De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hardheidsclausules in de Wsnp

Hardheidsclausules in de Wsnp

Samenvatting

In dit rapport worden de onderzoeksbevindingen weergegeven die voortvloeien uit de centrale vraag: Wat is de reikwijdte van de hardheidsclausule van art. 288 lid 3 Fw, die van toepassing is op de aanvraag tot toelating tot de wettelijke schuldsanering, in het bijzonder in het geval van een vervroegde aanmelding betreffende een tweede verzoek tot toelating binnen tien jaar na verlening van een schone lei? Wanneer een schuldenaar de schuldsanering met een schone lei heeft afgerond, komt hij tien jaar na de verlening van deze schone lei weer in aanmerking voor een schuldsaneringstraject op basis van de Wsnp. Aanleiding van dit onderzoek is de onduidelijkheid over de toepassing van de hardheidsclausule met betrekking tot art. 288 lid 2 sub d Fw. De doelstelling is het in kaart brengen van de strekking van deze hardheidsclausule en eventuele mogelijkheden tot verbreding van de reikwijdte van de hardheidsclausule benoemen. Op 1 december 1998 is de Wet schuldsanering natuurlijke personen in werking getreden en is deze wet opgenomen in titel III van de Faillissementswet. Deze wet heeft een drieledig doel, namelijk: faillissementen voor natuurlijke personen terugdringen, mensen een schone lei kunnen verlenen en het aantrekkelijk maken van een minnelijk regeling voor schuldeisers. Als het verzoek tot toelating tot de schuldsanering op basis van de Wsnp is toegewezen, wordt aan de schuldenaar door de rechter een bewindvoerder Wsnp aangewezen. De bewindvoerder Wsnp neemt de rechten en plichten over van de schuldenaar ten aanzien van de boedel. Op 1 januari 2008 is de Wsnp gewijzigd. De memorie van toelichting vermeldt dat alleen zij die ‘er klaar voor zijn’ daadwerkelijk worden toegelaten tot de schuldsanering op basis van de Wsnp. Wanneer er bij schuldenaren nog sprake is van een problematiek (bijvoorbeeld psychisch), is het schuldsaneringstraject op basis van de Wsnp niet doelmatig en biedt de schuldsanering geen duurzame oplossing. Door deze wetswijziging verdwijnt het discretionaire karakter van art. 288 Fw; de rechter heeft niet meer de bevoegdheid om te overwegen of hij het verzoek tot toelating tot de schuldsanering op basis van de Wsnp afwijst, maar is hij dit verplicht. De wet bevat nu imperatieve afwijzingsgronden. Dat wil zeggen dat de rechter de verplichting heeft het verzoek af te wijzen, indien één van de afwijzingsgronden van toepassing is op de schuldenaar. Deze omzetting heeft plaatsgevonden om de toenemende werkdruk van de rechters te beperken en de groeiende stroom aanvragen tot toelating tot de schuldsanering op basis van de Wsnp terug te dringen. Art. 288 Fw bevat de toe- en afwijzingsgronden die van toepassing zijn bij een verzoek tot toelating tot de schuldsanering op basis van de Wsnp.  De toe- en afwijzingsgronden luiden als volgt:
Toewijzingsgronden: 1. De schuldenaar is opgehouden te betalen; 2. De schuldenaar is vijf jaar voorafgaand aan het verzoek te goeder trouw geweest; 3. De schuldenaar zal zijn verplichtingen, die voortvloeien uit de schuldsanering, nakomen.
Afwijzingsgronden: 1. De schuldenaar is reeds toegelaten tot de schuldsanering op basis van de Wsnp; 2. Het minnelijk traject, voorafgaand aan het verzoek, heeft niet plaatsgevonden. 3. De schulden van de schuldenaar vloeien voort uit een onherroepelijke veroordeling betreffende een misdrijf, ontstaan in de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek. 4. De schuldsanering is in de voorgaande tien jaar al van toepassing geweest op de schuldenaar.
Naar aanleiding van een ingediend amendement tijdens de behandeling van wetsvoorstel 29 942 in de Tweede Kamer, is de hardheidsclausule van lid 3 aan art. 288 Fw toegevoegd. Dit amendement was gericht op schuldenaren die in een uitzichtloze financiële situatie verkeren en kampen met psychische- en/of verslavingsproblemen. Als de problematiek onder controle is, waardoor nakoming van de verplichtingen die voor de schuldenaar voortvloeien uit de schuldsaner

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2013-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk