De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe de vvgb in het kader van de Wabo nu echt te gebruiken

Hoe de vvgb in het kader van de Wabo nu echt te gebruiken

Samenvatting

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden, in deze wet staat één omgevingsvergunning verleend door één bevoegd gezag (het college) centraal. Echter, in bepaalde gevallen wordt een omgevingsvergunning pas verleend als de raad ook heeft verklaard in te stemmen met de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit heet ook wel een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De  raad heeft daarop de bevoegdheid om categorieën van gevallen aan te wijzen waarvoor het college geen vvgb nodig heeft van de raad. Zodoende is er drie jaar geleden tijdens een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Enschede een raadsbesluit tot stand gekomen. In dit raadsbesluit is een procedurekader afgesproken met betrekking tot hoe de raad wil omgaan met de vvgb. Er zijn in dit raadsbesluit tevens categorieën van gevallen aangewezen waarvoor het college geen vvgb van de raad nodig heeft. In dit onderzoek is geprobeerd te achterhalen welke aanbevelingen gedaan kunnen worden aan de raadsgriffier van de gemeente Enschede, om het huidige beslissings- en proceduresysteem ten aanzien van de vvgb in het kader van de Wabo te verbeteren.
 
De benodigde informatie is verzameld middels de raadpleging van literatuur, rechtsbronnen, documenten en media (internet). Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten werd er naast deskresearch ook gebruik gemaakt van fieldresearch. Een belangrijke vorm van informatievoorziening was het afnemen van interviews, met vooraf zorgvuldig geselecteerde personen. Er zijn met name interviews afgenomen om te achterhalen hoe men in de praktijk de procedure omtrent vvgb in het kader van de Wabo ervaart.
 
Tijdens het onderzoek is eerst een juridisch kader opgesteld. Naar aanleiding van het juridisch kader is er ingezoomd op de praktijk (vormgeving en ervaring). Op basis van die resultaten zijn de overeenkomsten en verschillen uiteengezet. Omdat het ook interessant is geweest om te kijken hoe andere gemeenten omgaan met de vvgb, is daarna kort weergegeven hoe een viertal andere gemeenten de procedure omtrent de vvgb hebben vormgegeven en ervaren. Uitgaande van die resultaten zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de gemeente Enschede en de andere vier onderzochte gemeenten uiteengezet.
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de onderzochte gemeenten allemaal op een andere wijze invulling geven aan de procedure omtrent de vvgb en de bevoegdheid om categorieën van gevallen aan te wijzen waarvoor het college geen vvgb nodig heeft van de raad. De gemeente Hengelo, Almelo, Zwolle en Groningen hebben bijvoorbeeld  veel categorieën van gevallen aangewezen waarvoor geen vvgb van de raad noodzakelijk is, de gemeente Enschede daarentegen niet. Toch vertoonden de onderzochte gemeenten ook een aantal overeenkomsten. Een belangrijke overeenkomst is bijvoorbeeld dat de onderzochte gemeenten alle vijf gebruik maken van de bevoegdheid om categorieën aan te wijzen. Maar in zijn algemeenheid kan opgemaakt worden dat de onderzochte gemeenten, apart van elkaar, tevreden zijn over de gehanteerde werkwijze.
 
Tot slot kan geconcludeerd worden dat er aan de raadsgriffier van de gemeente Enschede een aantal aanbevelingen gedaan kunnen worden, te weten:
Á        De raad is verzocht om het protocol en procedureschema ten aanzien van de omgevingsvergunning aan te passen en te verduidelijken;
Á        De raad is verzocht om meer categorieën van gevallen binnen de bebouwde kom aan te wijzen;
Á        De raad is verzocht om de reeds aangewezen categorieën een jaar te blijven hanteren alvorens zij eventueel wijzigingen aanbrengen;
Á       De raad werd geadviseerd om zijn bevoegdheden i

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk