De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Uitstel van executie

Over de werking van het moratorium binenn de gemeente Zwolle

Uitstel van executie

Over de werking van het moratorium binenn de gemeente Zwolle

Samenvatting

 
Voor u ligt de scriptie ‘Uitstel van executie? Over de werking van het moratorium in de praktijk bij de gemeente Zwolle’. Samen met de opdrachtgever, de gemeente Zwolle, is het probleem geconstateerd dat een minnelijke schuldregeling niet altijd wordt bereikt of afgerond binnen de gestelde termijn van het moratorium. De doelstelling van dit onderzoek is dat de gemeente Zwolle inzicht krijgt in hoeveel zaken binnen de gestelde termijn van het moratorium een minnelijke schuldregeling wordt bereikt dan wel wordt afgerond en hiermee een bedreigende situatie wordt voorkomen alsmede in de factoren die hierop van invloed zijn. De probleemstelling luidt als volgt: In hoeverre wordt in de praktijk bij de gemeente Zwolle in de periode van 2011 tot en met 2015 een minnelijke schuldregeling bereikt dan wel afgerond binnen de gestelde termijn van het moratorium en hiermee een bedreigende situatie voorkomen en welke factoren zijn hierop van invloed? De onderzoeksvraag is beantwoord op basis van dossieronderzoek en semigestructureerde interviews. Voor dit onderzoek zijn vijf medewerkers van de gemeente Zwolle, afdeling Schulddienstverlening geïnterviewd. Daarnaast zijn vier woningcorporaties geïnterviewd. Tot slot heeft een interview plaatsgevonden met de Rechtbank Overijssel.
Bij een aanzienlijk deel van de moratoriumverzoeken lukt het niet om binnen de gestelde termijn van het moratorium een minnelijke schuldregeling te bereiken dan wel af te ronden. In de zaken waarin dit niet lukte, meldde meestal de schuldenaar zich kort voor de ontruiming. Het minnelijk traject moest in deze gevallen nog gestart worden of was pas zeer recent gestart. Daarnaast is gebleken dat het in de praktijk niet haalbaar is om binnen de gestelde termijn van zes maanden een minnelijke schuldregeling te bereiken dan wel af te ronden, omdat in de praktijk blijkt dat de termijn van het stabilisatietraject en het 120dagenmodel niet worden gered. Bij de zaken waarin het wel was gelukt om binnen de gestelde termijn van het moratorium een minnelijk schuldregeling te bereiken of af te ronden, had de schuldenaar zich reeds gemeld en was het stabilisatietraject aangevangen.
De lopende huur werd niet tijdig en volledig betaald, de schuldenaar kwam zijn afspraken niet na of men ontving geen reactie van de schuldhulpverlenende instantie over de voortgang van het traject, waren factoren voor de woningcorporaties om wederom een ontruiming aan te zeggen. Dit gebeurde voornamelijk in zaken waarin na verloop van het moratorium nog geen schuldregeling was opgestart of een schuldregeling niet tijdig was bereikt of afgerond binnen de gestelde termijn van het moratorium.
De drie belangrijkste aanbevelingen zijn dat de gemeente Zwolle het huidige werkproces moet aanpassen om de termijn van het moratorium optimaal te kunnen bewaken. Hierbij moet de gemeente Zwolle rekening houden met systeemtechnische beperkingen. De gemeente Zwolle kan bijvoorbeeld een persoon aanwijzen die het moratorium bewaakt. Voor de hand ligt dat dit de kwaliteitsmedewerker/senior medewerker is. De bewaker kan tijdens het wekelijkse overleg de moratoriumzaken bespreken. Daarnaast is het belangrijk dat het sociale wijkteam schuldenaren vroegtijdig signaleert. De schuldenaar moet in beeld zijn en sneller richting schuldhulpverlening doorverwezen worden. De laatste aanbeveling luidt dat de gemeente Zwolle de partijen waartegen het moratorium zich richt om de drie weken van een update moet voorzien. Dit om te voorkomen dat men na verloop van de termijn wederom een ontruiming of afsluiting aanzegt.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk