De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Een onderzoek naar de samenhang tussen het gebruik van kennisclips & Prezi’s en de studieprestaties binnen het Toegepast Onderzoek onderwijs.’

‘Een onderzoek naar de samenhang tussen het gebruik van kennisclips & Prezi’s en de studieprestaties binnen het Toegepast Onderzoek onderwijs.’

Samenvatting

Samenvatting
In opdracht van de Academie Mens- en Arbeid van Hogeschool Saxion Deventer is onderzoek gedaan naar het gebruik van vernieuwd onderwijsmateriaal en de relatie tot de studiecijfers. Het gaat hierbij om kennisclips en Prezi’s die zijn ingezet tijdens de modules Toegepast Onderzoek 2a-Kennis en Toegepast Onderzoek2a-Praktijk. De doelgroep bestaat uit tweedejaars Toegepast Psychologie studenten. In het onderzoek is de motivatie, toewijding en het leerpatroon van de studenten onderzocht. De drie constructen samen worden in dit onderzoek beschreven als studiehouding. De prestatiemaat is beschreven aan de hand van het behaalde studiecijfer voor de genoemde modules. Over drie verschillende meetmomenten hebben er respectievelijk N=137, N=94 en N=137 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Een kleine groep studenten is aanwezig geweest tijdens alle drie de meetmomenten (N=43).
Bij het operationaliseren van de constructen binnen dit onderzoek worden inzichten opgedaan die de fundering vormen voor deze scriptie. Dit staat beschreven in hoofdstuk twee. Zo wordt in de literatuur over de studiehouding het volgende duidelijk. Allereerst, dat er vier soorten leerpatronen zijn met ieder distinctieve eigenschappen die kenmerkend zijn voor de voorkeur van de manier van leren van de studenten. De verwachting wordt geschept dat wanneer het dominante leerpatroon aansluit op de manier van lesgeven de beste studieprestaties worden behaald (Vermunt, 2005). Met de implementatie van het nieuwe onderwijsmateriaal wordt de ruimte gecreëerd dat er meer studenten aansluiting vinden bij hun dominante leerpatroon. Tevens zal deze positieve aansluiting van de leerpatronen op de lesinhoud kunnen zorgen voor een toename van motivatie en toewijding. Ten tweede blijken zowel motivatie als toewijding goede voorspellers te zijn van (studie)prestaties en de verwachting is dan ook dat deze twee constructen onderling positief correleren (Schaufeli & Bakker, 2006; Vinke, 2004; Veerman, 2010). Verder blijkt bij de ontwikkeling van nieuw materiaal dat er gelet moet worden op de usability, oftewel het gebruiksgemak (Nielsen, 2012). Deze constructen worden onderzocht om antwoord te geven op de hoofdvraag: “Is er een samenhang tussen enerzijds de studiehouding, het gebruik van Kennisclips- en Prezi’s en anderzijds de studieresultaten bij de vakken TO2a-Kennis & TO2a-Praktijk van de tweedejaars TP studenten?”. Het onderzoek naar de studiehouding en het onderwijsmateriaal is beschrijvend en explorerend van aard. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwantitatieve data verzameling om de hoofd en deelvragen te beantwoorden. Voor de vragenlijst is voor een deel gebruik gemaakt van de ILS (Inventarisatie van Leerstijlen) om de leerpatronen te meten (Vermunt, 1994). Voor de toewijding is gebruik gemaakt van de gelijknamige (Toewijding) schaal uit de UBES-S (Schaufeli & Bakker, 2003). Voor het construct motivatie zijn de items zelf geconstrueerd. Als laatste zijn de vragen over usability gebaseerd op de handvatten van de theorie van Nielsen (2012). Er is een voormeting, tussenmeting en nameting uitgevoerd om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen.
De constructen die in dit onderzoek zijn gemeten hebben geen samenhang met de studieresultaten. Dit gaat in tegen de verwachtingen die zijn gevonden aan de hand van het literatuuronderzoek. Wel is er dit studiejaar significant hoger gescoord in het eerste kwartiel dan in de voorgaande studiejaren. Bovendien is er een sterke samenhang gevonden tussen toewijding en motivatie. Wat er in het gehele onderzoek naar voren kwam is de positieve waardering van de studenten en docenten ten aanzien van de kennisclips en Prezi’s. Een belangrijk gegeven waar rekening mee gehouden moet worden wanneer er gebruik wordt gemaakt van zelfbeoordelingsvragenlijsten is dat ze sociaal wenselijk ingevuld kunnen worden‏.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk