De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerrapport Big Data analysetools voor woningmakelaars

Afstudeerrapport Big Data analysetools voor woningmakelaars

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport is opgesteld in samenwerking met Thoma Post makelaars en geeft de Big Data analysetools weer die de bedrijfsprocessen van woningmakelaars kunnen verbeteren. Het onderzoeksrapport is opgesteld aan de hand van een hoofdvraag. De hoofdvraag luidt als volgt: "Welk overzicht kan worden opgesteld met Big Data analysetools om de bedrijfsprocessen van een woningmakelaar te verbeteren?" Deze hoofdvraag is onderverdeeld in vier deelvragen die allen een hoofdstuk omvatten. De deelvragen één, twee en drie vormen het theoretische kader. Deelvraag vier betreft de toetsing van het theoretische kader in de praktijk.
In hoofdstuk 2 is antwoord gegeven op de eerste deelvraag: "Welke bedrijfsprocessen worden door een woningmakelaar doorlopen?" Als eerste is onderzocht wat onder het begrip makelaar wordt verstaan en welke soorten makelaars er zijn. Vervolgens is nader op de woningmakelaar ingegaan. Hieruit is naar voren gekomen dat een woningmakelaar twee bedrijfsprocessen doorloopt, namelijk makelen en taxeren. Het bedrijfsproces makelen is verder onder te verdelen in verkoop, verhuur, aankoop en aanhuur. Per onderdeel zijn de nadere werkzaamheden beschreven. Taxeren is onder te verdelen in taxaties en waardebepalingen.
In hoofdstuk 3 is antwoord gegeven op de tweede deelvraag: "Welke analysetools zijn beschikbaar om Big Data te analyseren?" Het antwoord op deze deelvraag is tot stand gekomen door eerst het begrip Big Data te definiëren. Het begrip Big Data verwijst naar de mogelijkheden om gebruik te maken van de steeds toenemende hoeveelheden data en deze te analyseren. De regels omtrent het gebruik van data met betrekking tot privacy zijn ook onderzocht. Hieruit is naar voren gekomen dat  er regels zijn met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens, de zorgvuldigheid, de verantwoordingsplichten en rechten van de betrokkenen. Om data bruikbaar te maken moet data omgezet worden naar informatie, kennis en/of wijsheid. Dit dataverwerkingsproces is weergegeven met de Big Data piramide. Deze piramide vormt de basis voor het categoriseren van de analysetools. Voor elk stadium van de piramide zijn verschillende tools geanalyseerd.
In hoofdstuk 4 is antwoord gegeven op de derde deelvraag: "Welke Big Data analysetools zijn bruikbaar om de bedrijfsprocessen van een woningmakelaar te verbeteren?" Op basis van de uitkomsten uit hoofdstuk twee en drie is een matrix opgesteld die aangeeft welke stadia van de piramide van belang zijn voor woningmakelaars. De stadia data, informatie en kennis zijn interessant voor woningmakelaars. Naar aanleiding daarvan is onderzocht welke analysetools hiervoor het beste bruikbaar zijn. Voor het stadium data zijn de tools Microsoft SQL server, Apache Hadoop, Apache Spark en Oracle Database het beste bruikbaar. Voor het stadium informatie zijn de best bruikbare tools R, Python, SAS, Qlikview en IBM Cognos Analytics. Voor het laatste stadium, het stadium kennis, zijn de tools Tableau, Microsoft Power BI, Cyfe en Klipfolio het beste bruikbaar.
In hoofdstuk 5 is antwoord gegeven op de vierde deelvraag: "Op welke punten kan het overzicht met Big Data analysetools, die de bedrijfsprocessen van woningmakelaars verbetert, volgens data-experts verbeterd worden?" Als eerste is de matrix die vanuit de theorie is opgesteld besproken met een expertpanel binnen Thoma Post makelaars. Een lege matrix is gezamenlijk tijdens de vergadering ingevuld. Naar aanleiding van de vergadering zijn geen wijzigingen naar voren gekomen over de matrix.  Vervolgens is het overzicht met tools getoetst in de praktijk middels interviews met data-experts. De opmerkingen van de respondenten zijn verwerkt in het overzicht en vormen het definitieve overzicht.
Het definitieve overzicht met Big Data analysetools is nu geschikt voor de opdrachtgever Thoma Post makelaars. Het is een tool die er  voor gaat zorgen dat inzichtelijk is welke tools gebruikt kunnen w

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk