De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Laat de jeugd(zorg) maar voor zichzelf zorgen

Zelfstandigheidstraining voor jongeren

Laat de jeugd(zorg) maar voor zichzelf zorgen

Zelfstandigheidstraining voor jongeren

Samenvatting

Dit onderzoek heeft plaats gevonden binnen de jeugdzorg instelling Jarabee te Enschede en had als doel om te onderzoeken op welke wijze het aanbod van de 24-uurs zelfstandigheidstraining van Jarabee, aansluit op de aard van de problemen en de hulpvragen van de cliënten. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden heeft er een inventariserend onderzoek plaatsgevonden. Door middel van literatuuronderzoek, een dossieranalyse en interviews, zijn kennis, meningen en ervaringen verzameld. Er hebben in totaal negentien respondenten meegewerkt aan dit onderzoek, waarvan twaalf pedagogisch medewerkers (werkzaam binnen de 24-uurs zelfstandigheidstraining van Jarabee in Enschede), één gedragswetenschapper (werkzaam binnen Jarabee in Enschede en nauw betrokken bij de 24-uurs zelfstandigheidstraining) en zes ex-cliënten (die de 24-uurs zelfstandigheidstraining, minder dan twee jaar geleden, hebben afgesloten). De interviews waren er op gericht om vanuit de medewerkers duidelijkheid te krijgen over de 24-uurs zelfstandigheidstraining in de praktijk en de zichtbare resultaten hiervan. Daarnaast zijn er ex-cliënten geïnterviewd om een beeld te kunnen scheppen van de resultaten van de training. Uit de resultaten van het onderzoek is te concluderen dat het aanbod van de 24-uurs zelfstandigheidstraining aansluit op de aard van de problematiek en de hulpvragen van de cliënten. De manier waarop dit terug te zien is, is dat de medewerkers zich voornamelijk richten op het individu. Er valt te concluderen dat zij door te observeren, aan te voelen, te confronteren, in gesprek te gaan, te begeleiden en het los laten van de jongeren, aansluiten op de behoeften. Er wordt gewerkt door middel van interventies en methodieken, maar bovenal wordt er gewerkt vanuit ‘intuïtie’ wat medewerkers lastig kunnen omschrijven. Vanuit het perspectief van de jongeren valt te concluderen dat zij (over het algemeen) zelfstandiger zijn geworden na het volgen van de training. Of dit nu inhoudt dat zij nu helemaal zelfstandig wonen (zonder begeleiding), zelfstandig wonen (met begeleiding) of door zijn gegaan naar BZW+ (Begeleid Zelfstandig Wonen van Jarabee), iedere jongere maakt enige vorm van ontwikkeling door. Dat is bij de ene jongere meer geweest dan bij de andere, maar zoals de medewerkers continu aangeven, het is per jongere verschillend. Bij de jongeren is gebleken dat zij niet altijd bewust zijn van hun leerproces. De medewerkers geven daarnaast aan dat het lastig kan zijn om resultaten te zien, omdat er niet op ieder leefgebied doelen zijn gesteld. Er is duidelijk geworden dat er tijdens de 24-uurs zelfstandigheidstraining gewerkt wordt aan de doelen, maar daarnaast ook nog gewerkt wordt op gebieden waar geen doelen zijn gesteld.
Vanuit de resultaten zijn er aanbevelingen gedaan. Ten eerste wordt er geadviseerd om jongeren bewust te maken van het leerproces. Daarna volgt er een aanbeveling over het inzetten van een specialist om de medewerkers voorlichting te geven over middelengebruik. Tevens wordt er geadviseerd om de medewerkers een jaarlijkse voorlichting te geven over ‘social media’. De vierde aanbeveling is gericht op het (meer) bevorderen van sporten op alle locaties. De vijfde aanbeveling is gericht op een vervolgonderzoek. Om een betrouwbaar beeld te scheppen van de resultaten van de training is het van belang om ex-cliënten te spreken die van een afstand naar de situatie kunnen kijken en wellicht een betere inschatting kunnen maken van wat de training hun opgeleverd heeft. Hierbij wordt aanbevolen om de ex-cliënten, iets aan te bieden, zodat zij sneller geneigd zijn om deel te nemen aan een onderzoek. De zesde aanbeveling is ook gericht op een vervolgonderzoek. Dit zodat er met de resultaten van dit onderzoek gekeken kan worden naar andere passende hulpverleningsvormen die de (succesvolle) interventies g

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk