De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van culturele erfgoedwaarden op de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Hof van Twente

Afstudeerscriptie

De invloed van culturele erfgoedwaarden op de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Hof van Twente

Afstudeerscriptie

Samenvatting

Gemeenten staat gezien actuele sociale thema’s en de voortdurend veranderingen in desamenleving voor een groot aantal uitdagingen. Een van die uitdagingen is het aantrekkelijkhouden van stads- en dorpscentra. Momenteel loopt in veel gemeenten het aantal bezoekersterug, hetgeen invloed heeft op de leefbaarheid van de hele gemeente. Ook de gemeenteHof van Twente heeft te maken met deze ontwikkeling. Er wordt daarom op diversemanieren gekeken naar mogelijkheden om deze trend om te buigen. Aangezien degemeente Hof van Twente van oudsher bekend staat om zijn cultureel erfgoed zag degemeente graag onderzocht welke rol dit erfgoed speelt op de ruimtelijke kwaliteit in degemeente. Het onderzoek moest zich richten op de ruimtelijke kwaliteit in de centra en danspecifiek op de puien en gevels van de hierin gelegen (winkel)panden. Daarnaast was degemeente Hof van Twente benieuwd of het instellen van een regeling om de gevels vanbestaande panden in hun oude glorie te herstellen van meerwaarde kan zijn als aanvullingop het bestaande beleidsinstrumentarium.Voor het uitvoeren van het onderzoek heeft de onderzoeker de volgende probleemstellinggeformuleerd:Welke mogelijkheden zijn er om waarden van cultureel erfgoed een rol te laten spelen bij hetvergroten van de ruimtelijke kwaliteit van stads- en dorpscentra, op welke wijze oefenendeze waarden invloed uit op het huidige beleid van de gemeente Hof van Twente en kan hetinstellen van een puienregeling een nuttige aanvulling op dit huidige beleid zijn?
Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt vanliteratuuronderzoek en het afnemen van interviews. Voor de interviews is gesproken met vijfondernemers uit Hengelo die hebben deelgenomen aan de puienregeling die in deze stad alis ingevoerd. De uitkomsten van het literatuuronderzoek en de interviews zijn met elkaarvergeleken en dit heeft geleid tot de volgende resultaten.Uit het onderzoek blijkt dat de invloed die cultureel erfgoed uitoefent op de ruimtelijkekwaliteit met name op het gebied van de “belevingswaarde” is gelegen. Belevingswaarde ishet gevoel en de emotie die bewoners, gebruikers en bezoekers van een bepaald gebiedervaren. De mate waarin cultureel erfgoed aanwezig is speelt hierdoor een niet te miskennenrol in de mate van ruimtelijke kwaliteit. Zo kan door het versterken van monumentale ofhistorische waarden van een stads- of dorpscentrum, de ruimtelijke kwaliteit ervan wordenvergroot. Tevens blijkt dat panden, door het terugbrengen van hun traditioneleverschijningsvormen, in veel gevallen een meer herkenbaar en eigen karaktertentoonspreiden. Mensen zijn gevoelig voor een “eigen” karakteristieke omgeving, ofwel eeneigen identiteit. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen zich aangetrokken voelen totplaatsen die zij herkennen en waar zij een zekere band mee hebben. Sporen uit hetverleden, die veelal verankerd zitten in cultureel erfgoed, spelen hierin een hoofdrol.Door deze link met een eigen identiteit heeft cultureel erfgoed ook invloed op hetvestigingsgedrag van mensen. Het vergroten van de eigen identiteit kan een stad- of dorpaantrekkelijker maken en hiermee de komst of het behoud, van bewoners, winkels,restaurants, etc. bevorderen.Naast de belevingswaarde die door het cultureel erfgoed wordt beïnvloed, heeft erfgoed ook effect op de functionele kant, of de “gebruikswaarde”, van de ruimtelijke kwaliteit. Dit vertaalt zich onder andere in de waarde van onroerend goed. Uit onderzoek blijkt dat de mate en staat van het aanwezige cultureel erfgoed invloed heeft op de waardeontwikkeling
van het vastgoed in dat gebied. De verhoogde waarde geldt niet alleen voor het cultureelerfgoed zelf maar ook voor het omliggen

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBestuurskunde/Overheidsmanagement
Datum2014-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk