De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van een huis naar een thuis

Een behoefteonderzoek rondom de overdacht van pleegzorg naar een gezinshuis

Van een huis naar een thuis

Een behoefteonderzoek rondom de overdacht van pleegzorg naar een gezinshuis

Samenvatting

De nieuwe Jeugdwet schrijft voor dat jeugdigen die voor korte of langere tijd niet thuis kunnen opgroeien in principe opgevangen moeten worden in een gezinsverband. Dit staat beschreven in wetsartikel 2.3.6: ‘Het college draagt er zorg voor dat de jeugdige in het geval van een uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van de jeugdige.’ (Ontwikkelingen, N.D.).
 
Het onderzoek is uitgevoerd bij Gezinshuis Libelle. Gezinshuis Libelle is een gezinshuis dat opereert onder de vlag van Gezinshuis.com. Er verblijven vijf kinderen met verschillende problematieken in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. Gezinshuis Libelle is benieuwd naar de ervaringen en behoeftes van jongeren, pleegouders en biologische ouders hierin om op basis daarvan eventuele aanvullingen te doen in het matchings-/plaatsingsproces.
 
Binnen het onderzoek is er antwoord gezocht op de volgende hoofdvraag: Hoe ervaren de betrokkenen de overdracht van pleegzorg naar een gezinshuis (aangesloten bij Gezinshuis.com)? Gezinshuis Libelle wordt hierbij centraal gesteld.
 
Om tot een antwoord op deze hoofdvraag te komen, is er voorafgaand aan het praktische gedeelte van het onderzoek een literatuuronderzoek gedaan. Binnen het literatuuronderzoek is er aandacht besteed aan de matching en plaatsing/overdracht, hierbij hechting en contact als kernbegrippen meegenomen.
 
Door middel van vijftien open interviews met verschillende partijen die te maken hebben gehad met het matchings- en plaatsingsproces, is er geïnventariseerd naar de ervaringen binnen dit behoefteonderzoek. Door middel van deze ervaringen is er een beeld gecreëerd over de huidige situatie van matching en plaatsing, en is er tevens aandacht besteed aan eventuele verbeteringen/aanvullingen. Deze ervaringen zijn gerangschikt door middel van labelschema’s, die zijn toegevoegd in de bijlagen.
 
Uit de resultaten van de interviews kan geconcludeerd worden dat de verschillende respondenten tevreden zijn met de manier van matching en plaatsing van de jongere van pleegzorg naar een gezinshuis. Op verschillende vlakken (o.a. proces, betrokkenheid, contact) laten zij zich positief uit.
 
Eventuele aanvullingen/verbeteringen blijken vooral voor het proces van matching met een gezinshuis te liggen. De ideeën die uit de interviews met de respondenten kwamen, zijn meegenomen in de aanbevelingen in hoofdstuk vijf. Hierin komt aan bod dat het matchings- en plaatsingsproces bij Gezinshuis Libelle naar tevredenheid van de betrokkenen verloopt, maar dat er een aantal aspecten zijn waar nog op gelet kan worden. Ten eerste komt hier aan bod dat de begeleiding voor pleeg- en biologische ouders als minimaal wordt ervaren (voornamelijk door de gezinshuizen opgemerkt) en dat dit een aandachtspunt kan zijn in het proces van matching. Pleeg- en biologische ouders verliezen namelijk plots het gezag en de opvoeding over hun (pleeg)kind, waardoor verliesverwerking een ondersteuning kan zijn. Tevens wordt er aandacht besteed aan verdere onderzoeken die een aanvulling kunnen zijn op het huidige aanbod.
 
In de discussie wordt besproken waarom jongeren nou terecht komen in een gezinshuis vanuit verschillende perspectieven. Wat is er, vanuit de Jeugdwet, gewenst rondom een gezinshuis (macro); hoe kan een gezinshuis een ‘normaal thuis’ bieden (meso), en; wat houdt het gezinshuis in voor een jongere (micro). Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen en besproken worden, onderbouwd door middel van een eigen visie.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk