De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Problematiek rondom de BV met een pensioen in eigen beheer

Problematiek rondom de BV met een pensioen in eigen beheer

Samenvatting

In de huidige economische situatie is de commerciële waarde van de pensioenaanspraak vele malen hoger dan de fiscale waarde van de pensioenaanspraak. De lage marktrente en het rekenen met een verplichte na-indexatie spelen bij de bepaling van de commerciële waarde van de pensioenaanspraak een grote rol. Indien de BV over onvoldoende middelen beschikt om de commerciële waarde van de pensioenaanspraak te dekken, is er sprake van onderdekking. Afhankelijk van de oorzaak van onderdekking treden fiscale gevolgen op voor zowel de DGA als haar BV met een pensioen in eigen beheer.
In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt wat de fiscale gevolgen zijn voor de DGA en haar BV met een pensioen in eigen beheer indien sprake is van onderdekking. Daarnaast worden zowel de mogelijkheden om de ongunstige fiscale gevolgen te kunnen minimaliseren als de alternatieven voor DGA’s om fiscaal gefaciliteerd een pensioen op te bouwen beschreven.
De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoeks- en adviesrapport luidt: ‘Wat zijn de fiscale gevolgen van onderdekking van een pensioen in eigen beheer voor een BV en haar DGA, welke mogelijkheden zijn er om de ongunstige fiscale gevolgen van onderdekking te minimaliseren en welke alternatieven zijn er voor DGA’s om fiscaal gefaciliteerd een pensioen op te bouwen?’ Het onderzoek is opgesplitst in de fasen voor- en hoofdonderzoek. In het vooronderzoek zijn kaders voor het onderzoek gesteld om de centrale onderzoeksvraag in het hoofdonderzoek te kunnen beantwoorden. Gedurende het onderzoek is informatie verzameld door middel van het doen van literatuuronderzoek en het houden van interviews.
Indien sprake is van reële onderdekking is het afhankelijk van de situatie of er fiscale gevolgen optreden. Mochten de BV en haar DGA besluiten de bedrijfsactiviteiten voort te zetten dan behoudt de BV haar verplichting tot uitbetaling van de pensioenaanspraak op pensioeningangsdatum. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de BV mogelijk in de toekomst winstgevend wordt, waardoor het niet is toegestaan om onbelast af te zien van de pensioenaanspraak. In deze situatie treden in beginsel geen fiscale gevolgen op voor de BV en haar DGA. De BV heeft tot de pensioeningangsdatum de mogelijkheid om de geconstateerde onderdekking te herstellen. Indien blijkt dat de BV op pensioeningangsdatum over onvoldoende middelen beschikt om het pensioen uit te keren aan de DGA, is sprake van het prijsgeven van het pensioen. Het fiscale gevolg hiervan is het in werking treden van de sanctiebepaling van art. 19b wet LB1964.
Mocht de DGA ervoor kiezen om de onderneming op te heffen als gevolg van het beschikken over onvoldoende middelen om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten (liquidatie), dan treden voor zowel de BV als de DGA geen fiscale gevolgen op.
Het fiscale gevolg bij onderdekking dat veroorzaakt is door een bewuste handeling van de DGA, is het in werking treden van de sanctiebepaling (art. 19b wet LB1964). Indien een pensioenaanspraak wordt afgekocht, vervreemd, een formeel/feitelijk voorwerp van zekerheid wordt of wordt prijsgegeven, wordt de volledige pensioenaanspraak geacht te zijn genoten als loon uit vroegere dienstbetrekking. Indien er maar voor één euro een verboden handeling wordt verricht, treedt de sanctiebepaling voor de gehele pensioenaanspraak in werking.
Het fiscale gevolg voor de BV (inhoudingsplichtige) bij onderdekking veroorzaakt door een bewuste handeling van de DGA, is dat de BV verantwoordelijk wordt gesteld voor de afdracht van de loonheffing over de commerciële waarde (WEV) van de pensioenaanspraak.
Het fiscale gevolg voor de DGA (pensioengerechtigde) bij onderdekking veroorzaakt door een bewuste handeling van de DGA, is dat de DGA in de aangifte inkomstenbelasting de brutowaarde (WEV) van de pensioenaanspraak dient aan te geven. Het is toegestaan om de ingehouden loonheffing te verreken

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingFiscaal Recht en Economie
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk