De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het versterkte bodem(voor)recht van de fiscus

Het probleem van de 'tandeloze tijger' in faillissement opgelost

Het versterkte bodem(voor)recht van de fiscus

Het probleem van de 'tandeloze tijger' in faillissement opgelost

Samenvatting

Tijdens Prinsjesdag van 2012 is het voorstel gepresenteerd om het bodem(voor)recht van de fiscus te versterken. Door deze versterking kan sprake zijn van diverse wijzigingen, zowel in als buiten faillissementen. Deze wetswijziging is de directe aanleiding voor het onderzoek. In dit rapport worden onder meer de achtergronden van de wetswijziging, alsmede de motieven voor de wetgever behandeld. Het meest van belang voor de opdrachtgever, Daniels Huisman Advocaten, is te onderzoeken welke wijzigingen de wetgeving bodem(voor)recht fiscus per 1 januari 2013 ten aanzien van bodemverhuur met zich mee brengen. Daarbij is het vooral van belang, dat de curator in een faillissement van een rechtspersoon weet hoe hij met de kwestie bodemverhuur om dient te gaan ten opzichte van het bodem(voor)recht van de fiscus.
In dit onderzoeksrapport wordt antwoord gegeven op de volgende centrale vraag: "Welke wijzigingen volgen uit de wetgeving bodem(voor)recht fiscus, geldend per 1 januari 2013 ten aanzien van bodemverhuur, bezien vanuit het oogpunt van een curator in een faillissement van een rechtspersoon en wat is de doelstelling van de wetgever voor de wijziging van het bodem(voor)recht per 1 januari 2013 en in hoeverre wordt deze doelstelling behaald?". De resultaten uit dit onderzoek zijn voornamelijk gevonden door gebruik te maken van rechtsbronnen- en literatuuronderzoek.
Het rapport start met een uitleg van een faillissement. Zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon, die is opgehouden met betalen, kan in staat van faillissement worden verklaard. Dat kan op eigen aangifte of op verzoek van een derde.
Het faillissement wordt, als aan alle voorwaarden is voldaan, uitgesproken door de rechtbank waarbij een rechter-commissaris wordt benoemd en een curator wordt aangesteld. Een voorwaarde voor het uitspreken van een faillissement is onder andere dat sprake moet zijn van pluraliteit van schuldeisers. De curator heeft de beschikking en het beheer over de faillissementsboedel en draagt zorg voor vereffening van de boedel. De curator heeft daarbij een diversiteit aan bevoegdheden, werkzaamheden en taken. De rechter-commissaris houdt toezicht op hetgeen de curator uitvoert.
Bij een faillissement zijn altijd crediteuren betrokken. Ten eerste zijn dat de separatisten en de boedelcrediteuren. Voor de overige crediteuren is sprake van een wettelijke rangorde. Van hoog naar laag zijn dat eerst de preferente crediteuren en dan de concurrente crediteuren. Aan het einde van een faillissement wordt, indien de faillissementsboedel toereikend is, het actief volgens een wettelijk vastgestelde volgorde uitgedeeld aan de crediteuren. Bij het verdelen van de faillissementsboedel dient de curator ex art. 57, lid 3 Fw. rekening te houden met voorrechten van crediteuren. Dit betekent dat de curator onder andere rekening moet houden met het bodem(voor)recht van de fiscus. Wat de begrippen bodem(voor)recht en de bodemverhuurconstructie inhouden wordt onderstaand beschreven.
Het bodemvoorrecht van de fiscus, conform art. 21 IW 1990, is een voorrangsrecht van de fiscus op bodemzaken van een rechtspersoon ter voldoening van een belastingschuld op die rechtspersoon. Bodemzaken zijn roerende zaken, die zich bevinden op de bodem van een rechtspersoon, waarbij het gaat om zaken die dienen tot uitoefening van de activiteiten van de rechtspersoon. Of het eigendom van de bodemzaken bij de rechtspersoon ligt, speelt in beginsel geen rol. Het bodemvoorrecht heeft een hogere rang dan een pandhouder.
Het bodembeslag, conform art. 22 IW 1990, is het beslag dat de fiscus kan leggen op bodemzaken, om ervoor te zorgen dat de opbrengst van die zaken bij verkoop daarvan toekomt aan de fiscus ter voldoening van de belastingschuld op de rechtspersoon. In faillissement is dit met name van belang als zich bij de failliete rechtspersoon bodemzaken bevinden waarop zekerheids- of andere rechten door derden zijn verkregen, bijvoo

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2013-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk