De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aanbestedingswet 2012

Afstudeerscriptie over de motieven van de wetgever en de verandering in de aanbestedingswetgeving in Nederland

Aanbestedingswet 2012

Afstudeerscriptie over de motieven van de wetgever en de verandering in de aanbestedingswetgeving in Nederland

Samenvatting

De aanleiding voor dit onderzoek is de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet, het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 alsmede de toenemende aandacht voor inkoop en aanbesteden bij het waterschap. Het doel van het onderzoek is duidelijkheid te verschaffen over hetgeen de Aanbestedingswet met zich mee brengt, waarbij de motieven van de wetgever om de aanbestedingswetgeving te veranderen en de veranderingen die daaruit voortvloeien centraal staan. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een probleemstelling en een vijftal deelvragen. De probleemstelling luidt: “Zijn de motieven om de tekortkomingen in de aanbestedingswetgeving te ondervangen gegrond en wat betekenen de veranderingen die ontstaan door invoering van de Aanbestedingswet voor Waterschap Rijn en IJssel?” Aan de hand van kwalitatief onderzoek is door middel van een literatuuronderzoek en inhoudsanalyse informatie verzameld. Deze scriptie is voornamelijk een literatuur- en rechtsbronnenonderzoek, omdat nieuwe wet- en regelgeving is onderzocht waarbij literatuurgebruik niet uit kon blijven. Het onderzoek begint met het schetsen van het juridisch kader, waarin het aanbestedingsrecht kort wordt toegelicht. Het aanbestedingsrecht is het recht dat van toepassing is op opdrachten van overheden, publiekrechtelijke instellingen, gesubsidieerde lichamen en nutsbedrijven tot het uitvoeren van werken, het verrichten van diensten en het leveren van producten. In het juridisch kader wordt ook de aanbestedingswetgeving die nu van toepassing is in het kort uitgelegd, alsmede enkele belangrijke begrippen als ‘aanbestedende dienst’, ‘inschrijver’ en ‘gegadigde’, ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’, enzovoort. in het volgende hoofdstuk wordt vervolgens de nieuwe aanbestedingswetgeving na 1 april 2013 uitgelegd, zoals de Awet, het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit en het ARW 2012. Daarnaast is er ook aandacht voor de concept EG richtlijn COM (2011) 896 die de huidige richtlijn Richtlijn 2004/18/EG binnen enkele jaren zal vervangen. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Waterschap Rijn en IJssel dat op het moment van schrijven nog geldend is. Na in te zijn gegaan op het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het waterschap volgen de veranderingen in de aanbestedingswetgeving. Hierin wordt aan de hand van de motieven de veranderingen uitgelegd. Enkele belangrijke veranderingen zijn het opnemen van het proportionaliteitsbeginsel in de Awet, verplichte motivering bij afwijken van de wetgeving, het clusterverbod, enzovoort. Vervolgens wordt er aandacht geschonken aan het concept inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Unie van Waterschappen. Uiteindelijk heeft het onderzoek geleid tot de conclusie dat de Parlementaire Enquête Commissie in haar rapport concludeerde dat de wetgever met een helder, samenhangend en wettelijk uniform aanbestedingskader voor overheidsopdrachten moet komen. De wetgever heeft zeven motieven geformuleerd om een nieuwe wet te ontwikkelen. De vraag of de motieven om de tekortkomingen in de aanbestedingswetgeving te ondervangen gegrond zijn kan bevestigend worden beantwoord, aangezien de maatregelen die bij ieder motief zijn genoemd zijn doorgevoerd. Voor het waterschap betekenen de veranderingen in de aanbestedingswetgeving dat zij rekening dient te houden met strengere regels. De motivatieplicht en het beginsel van proportionaliteit lopen als een rode draad door de aanbesteding en dienen altijd in acht te worden genomen. Ook dient het inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Rijn en IJssel 2007 aangepast te worden aan de nieuwe aanbestedingswetgeving. Daar wordt gehoor aan gegeven aangezien er een concept inkoop- en aanbestedingsbeleid ontwikkeld waarin de meeste veranderingen door de Aanbestedingswet al in zijn opgenomen. Er mist echter een paragraaf over de klachtenafhandeling.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2013-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk