De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat maakt succesvol?

Een kwantitatief onderzoek naar factoren die studiesucces van eerstejaars Toegepaste Psychologie studenten verklaren door middel van data-analyse

Wat maakt succesvol?

Een kwantitatief onderzoek naar factoren die studiesucces van eerstejaars Toegepaste Psychologie studenten verklaren door middel van data-analyse

Samenvatting

Er wordt een relatief laag studierendement behaald door Nederlandse studenten in het hoger beroepsonderwijs, in het bijzonder bij eerstejaars studenten. Ook binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van Saxion neemt de mate waarin studierendement behaald wordt af. Een laag studierendement heeft als gevolg dat de student langer met de studie bezig is dan nodig, dat kost zowel de student als de overheid veel geld, aangezien er veel tijd en geld in het studeren wordt gestoken. Dit heeft het lectoraat Brain & Technology aanleiding gegeven om verklaringen te zoeken voor studiesucces. Met deze nieuwe inzichten zou de studieloopbaanbegeleiding van de studenten verbeterd kunnen worden, waardoor de kans op studiesucces voor studenten wordt vergroot.Om deze vraag te beantwoorden werd in dit onderzoek geëxploreerd in hoeverre de demografische gegevens en de data uit de intake-assessments van eerstejaars studenten de behaalde cijfers en het aantal studiepunten die studenten behaald hebben kan verklaren. In deze bestaande datasets zijn de demografische gegevens geanalyseerd door middel van de t-toets, waarbij vervolgens de verklarende waarde op het cijfer is berekend. Om het intake-assessment te analyseren is gebruik gemaakt van de enkelvoudige regressieanalyse en multiple regressieanalyse. Door een exploratieve wijze van analyseren is in dit kwantitatieve onderzoek gezocht naar verbanden die studiesucces kunnen verklaren bij de eerstejaars studenten van de jaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018, waarbij er ook gezocht is naar verschillen in de curricula. Hieruit kwam naar voren datstudiepunten voor 8% door leeftijd verklaard kunnen worden in 2017-2018, De modellen die de soorten cijfers verklaren zijn meestal op persoonlijkheid gebaseerd, maar deze schalen zijn per soort toetsing niet consistent door de jaren heen. Gevonden waarden liggen meestal rond de 10%. Een consistente factor die bij het verslagcijfer gevonden wordt is dat vrouwen hogere cijfers behalen op verslagen dan mannen.Uit de resultaten blijkt dat de gebruikte datasets de cijfers slechts in zeer zwakke of zwakke mate verklaard kunnen worden. Tevens blijken de aspecten die studiesucces verklaren per onderdeel en jaar te verschillen. Het lijkt erop dat persoonlijkheid belangrijker is dan vaardigheden van de studenten in het verklaren van de cijfers, hoewel er geen consistente modellen gevonden zijn, behalve dat vrouwen beter zijn in het maken van verslagen. Er wordt geconcludeerd dat relevante persoonlijkheidskenmerken voor elk jaar verschillend zijn. Er komen geen aspecten naar voren waarop duidelijk kan worden ingespeeld om studiesucces te vergroten. Met het oog op de conclusie worden aanbevelingen gedaan die de nadruk leggen op het ontwikkelen van een nieuwe vragenlijst om studiesucces te meten. Hierbij zal de focus liggen op het tot stand brengen van een longitudinale afname van een vragenlijst die ieder kwartiel wordt afgenomen en meer oog biedt voor de persoonlijkheid en het welbevinden van de student. Verdere aanbevelingen zijn gericht naar vervolgonderzoek, zo moet er kritisch gekeken worden naar de inhoud van het intakeassessment, verder wordt aanbevolen om de verschillen tussen mannen en vrouwen verder uit te diepen, om breder te kijken dan de gegevens die tot dusver zijn onderzocht en om ook te kijkennaar de invloeden van het beroepsbeeld op de uitval van de studenten. Uit de nieuwe onderzoeken kunnen mogelijk concrete aanbevelingen gedaan worden om de studieloopbaanbegeleiding te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2019-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk