De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verschil in resultaten op de Cito en de ZIEN! in relatie tot het verkort of verlengd kleuteren

Verschil in resultaten op de Cito en de ZIEN! in relatie tot het verkort of verlengd kleuteren

Samenvatting

De doelstelling van het onderzoek is de toetsing van het effect van korter of langer kleuteren op de resultaten van de Cito, die het cognitieve niveau meet, en de resultaten op de ZIEN!, die het sociaalemotionele functioneren meet. De leerkrachten vermoeden in de loop van de schoolloopbaan van leerlingen die een verkorte kleuterperiode hebben gehad, dat zij minder goed scoren op de Cito en de ZIEN!. De opdrachtgever wil weten of de lengte van de kleuterperiode invloed heeft op de resultaten. Op basis van de aanbevelingen kan de opdrachtgever besluiten om de criteria van de kleuterperiode aan te passen om op betere resultaten te komen op de Cito en de ZIEN!. De onderzoeksvraag die hier uit voort is gekomen luidt: ‘Leidt korter of langer kleuteren tot een betere cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling?’. Er is gebruik gemaakt van een kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelingmethode. De verzamelde gegevens zijn ingevoerd en verwerkt met Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). De data (gegevens van de Cito en de ZIEN!) zijn verzameld op basisschool De Bongerd, in het programma Parnassys. De leerkrachten hebben een enquête ingevuld over de sociaal-emotionele ontwikkeling bij leerlingen met een verkorte en verlengde kleuterperiode. De enquête is kwalitatief geanalyseerd en biedt een beschrijvende analyse over de uitkomst van de enquête. De meerwaarde van een kwalitatieve analyse vergeleken met een kwantitatieve analyse, is dat er meer gezocht wordt naar de betekenis achter de gegevens dan dat er gekeken wordt naar getallen (Verhoeven, 2011). Uit de resultaten zijn geen significante verschillen naar voren gekomen tussen de lengte van de kleuterperiode, de Cito en de ZIEN! resultaten. Daarom is er niet gekeken of er verschillen zijn tussen jongens en meisjes op de Cito en de ZIEN!. Het antwoord op de onderzoeksvraag is dat uit de resultaten van de Cito en de ZIEN! komt dat er aan het eind van de kleuterperiode geen verschillen zijn die aantonen dat een specifieke lengte van de kleuterperiode een betere cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling laten zien. Uit de enquête is gebleken dat leerkrachten in de klas een betere sociaal-emotionele ontwikkeling zien bij leerlingen met een verlengde kleuterperiode. Naast deze bevindingen zijn er vier beperkingen in dit onderzoek. De ZIEN! is enkel afgenomen in twee schooljaren. Voor een volgend onderzoek zou het beter om een even aantal schooljaren te gebruiken. Daarnaast is er slechts een geringe respons op de enquête die door de leerkrachten is ingevuld. Hierdoor kon er geen eenduidig antwoord worden gegeven, omdat de betrouwbaarheid naar beneden gaat als er maar weinig respondenten zijn. Verder kan het zijn dat leerkrachten een interpretatiefout hebben gemaakt met het verkort of verlengd kleuteren van leerlingen, omdat zij alleen naar het gedrag van de leerlingen hebben gekeken en niet naar het aantal schoolmaanden van een leerling. Ten slotte zijn niet van alle leerlingen de resultaten van de Cito Eindtoets beschikbaar. Voor een volgend onderzoek zou het beter zijn als dit wel beschikbaar zou zijn, zodat er nagegaan kan worden of de lengte van de kleuterperiode invloed heeft op de resultaten van de Cito Eindtoets. Er zijn drie aanbevelingen opgesteld voor basisschool De Bongerd. De eerste is het maken van een protocol voor de keuze om een leerling verkort of verlengd te laten kleuteren. Dit biedt meer duidelijkheid richting de school, de ouders en de leerling. De tweede is om de kleuterperiode te laten beginnen op driejarige leeftijd. Ten slotte is de derde aanbeveling om te werken met de Cito-toetsen voor kleuters, om leerlingen doelgerichter hulp aan te kunnen bieden en/of deze Cito-toetsen te laten werken als bevestiging voor de rapportage van de observaties die de leerkracht maakt over de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk