieve organisatie opgezet waarmee de functies van de nieuwe tool getest zijn. Ook heeft de opdrachtgever de tool getest. Na deze tests zijn de verbeterpunten aangepast waardoor LIT v2.0 is ontstaan. Het opzetten van deze nieuwe tool is de uitloop van de deskresearch, waardoor, in overleg met de opdrachtgever, is besloten om het kwantitatieve marktonderzoek te laten vervallen.
Wel is er kwalitatief onderzoek verricht in de architecten- en ingenieursbranche. Hieruit is input gehaald voor de inrichting van het product, maar ook is er onderzocht of de tool past bij de voorgeschreven branche. De conclusie is dat de voorgeschreven branche niet geschikt is voor deze tool. Over het algemeen is het een conservatieve en traditionele branche waar kengetallen niet tot weinig gebruikt worden en het nut ervan niet wordt onderkend. De geïnterviewden zien het inschatten van uren als bottleneck, omdat de zakelijke dienstverlening wordt gezien als ‘urenfabrieken’ waarin weinig grote investeringen gedaan worden. Wel wordt er gekeken naar de begrote omzet en kosten. Ook worden de resultaten eens per jaar vergeleken met de branche. Behoefte aan consultancy, als ondersteuning bij het interpreteren van de uitkomsten, is er niet. Want de tool zal dan niet meer simpel en vlot te hanteren zijn. Wel is er behoefte aan ondersteuning in de beginfase om uitleg te krijgen over het product en de manier van werken.
Om de daadwerkelijke vraag in de markt te peilen zal er een enquête gehouden moeten worden in verschillende branches. Interessante branches zouden kunnen zijn:
• Zorginstellingen, omdat deze meer als een bedrijf gerund moeten worden en er meer naar de kosten gekeken moet worden;
• Horeca, doordat deze in een zwaar concurrerende markt zitten en erg seizoensafhankelijk zijn waarbij het inzien van trends en gemiddelden gedurende een jaar essentieel zijn.
In dit onderzoek is gekeken welk soort programma’s er op de markt zijn. Hierbij zijn er al enkele programma’s ontdekt die veel overeenkomsten hebben met LIT. Om de volledige mogelijkheden en alle concurrenten te bepalen zal er diepgaand onderzoek gedaan moeten worden naar de concurrentie.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bedrijfskunde & Ondernemen
PartnersTDC Groep
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk