De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Goed Bestuur & Participatie

Onderzoek naar goed bestuur en participatie in het buitengebied

Goed Bestuur & Participatie

Onderzoek naar goed bestuur en participatie in het buitengebied

Samenvatting

Het programma voor ‘Goed Bestuur’ is een koersbepaling van de gemeente Enschede met doelstellingen, speerpunten en ambities over de manier waarop de gemeente Enschede idealiter bestuurd zou moeten worden. Om niet alleen ‘voor’ maar ook ‘met’ inwoners te kunnen werken aan een beter gemeentelijk bestuur is er onderzoek gedaan naar de praktijkervaring en beoordeling van inwoners over het gemeentelijk bestuur.
De gemeentesecretaris heeft hierbij in de driehoek het voorstel gedaan om in het bijzonder de focus op het buitengebied, en de samenwerking met Stawel te richten. De methode die gehanteerd is voor het ophalen van informatie bestaat uit een combinatie van half gestructureerde interviews met de buurtkringen en een digitale enquête onder ingezetenen van het buitengebied die is opgezet in samenwerking met Stawel. Met de verkregen informatie is er een antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag:
Wat zijn de bevindingen over en beoordelingen en ideeën van ingezetenen van het buitengebied over goed bestuur, met betrekking tot participatie in het buitengebied?
Uit de resultaten blijkt dat er slechts kleine verschillen zijn in de mate waarin ingezetenen zich verbonden voelen met het buitengebied. Daarnaast hechten ingezetenen veel belang aan de speerpunten uit het programma ‘Goed Bestuur’. Ingezetenen hanteren als zodanig eenzelfde definitie van wat goed bestuur constitueert als de gemeente Enschede dat doet.
Aan de hand van deze definitie kan geconstateerd worden dat, ingezetenen van het buitengebied noch zeer tevreden, noch zeer ontevreden zijn in hun beoordeling van goed bestuur in het buitengebied. Er zijn wel enkele groepen ingezetenen die gemiddeld genomen ontevredener zijn. Voornamelijk vrouwen, ingezetenen jonger dan 45 en ingezeten die 10 jaar of minder inwoner van het buitengebied wonen, blijken ontevredener te zijn dan de gemiddelde ingezetenen.
Onder ingezetenen is er een hoge mate van participatie verspreid over veel verschillende participatie niveaus. Ingezetenen participeren vooral uit een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel voor het buitengebied en voor elkaar. Er is echter geen verband tussen de mate van betrokkenheid van respondenten en hun tevredenheid. Ditzelfde geld voor een verband tussen de mate van participatie en de binding met het buitengebied of de tevredenheid onder ingezetenen van het buitengebied.
Factoren die het meest belemmerend worden geacht in het participeren zijn een passieve en ontoereikende informatievoorziening door de gemeente. En stijve en bureaucratische vorm van communiceren door de gemeente.
Een oplossing voor deze belemmering lijkt te liggen in een verbrede informatievoorziening die door verschillende typen informatiekanalen aan te bieden rekening houdt met de diversiteit aan behoeften, kennisniveaus, vrije tijd, gezondheid en digitale bereikbaarheid van ingezetenen. Door dit te combineren met een meer persoonlijke en flexibele manier van communiceren kan de toegankelijkheid tot het participatieproces vergroot worden.   

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBestuurskunde/Overheidsmanagement
Datum2017-09-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk