De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek formele huurdersparticiatie

"Waarom moeilijk doen als het samen kan"

Onderzoek formele huurdersparticiatie

"Waarom moeilijk doen als het samen kan"

Samenvatting

Samenvatting
Woningcorporaties werden de afgelopen  jaren voornamelijk negatief in de publiciteit gezet. In de politiek werden verschillende debatten gevoerd over het functioneren van woningcorporaties. Het onderwerp van het politieke debat was het onderzoeksrapport “ver van huis”. De conclusie in het rapport was dat de corporatiesector ver van huis is geraakt. Woningcorporaties willen na de negatieve publiciteit weer verbinding zoeken met de maatschappij en haar huurders. Zij willen weer met en voor huurders gaan werken. Juist om de maatschappelijke legitimiteit van het woningcorporatiestelsel te kunnen vergroten en tegenkracht te organiseren binnen een woningcorporatie, is de rol van huurdersorganisaties in de nieuwe Woningwet en de Overlegwet versterkt. Naast de publiciteit rondom woningcorporaties spreekt de Woonmensen haar wens uit om een veel grotere betrokkenheid van haar huurders te realiseren. Om dit goed te realiseren is de Woonmensen samen met een groep huurders een zoektocht begonnen rondom huurdersparticipatie.
In dit onderzoek wordt gepoogd de zoektocht van de Woonmensen en haar huurders rondom participatie te verbreden en te versterken door inzicht te krijgen in de behoefte van de huurders om op corporatieniveau te participeren. Tevens wordt er in dit onderzoek gekeken wat er voor de Woonmensen nodig zou zijn om in deze behoefte te kunnen voorzien. Om de wensen en behoeften van de huurders op het gebied van formele participatie in kaart te brengen, is er in dit onderzoek gebruikt gemaakt van de gestructureerde dataverzamelingsmethode (surveyonderzoek). Tevens is ervoor gekozen om gebruik te maken van een digitale en schriftelijke enquête. Vanuit de totale populatie huurders (4860) zijn er 616 huurders, waarvan bij de Woonmensen het e-mailadres bekend is, bij het onderzoek betrokken. Deze groep is volledig in de steekproef gevallen en is digitaal geënquêteerd. De tweede deelpopulatie bestaat uit bestond uit 4244 huurders en is in de selectie voor de schriftelijke enquête gevallen. Hieruit is per leeftijdscategorie gefilterd op wijken en een enkelvoudige aselecte steekproef getrokken van 100 huurders.
Uit de resultaten bleek dat de ondervraagden voornamelijk geïnteresseerd zijn om te participeren over onderwerpen die dichtbij eigen woning en/of woonomgeving staan, zoals huurprijsbeleid, servicekostenbeleid, verbetering woonomgeving, woningverbetering, onderhoudsbeleid, toewijzingsbeleid -en plaatsingsbeleid en aanpak overlast procedures. Tevens bleek dat de ondervraagden over deze onderwerpen best hun mening willen geven, maar het daadwerkelijk meebeslissen lijkt nog een aantal stappen te ver te gaan. De voornaamste conclusie die uit het onderzoek kan worden getrokken, is dat de meeste ondervraagden aangeven hebben geen tijd te hebben om deel te nemen aan een huurdersvertegenwoordiging. De Woonmensen zou hierop kunnen anticiperen door online participatie aan te bieden. Door middel van online participatie kunnen huurders vanuit huis en in eigentijd participeren over onderwerpen die zij belangrijk vinden. 
Geconcludeerd kan worden dat de door de Woonmensen ingezette participatievorm niet goed aansluit bij de participatiebehoefte van de huurders. Om de formele

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2015-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk