De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenhang WAIS-III en NLV

Samenhang WAIS-III en NLV

Samenvatting

In het kader van de afstudeeropdracht is een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de GGZ Centraal, locatie Veldwijk te Ermelo. Dit is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het onderzoek vond plaats binnen de afdeling Psychologisch Onderzoek. Voor het uitvoeren van intelligentie onderzoek bij cliënten maakt de organisatie voornamelijk gebruik van de WAIS-III-NL en de Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV). Met de WAIS-III wordt de huidige intelligentie gemeten en de NLV meet de premorbide intelligentie, de intelligentie voor het uitbreken van de ziekte. Voor ons onderzoek verdiepen wij ons voornamelijk in cliënten met schizofrenie en andere psychotische stoornissen. Schizofrenie gaat vaak gepaard met cognitieve functiestoornissen (bijv. geheugen, aandacht en planning). Om te bepalen of er een intelligentie achteruitgang is opgetreden en hoe groot deze is wordt er zowel een NLV als een WAIS-III afgenomen. Omdat de organisatie twijfels heeft over de betrouwbaarheid en validiteit van de NLV en ze zich afvragen of er subtests van de WAIS-III zijn die ook de premorbide intelligentie meten hebben zij gevraagd dit onderzoek uit te voeren.
In de literatuurstudie die is uitgevoerd kwamen er enkele onderzoeken naar voren waarbij de validiteit van de NLV is gemeten. Uit verschillende onderzoeken (Nelson & O’Connell, 1978; Goldberg et al., 1990; Dekker, Snell, Laroo, Schouws & Cohen, 1997) kwam naar voren dat er inderdaad een cognitieve achteruitgang bij schizofrenie patiënten optreedt en dat de NLV een goede voorspeller van de premorbide intelligentie is (Schmand, 1990; Seidman, 1983).
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van cliënten die binnen GGZ Centraal zijn onderzocht. De gegevens zijn uit de dossiers in het archief van Psychologisch Onderzoek gehaald. De steekproef bestaat uit 74 proefpersonen (36 mannen en 38 vrouwen) waarvan 14 met schizofrenie en andere psychotische stoornissen. Alle proefpersonen zijn in 2010 of 2011 getest. Uit de resultaten, gemeten in de gehele steekproef, komt naar voren dat de NLV een redelijk hoge en hoge (significante) correlatie laat zien met respectievelijk het TIQ (0,69) en het VIQ (0,71) van de WAIS-III. Dit betekent dat de NLV een redelijk goede voorspeller is van de (huidige) intelligentie. Als er afzonderlijk naar de schizofrenie steekproef wordt gekeken komt er naar voren dat deze patiënten ongeveer even hoog scoren op de NLV als op het TIQ van de WAIS-III. Dit kan twee dingen betekenen, of de NLV is geen goede voorspeller van de premorbide intelligentie of er is geen cognitieve achteruitgang opgetreden bij deze schizofrenie patiënten. Hierbij moet vermeld worden dat een steekproef van 14 personen eigenlijk te klein is om er analyses op los te laten en de verkregen correlaties moeten dan ook met een ruime betrouwbaarheidsinterval genomen worden. Om dit verder te onderzoeken adviseren wij dan ook een grotere schizofrenie steekproef op te zetten.
Het tweede deel van de vraag was of er ook subtests uit de WAIS-III zijn die de premorbide intelligentie meten. Om dit te onderzoeken zijn alle subtests, factorscores en IQ scores van de WAIS-III vergeleken met het NLV-IQ. Hieruit komt naar voren dat de hoogste (significante) correlaties met de NLV het VIQ (0,71) en de subtest Woordenschat (0,71) zijn. Echter als we de informatie uit de literatuur hierbij meenemen verwachtten wij dat het VBI (correlatie: 0,68) de beste voorspeller is van de premorbide intelligentie, gezien deze subtests ongevoelig lijken voor cerebrale beschadigingen. Echter blijft door de geringe steekproef onduidelijk of de NLV een valide instrument is.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersGGZ Centraal, locatie Veldwijk te Ermelo
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk