De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerking is de sleutel tot succes

Samenwerken binnen de pilot 'wijk-GGD'er'

Samenwerking is de sleutel tot succes

Samenwerken binnen de pilot 'wijk-GGD'er'

Samenvatting

De gemeente Haaksbergen merkt op dat er verwarde personen zijn met een zorgvraag die voor overlast zorgen in de gemeente. Er wordt vermeld dat er een toenemend aantal incidenten zijn met betrekking tot personen die verward gedrag vertonen. Personen die de weg kwijt zijn, agressief reageren, overlast bezorgen of voor problemen zorgen in de gemeente Haaksbergen. Deze problemen spelen zich af op meerdere leefgebieden, zoals sociaal, relaties, in de buurt, psychiatrie en dagbesteding/behandeling. Om de verwarde personen met een zorgvraag in beeld te krijgen is de pilot ‘wijk-GGD’ers’ in de gemeente Vught opgezet. De pilot ‘wijk-GGD’ers’ werd in de gemeente Vught als succesvol ervaren, vandaar dat de pilot ook in dertien andere gemeentes wordt ingezet waaronder de gemeente Haaksbergen (CCV, 2017). De gemeente Haaksbergen heeft baat bij de pilot ‘wijk-GGD’ers’, gezien de cijfers vanuit de politie en de onduidelijkheden over wie zich ontfermt over deze doelgroep. Aangezien de pilot op 15 november 2017 start, zoekt de gemeente Haaksbergen nog naar de juiste manier om deze pilot in te zetten. Er is behoefte aan een duidelijk samenwerkingsmodel waarin afspraken met instellingen en oplossingen op lange- en korte termijn gestalte krijgen. Hierbij kan er gekeken en geleerd worden hoe de pilot ‘wijk-GGD’ers’ is ingezet in de gemeente Vught. Dit vormt de aanleiding van dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in hoe de Noaberpoort optimaal samen kan werken met professionals binnen de pilot ‘wijk-GGD’ers’. Om de vraag van het onderzoek te beantwoorden, wordt er een kwalitatief diepte onderzoek uitgevoerd. Daarom is het relevant om verschillende professionals te interviewen om een beeld te krijgen van de verwachtingen die de professionals hebben van elkaars taken en verantwoordelijkheden. De theoretische deelvragen van dit onderzoek zijn beantwoord aan de hand van literatuur. Daarnaast is er in de gemeente Vught een groepsinterview gehouden om meer informatie te winnen over hoe de pilot ‘wijk-GGD’ers’ tot stand is gekomen. Voor de praktische deelvraag zijn open interviews afgenomen met professionals die betrokken zijn bij de pilot ‘wijk-GGD’ers’ in de gemeente Haaksbergen. Er is gekeken naar het perspectief, begrip en interpretatie van de betrokken professionals binnen het onderzoek.
Om een volledig antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag worden de uitkomsten van de deelvragen met elkaar vergeleken en bij elkaar gevoegd. Uit deze resultaten is gebleken dat de professionals binnen de pilot ‘wijk-GGD’ers’ in de gemeente Haaksbergen het beste kunnen samenwerken als zij afspraken, taken en verantwoordelijkheden concreet maken. Daarnaast moeten de organisatiebelangen, referentiekaders en het gezamenlijke handelingsperspectief duidelijk worden voor iedereen. Het gezamenlijk doel is bekend, maar de meerwaarde van de pilot moet nog duidelijk worden voor elke ketenpartner door middel van meer informatieverstrekking.
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er vijf aanbevelingen opgesteld. De eerste aanbeveling gaat over een protocol opstellen voor de wijk-GGD’ers, zodat het voor de ketenpartners duidelijk wordt wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de wijk-GGD’ers. Daarnaast is het ook belangrijk dat het gezamenlijk handelingsperspectief, organisatiebelangen, taken en verantwoordelijkheden van de andere ketenpartners duidelijk bespreekbaar gemaakt worden onderling. Dit kan bespreekbaar gemaakt worden door middel van een overlegmoment in te plannen. Aanbeveling twee gaat over dat gemeente Haaksbergen hun werkrelatie met andere ketenpartners moet gaan onderhouden. In Vught werd aangegeven dat het onderlinge contact belangrijk is om vertrouwen op te bouwen.
Dit is van belang voor de pilot. Daarom is het belangrijk dat de gemeente Haaksberge

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk