De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toezichthouders binnen de Wwb.

Een meerwaarde voor fraudebestrijding?

Toezichthouders binnen de Wwb.

Een meerwaarde voor fraudebestrijding?

Samenvatting

Sinds 1 januari 2008 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid gekregen toezichthouders aan te wijzen binnen de Wwb, Ioaw, Ioaz en Wsw. De gemeente Arnhem heeft op 1 juli 2012 van deze bevoegdheid gebruik gemaakt en binnen de afdeling Handhaving Werk en Inkomen toezichthouders aangesteld. Het afdelingshoofd Handhaving Werk en Inkomen constateert dat de medewerkers handhaving nagenoeg geen gebruik maken van deze bevoegdheid. Naar aanleiding van deze constatering wordt onderzocht wat het toezichthouderschap inhoud en wat de meerwaarde is van het toezichthouderschap als handhavingsinstrument. Om tot een antwoord te komen op de centrale vraag is grotendeels gebruik gemaakt van literatuurstudie. Daarnaast zijn er een aantal gemeenten geïnterviewd om te onderzoeken of zij de meerwaarde van het toezichthouderschap onderschrijven.
Handhaving is het geheel van instrumenten die kunnen worden toegepast ter controle op de naleving van wet- en regelgeving. Deze instrumenten zijn onder te verdelen in controle, toezicht en opsporing.
Het toezichthouderschap is juridisch gekwalificeerd in de Algemene wet bestuursrecht. De handelingen van een toezichthouder dienen te voldoen aan het proportionaliteitsvereiste en subsidiariteitsvereiste.
Het aanwijzen van een toezichthouder dient te geschieden bij besluit en bekendmaking in een huis-aan-huisblad. De toezichthouder dient bij het toepassen van zijn bevoegdheden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. Indien de toezichthouder een vordering doet, is een ieder verplicht om mee te werken. Indien men niet meewerkt aan deze vordering is men strafbaar op grond van art. 184 Sr.
In de artikelen 5:15 Awb tot en met 5:20 Awb staan de bevoegdheden die kunnen worden toegekend aan de toezichthouder beschreven. Het bestuursorgaan kan indien zij dit noodzakelijk acht deze bevoegdheden beperken.
Handelingen van een toezichthouder worden niet aangemerkt als een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb.
Bevraagde gemeenten ervaren het toezichthouderschap als meerwaarde. Deze meerwaarde is gelegen in de uitbreiding van bevoegdheden boven op de bevoegdheden binnen de Wwb.
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
Datum2013-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk