De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schijn bedriegt : Mensenhandel binnen de prostitutiebranche

Schijn bedriegt : Mensenhandel binnen de prostitutiebranche

Samenvatting

Samenvatting
In opdracht van de gemeente Almelo is er onderzoek gedaan naar de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche, welke naar verwachting in 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe prostitutiewet heeft voor gemeenten in het handelingsperspectief een aantal wijzigingen tot gevolg. Dit onderzoek heeft er voor gezorgd dat de taken en bevoegdheden van de gemeente Almelo in kaart zijn gebracht en meer duidelijkheid wordt verschaft over de wijze van samenwerking tussen de gemeente, politie en justitie, om mensenhandel te bestrijden.
De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: Hoe kan de gemeente Almelo, afdeling Veiligheid & Hulpverlening, haar rechten en plichten die voortvloeien uit de (concept) Wet regulering prostitutie, tevens inzetten voor een geborgde bestuurlijke aanpak waarbij samengewerkt wordt met politie en justitie ter bestrijding van prostitutie als onderdeel mensenhandel en hoe ziet deze bestuurlijke aanpak eruit?
Ten behoeve van de beantwoording van de hoofdvraag zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
- Wat houden de algemene bevoegdheden in van de gemeente Almelo en wat is het wettelijk kader?
- Wat houden de gemeentelijke taken in, die voortvloeien uit de (concept) Wet regulering prostitutie, wat betreft wetgeving, regelgeving en bestuurlijke versus strafrechtelijke handhaving?
- Op welke wijze kan de politie Twente zijn taken en bevoegdheden, ten opzichte van prostitutie, inzetten?
- Op welke wijze kan justitie Almelo haar taken en bevoegdheden, ten opzichte van prostitutie, inzetten?
- Op welke wijze kunnen de ketenpartners: politie Twente, justitie Almelo en de gemeente Almelo, samenwerken om een integrale aanpak te creëren, om zo prostitutie tegen te gaan?
A) welke bevoegdheden kan elke ketenpartner inzetten?
B) hoe kan er toezicht worden gehouden op de samenwerking?
- Welke gevolgen heeft de wijziging van de prostitutiewet voor de gemeente Almelo en voor de prostitutiebranche als het gaat om taken en bevoegdheden?
- Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om een geborgde bestuurlijke aanpak te realiseren?
Door de komst van de nieuwe prostitutiewet en handreikingen die door organisaties zijn opgesteld is er in dit onderzoek voor gekozen een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Met onderstaande methoden hebben de onderzoekers de onderzoeksvragen en de hoofdvraag beoogd te beantwoorden. Dit onderzoek is opgebouwd door middel van een deskresearch c.q. literatuuronderzoek en een interview met de burgemeester van Almelo. Tevens zijn de (concept) Wet regulering prostitutie en de ketenaanpakken van andere gemeenten in Nederland geanalyseerd en toegepast op dit onderzoek. De strafzaak Sneep I heeft als grondslag gediend om nader onderzoek te verrichten naar mensenhandel. In deze zaak zijn drie grote gemeenten betrokken (Amsterdam, Utrecht en Alkmaar). Vanuit deze strafzaak is gekozen om een landelijke programmatische aanpak te creëren, door te zorgen voor een mix van bestuurlijke preventie en strafrechtelijke repressie. Tevens is in 2008 de Task Force ingesteld om mensenhandel tegen te gaan. Leden van deze Task Force zijn onder andere de gemeente Alkmaar, de gemeente Utrecht en de gemeente Rotterdam. De gemeente Amsterdam heeft gekozen voor een eigen programmatische aanpak en heeft derhalve niet deelgenomen aan de Task Force. Om de landelijke lijn te volgen is er in dit onderzoek voor gekozen dezelfde gemeenten nader te analyseren, en geen ketenaanpakken van andere (kleinere) gemeenten. De door de onderzoekers geanalyseerde handreikingen zijn onder andere afkomstig van het CCV, Task Force, WODC en de VNG. Deze handreikingen zijn uitvoerig bestudeerd en onderzocht op resultaten, en zijn derhalve bruikbaar verklaard voor dit onderzoek.
In de conclusies is het volgende naar voren gekomen: de komst van de nieuwe prostitutiewet brengt veel veranderingen met zich mee voor personen die werkzaam zijn binnen de prostitutiebranche. Rechten en plichten die uit de (concept) Wet regulering prostitutie voortvloeien zijn onder andere een vergunningenstelsel, verplichte registratieplicht, verhoging van de minimumleeftijd en de bevoegdheid voor toezichthouders om een woning binnen te treden. Geconcludeerd kan worden dat gemeenten in de regio Twente regionaal moeten samenwerken om een eenduidige aanpak te realiseren. De drie onderdelen uit de proeftuin zijn noodzakelijk voor een ketenaanpak, namelijk de programmatische aanpak, het barrièremodel en de bestuurlijke rapportages. Niet alleen de gemeente is belast met de uitvoering van een ketenaanpak. Politie en justitie zijn naast de gemeente de belangrijkste ketenpartners, vanwege de wettelijke bevoegdheden aangaande opsporing en vervolging. Van deze gezamenlijke ketenaanpak is de gemeente ketenregisseur en zal leiding moeten geven aan de interne processen van de ketenaanpak en deze bewaken.
Met de komst van de nieuwe prostitutiewet hebben gemeenten de keuze uit drie beleidsvormen: het nulbeleid, status-quo beleid en het maximumbeleid. Het is van belang dat gemeenten in de regio Twente een regionaal maximumbeleid gaan voeren. Geconcludeerd kan worden, dat wanneer dit niet regionaal gebeurt kleinere gemeenten last krijgen van een waterbedeffect: de criminaliteit verplaatst zich naar aangrenzende gemeenten.
Ketenpartner politie Twente heeft in beginsel de bevoegdheid tot opsporing. Wanneer de gemeente handhavend optreedt, voert de politie in de signaleringsfase taken uit en draagt tevens zorg voor een goede gegevensuitwisseling, door middel van contacten binnen het prostitutiemilieu en het opstellen van bestuurlijke rapportages.
Justitie Almelo is belast met het opsporen en vervolgen van verdachten van prostitutie als onderdeel van mensenhandel. Als ketenpartner kan justitie op grond van de Wet BIBOB de gemeente Almelo tippen en op deze manier een bijdrage leveren aan de ketenaanpak. Elke ketenpartner ontvangt tijdens de uitvoering van zijn/haar taken verschillende gegevens. Ze kunnen deze gebruiken om misstanden te signaleren en te bestrijden. Geconcludeerd kan worden dat gegevensuitwisseling tussen ketenpartners daarom van groot belang is. Hierbij kunnen gemeenten ondersteund worden door het Regionale Informatie en Expertise Centrum.
Uit correspondentie is gebleken dat er bij de politie Twente er een tekort is aan capaciteit. Op dit moment is politie Twente belast met de eerste drie stappen van het programma Handhaven op Niveau. De conclusie is dat er waarschijnlijk een beroep op gemeenten wordt gedaan om dit tekort op te vangen. Samenwerking tussen gemeenten en politie lost dit knelpunt op. Ze kunnen op die manier van elkaars kennis, kunde en expertise profiteren.
Voortvloeiend uit dit onderzoek zijn aan de gemeente Almelo negen aanbevelingen gedaan om een ketenaanpak te borgen. Aanbevolen is om de regionale afspraken te borgen, met name om het waterbedeffect te vermijden. Het zorgvuldig implementeren van de (concept) Wrp draagt hieraan bij. Aanbevolen is om afzonderlijke taken van de ketenpartners inzichtelijk te maken en vast te leggen, in bijvoorbeeld een convenant. Op deze wijze kunnen ketenpartners elkaar attenderen en aanspreken op hetgeen is afgesproken. Daarnaast is er aanbevolen om het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland te gebruiken, ter ondersteuning bij het implementeren van de nieuwe prostitutiewet en een goede gegevensuitwisseling. Gegevensuitwisseling is belangrijk voor een succesvolle ketenaanpak. Daarnaast is aanbevolen meer duidelijkheid te verschaffen aan ketenpartners over de gewenste inhoud van bestuurlijke rapportages. Het gebruik van de Wet BIBOB in de voorfase kan bijdragen om misstanden in de seksbranche te voorkomen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de eerste drie stappen van Handhaven op Niveau zijn overgedragen aan de politie, terwijl de politie de drie stappen juist wil afstaan aan de gemeente vanwege onvoldoende capaciteit. Samenwerking tussen deze twee ketenpartners lost het knelpunt op.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersGemeente Almelo
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk