De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Ruik, Proef, Voel, Zie, Hoor' BELEEF de streekproducten uit de regio IJsseldelta! Afstudeeropdracht naar de bijdrage van streekproducten aan toeristische beleving van de IJsseldelta

'Ruik, Proef, Voel, Zie, Hoor' BELEEF de streekproducten uit de regio IJsseldelta! Afstudeeropdracht naar de bijdrage van streekproducten aan toeristische beleving van de IJsseldelta

Samenvatting

Samenvatting
Dit onderzoeks- en adviesrapport gaat over de streekproducten uit de regio IJsseldelta die beleving kunnen toevoegen tijdens het verblijf van de toerist in de regio en is uitgevoerd in opdracht van
Saxion Overijssel Werkt. In het onderzoek is antwoord gegeven op de volgende twee hoofdvragen:
1. Welke typische streekproducten uit de regio IJsseldelta dragen bij aan de beleving tijdens het verblijf van de gast?
2. Wat is de beste manier om streekproducten uit de regio IJsseldelta te vermarkten?
Het is belangrijk antwoord te geven op deze hoofdvragen, omdat IJsseldelta Marketing, de achterliggende opdrachtgever, wil inspelen op de huidige trends authenticiteit en lokalisering. Om antwoord te geven op deze twee vragen is er een literatuuronderzoek uitgevoerd. Ook is er gebruik gemaakt van veldonderzoek met daarin een kwantitatieve onderzoeksmethode, namelijk een enquête, en een kwalitatieve onderzoeksmethode, namelijk drie diepte-interviews. De enquête is deels mondeling en deels via internet afgenomen onder geïnteresseerden in streekproducten. De drie interviews zijn afgenomen met de familie Kalter, Dhr. Fisser en familie van Ittersum, om zo meer verdieping te kunnen krijgen in de kansen die er zijn in de regio IJsseldelta met betrekking tot streekproducten. Verder is er nog een benchmark beschreven van vier regio’s, te weten: de Veluwe, Zeeland, Parma Italië en het Vechtdal. Hiermee zijn de succes- en faalfactoren van de marketingstrategiën van deze regio’s in kaart gebracht.
Kijkend naar de beantwoording van de eerste hoofdvraag zijn de volgende resultaten uit het onderzoek naar voren gekomen.
De belangrijkste vorm van authenticiteit die betrekking heeft op streekproducten is de referentiële authenticiteit. Dit houdt in dat de streekproducten verwijzen naar een bepaalde regio, vaak in relatie met historische gebeurtenissen.
Authenticiteit is een vorm van beleving. Een andere vorm van beleving die centraal heeft gestaan in dit onderzoek, is de zintuigelijke beleving. Hierbij gaat het erom dat de aspecten omgeving, mensen, het streekproduct en zintuigelijke prikkels elkaar beïnvloeden. Alle aspecten zorgen er samen voor wat de toerist ziet, ruikt, proeft, voelt, hoort en dus wat de toerist beleeft en wat voor gevoel dat hem geeft.
Uit het veldonderzoek is gebleken dat er in de regio IJsseldelta veel verschillende producten zijn die streekproducten worden genoemd. Deze streekproducten zijn vergeleken met de criteria die zijn opgesteld door Streekeigen Product Nederland, het enige onafhankelijke keurmerk van Nederland. De criteria zijn: afbakening van de streek (IJsseldelta), minstens 52% van de grondstoffen komt uit de IJsseldelta, het streekproduct is geproduceerd en verwerkt in de IJsseldelta en het streekproduct is duurzaam. Tijdens het vergelijken met deze criteria zijn de volgende streekproducten afgevallen: Parfume l’essence de Mastenbroek, de wenskaarten, Siebrand uit Kampen en het IJsseldeltabier.
Maar bij de vergelijking met deze criteria is er nog niet naar voren gekomen over welke eigenschap een streekproduct moet beschikken, wil het een beleving aanbieden. Zoals al is gezegd, kan de referentiële authenticiteit beleving toevoegen aan een streekproduct. Uit de enquête is gebleken dat 69% van de respondenten authenticiteit een zeer belangrijke tot belangrijkste eigenschap vindt bij het kopen van een streekproduct. 90% is heel erg geïnteresseerd in de referentiële authenticiteit, het verhaal achter het streekproduct.
Met behulp van de uitkomsten van de enquête, de trends authenticiteit en lokalisering en het feit dat het belangrijk is dat het streekproduct een zintuigelijke beleving kan aanbieden, zijn de volgende criteria opgesteld waaraan de streekproducten uit de IJsseldelta moeten voldoen, willen zij beleving aanbieden:
Het streekproduct komt uit de regio IJsseldelta (afbakening van de streek, conform SPN)
Minstens 52% van de grondstoffen zijn afkomstig uit de IJsseldelta (conform SPN)
Het streekproduct wordt verwerkt in de IJsseldelta indien mogelijk (conform SPN)
Het streekproduct wordt duurzaam geproduceerd en verwerkt (conform SPN)
Het streekproduct bevat referentiële authenticiteit; vertelt een eigentijds verhaal over de IJsseldelta
Het streekproduct kan de toerist een zintuigelijke beleving aanbieden
De streekproducten die zijn overgebleven aan de hand van de criteria die zijn opgesteld door het SPN, zijn vergeleken met bovenstaande criteria. Hieruit is naar voren gekomen dat onderstaande streekproducten bijkunnen dragen aan de beleving van de toerist tijdens het verblijf in de IJsseldelta. Dit zijn de streekproducten op alfabetische volgorde:
• IJsselstenen
• Kalter aardbeien
• Kamper steur
• Paling
• Tabak
• Tapijt
• Zwolse balletjes
• Zwolse blauwvingers
• Zwolse mosterd
Tijdens de beantwoording van de tweede hoofdvraag is het volgende uit het onderzoek gekomen. Het heeft vooral succes wanneer de streekproducten worden vermarkt onder een paraplumerk, de IJsseldelta. Op deze manier kunnen de streekproducten bijdragen aan het verbeteren van het imago van de IJsseldelta, omdat ze allemaal een verhaal vertellen over de regio.
Ook heeft dit als voordeel dat het minder geld kost, omdat er maar één merk vermarkt hoeft te worden. Bovendien is gebleken dat eenheid in het merk bijdraagt aan de herkenbaarheid voor de toerist. Bij de marketingstrategie zijn er een aantal knelpunten waarmee IJsseldelta Marketing rekening moet houden, namelijk de distributie van de streekproducten. Op dit moment kost het ondernemers veel tijd en geld om hun streekproducten te verplaatsen van de ene naar de andere plek. Daarnaast wordt de communicatie tussen ondernemers en IJsseldelta Marketing als knelpunt gezien. Op dit moment wordt er weinig tot niet gecommuniceerd over wat er gaande is in de IJsseldelta met betrekking tot streekproducten.
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen gedaan aan IJsseldelta Marketing om antwoord te geven op de beleidsvraag: Hoe kunnen streekproducten een toegevoegde waarde vormen voor de beleving van de toerist in de regio IJsseldelta, zodat deze producten het imago van de regio versterken en de naamsbekendheid vergroten?
Eén van deze aanbevelingen is het gebruik van de opgestelde criteria en het niet aansluiten bij een keurmerk. Mensen hechten steeds minder waarde aan een keurmerk. Wanneer IJsseldelta Marketing voldoende duidelijk maakt waaraan de streekproducten uit de IJsseldelta voldoen, dan weten toeristen al genoeg over de normen waaraan de streekproducten voldoen. Zo creëren ze eigenlijk een soort eigen keurmerk, maar deze is niet officieel erkend door het Keurmerken Instituut. Verder zorgen de criteria ervoor dat er eenheid ontstaat in de streekproductenlijn van de IJsseldelta.
Een andere aanbeveling is de ontwikkeling van een arrangement met betrekking tot streekproducten. Toeristen komen niet speciaal voor een streekproduct naar de IJsseldelta toe. Zij doen dit alleen in combinatie met een andere activiteit of wanneer er een uitdagend arrangement wordt aangeboden.
Hier kan op worden ingespeeld wanneer er een arrangement ontwikkeld wordt waarmee de toeristen de streekproducten die bijdragen aan de beleving kunnen beleven.
Zo’n arrangement zorgt ervoor dat er meer toeristen naar de regio worden getrokken en dat er meer werkgelegenheid ontstaat bij de producenten die de streekproducten aanbieden.
Een derde advies heeft betrekking tot de marketingstrategie die IJsseldelta Marketing kan gebruiken. Het vermarkten van de streekproducten uit de IJsseldelta gebeurd het beste onder één productenlijn waarbij IJsseldelta Marketing zich voornamelijk concentreert op het verhaal rond het product en de marketing daarvan. Wanneer er onder één productenlijn wordt vermarkt, ontstaat er eenheid in de streekproducten voor de regio IJsseldelta. Deze lijn zou dan IJsseldelta Streekproductenlijn heten. Verder is het belangrijk dat er een projectleider wordt aangewezen die het vermarkten van het streekproduct gaat leiden. De projectleider heeft een coördinerende en een verbindende taak. Het is de taak van de ondernemers om de projecten met betrekking tot streekproducten zelf vorm te geven. Hierdoor ontstaat op termijn een netwerkorganisatie waarbij de projectleider de constante factor vormt in de ontwikkeling van de IJsseldelta streekproducten. De kerntaken van de netwerkorganisatie zijn: het toegankelijk maken van het verhaal van de IJsseldelta, waarbij het belangrijk is om een website te ontwikkelen die alleen gericht is op de streekproducten, het inspireren van ondernemers, organisaties en toeristen en het promoten van het logogebruik op de streekproducten uit de IJsseldelta.
Een andere zeer belangrijke taak die is weggelegd voor de netwerkorganisatie en dan met name de projectleider is de onderlinge communicatie. Het is van belang dat de ondernemers die deelnemen aan het project goed op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen die betrekking hebben op de streekproducten uit de IJsseldelta. Dit kan met behulp van een twee maandelijkse informatiebrief en via de nog op te richten website.
Tot slot is het belangrijk dat er een distributiepunt wordt opgericht. Dit distributiepunt zou in de VVV winkel kunnen. Hier zou een soort van magazijn kunnen worden ingericht waar streekproducten worden geplaatst die langer houdbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het IJsseldelta bier dat als souvenir dient. Producenten van de streekproducten kunnen hun producten hierheen brengen en de verkopers van de streekproducten, zoals theeschenkerij ‘het Asjesgoed’ kunnen hier de streekproducten ophalen.
Wanneer IJsseldelta Marketing deze adviezen opvolgd, dan wordt:
toeristen de kans gegeven om door middel van de streekproducten de IJsseldelta echt ontdekken en zo wordt dus de toeristische ontwikkeling gestimuleerd
IJsseldelta echt op de kaart gezet
er een positieve economische bijdrage geleverd doordat de initiatieven echt van de producenten zelf afkomen

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
PartnersSaxion Kenniscentrum Business & Hospitality
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk