De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De BOS-impuls

Samenvatting

Management Summary
Van begin 2006 tot eind 2009 is de Buurt-Onderwijs-Sport impuls “Samen Sporten en Spelen” in de Almelose wijken Ossenkoppelerhoek en Nieuwstraatkwartier uitgevoerd. Dit project bestond uit een arrangement van 28 activiteiten, gericht op het verminderen van achterstanden op de terreinen gezondheid, sport en bewegen, onderwijs en welzijn bij kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Het project wordt in dit afstudeeronderzoek geëvalueerd aan de hand van de probleemstelling:
In hoeverre resulteert de BOS-impuls “Samen Sporten en Spelen” in de wijk Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier in vermindering van achterstanden op het terrein van gezondheid, sport en bewegen, onderwijs en welzijn bij kinderen van vier tot en met twaalf jaar?
Onderzoeksmethode
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden is eerst vastgesteld wat voor type onderzoek hiervoor noodzakelijk is en welke beschikbare onderzoeksmethoden ingezet kunnen worden. Dit afstudeeronderzoek kan worden aangemerkt als een praktijkgericht onderzoek, met een evaluerend karakter dat zowel kwantitatief als kwalitatief is. De meest bruikbare onderzoeksmethode is de gevalsstudie, bestaande uit een combinatie van literatuuronderzoek van verschenen rapporten, interviews met coördinatoren en uitvoerenden en secundaire analyse van verzamelde databestanden.
Met behulp van deze technieken is antwoord gegeven op de negen deelvragen.
Conclusie
Op basis van de behaalde resultaten kunnen een aantal conclusies worden getrokken. Ten eerste: Alle betrokkenen zijn er van overtuigd dat de BOS-impuls in meer of mindere mate een positieve bijdrage heeft geleverd aan het verminderen van benoemde achterstanden. Dit komt naar voren in de evaluatieformulieren, welke zijn ingevuld door de uitvoerende instanties, en in interviews met coördinatoren en uitvoerders. Zij zijn allen van mening dat dankzij de BOS-impuls de kinderen meer zijn gaan bewegen, gezonder zijn gaan eten en competenties hebben ontwikkeld, waardoor zij beter in hun vel zitten en dat de verschillende activiteiten het aantal ontmoetingsplaatsen waar diverse bevolkingsgroepen elkaar treffen, hebben verhoogd.
Ten tweede: De mening van deze ervaringsdeskundigen wordt niet gestaafd door cijfers. Secundaire analyse van de databestanden van de Jeugdmonitor, die qua onderzoeksopzet en –onderwerpen het dichts bij de inhoud van de BOS-impuls ligt, laat voor de wijk Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier resultaten zien die onder het Almelose gemiddelde liggen. De andere twee BOS-wijken, Sluitersveld en De Riet scoren daarentegen goed op vrijwel alle aspecten. De voor de Leefbaarheid en Veiligheid monitor behandelde onderwerpen hangen veelal samen met of zijn een gevolg van door de BOS-impuls aangepakte achterstanden. Secundaire analyse van de databestanden van de monitor laat wisselende resultaten zien. Er is geen sprake van een algemene positieve of negatieve ontwikkeling.
Tot slot: Negatieve neveneffecten van de BOS-impuls zijn toename van overlast door het grote aantal buitenactiviteiten en ontevredenheid van ouders en kinderen doordat uitputting van het subsidiebudget tevens beëindiging van activiteiten betekent, zelfs wanneer deze succesvol zijn.
Discussie
Deze conclusies behoeven de nodige kanttekeningen. Zo is er sprake van belangenverstrengelingen waardoor meningen van belanghebbenden als subjectief dienen worden te beschouwd. Daarnaast zijn de betrouwbaarheidsmarges van de secundaire analyse van de databestanden van de Jeugd monitor en Leefbaarheid en Veiligheid monitor groot, doordat de databestanden zijn bewerkt van gemeente- naar wijkniveau. Bovendien is het niet reëel deze monitoren als harde nul- en eindmeting te gebruiken, doordat bijbehorende enquêtes in 2004/2005 en 2008/2009 zijn gehouden, terwijl de BOS-impuls van begin 2006 tot en met eind 2009 heeft gedraaid. Daardoor zijn ontwikkelingen voor aanvang van de BOS-impuls meegenomen in de analyse en de ontwikkelingen in het laatste jaar van de BOS-impuls juist niet.
Tevens is het aantonen van causaal verband tussen behaalde resultaten en de inzet van de BOS-impuls zeer moeilijk, mede doordat ten tijden van de BOS-impuls ook de impulsen Brede Buurt School, Breedtesportimpuls, Buitenschoolse opvang en Sportbuurtwerk in de wijk Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier zijn ingezet en doordat er geen goede vergelijking kan worden gemaakt, omdat het ontbreekt aan een controlewijk waar bijvoorbeeld alle overige impulsen wel zijn gebruikt, maar de BOS-impuls niet.
Aanbevelingen
Tijdens het opstellen van de verantwoording van de BOS-impuls richting het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tijdens dit afstudeeronderzoek zijn een aantal obstakels aan het licht gekomen. Om dit in de toekomst te voorkomen worden een aantal aanbevelingen gedaan.
Het is raadzaam bij het opzetten van het projectplan de voor de BOS-impuls opgestelde website te gebruiken. Dit voorkomt onzorgvuldigheden in het projectplan die in een later stadium tot onduidelijkheden en misverstanden leiden. Het speciaal ontwikkelde BOS-kompas is een goed handvat voor het monitoren van de effecten van de BOS-impuls. Daarnaast is het van belang dat basisscholen vroegtijdig bij het plannen van de activiteiten worden betrokken, daar zij als vindplaats van veel activiteiten een onmisbare schakel vormen. Tot slot dienen personeelswisselingen zoveel mogelijk te worden beperkt. Het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensband is bij een sociaal-maatschappelijk project enorm belangrijk. Door verschuivingen op gebied van coördinatie en uitvoering wordt deze band verstoord.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersGemeente Almelo
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk