De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Regievoering van ouders: de professional aan zet.

Een inventariserend onderzoek naar de eigen regievoering van ouders in de residentiële jeugdzorg.

Regievoering van ouders: de professional aan zet.

Een inventariserend onderzoek naar de eigen regievoering van ouders in de residentiële jeugdzorg.

Samenvatting

Eigen regie is een actueel onderwerp in de hulpverlening. Er wordt steeds meer van pedagogisch hulpverleners, ouders[1] en de jeugdigen zelf verwacht. Binnen Horizon Harreveld, een instelling voor open en gesloten jeugdzorg, wordt er gekeken naar hoe pedagogisch medewerkers eigen regievoering kunnen stimuleren bij ouders. Dit onderzoek richt zich daarom op de vraag: In hoeverre stimuleren de pedagogisch medewerkers van Horizon Harreveld, locatie Prisma, ouders tot het nemen van eigen regie?
 
Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van een kwalitatief en inventariserend onderzoek. Daarnaast is er literatuur gebruikt, alsmede interviews die zijn afgenomen bij de pedagogisch medewerkers. De respondentengroep is middels een gestratificeerde steekproef getrokken en uiteindelijk zijn er tien pedagogisch medewerkers geïnterviewd. Hiernaast is onderzocht of er verschillen zijn te ontdekken in het aantal jaren werkervaring van de pedagogisch medewerkers.
 
De resultaten van dit onderzoek worden beschreven aan de hand van het theoretisch OER-model van Verkooijen (2006). Aan de hand van zeven punten, die verwerkt zijn in de interviews, wordt beredeneerd in welke mate de pedagogisch medewerkers voldoen aan eigen regievoering bij ouders. De volgende resultaten zijn verzameld: op twee van de zeven punten voldoen de pedagogisch medewerkers volledig. Aan één punt wordt niet voldaan en aan de overige vier punten voldoen pedagogisch medewerkers gematigd. Als er volledig aan een punt wordt voldaan, dan is er volgens Verkooijen sprake van ondersteuning tot eigen regievoering.
 
Concluderend kan worden gesteld dat de wensen en keuzes van ouders niet het uitgangspunt vormen van de zorg, maar dat ouders ‘mee kunnen denken’ of ‘iets aan kunnen geven’. Ook lijkt bij de pedagogisch medewerkers de mindset, ofwel omslag in handelen en denken, nog gemaakt te moeten worden.  Regievoering van ouders binnen Prisma is op dit moment veelal nog afhankelijk van de wil en kunde van ouders en lijkt nog meer een ‘vanzelfsprekendheid’  te moeten worden in het denken en handelen van de pedagogisch medewerkers.
 
In de eerste aanbeveling wordt aangegeven dat wanneer men tot meer eigen regievoering van ouders wil komen, ouders meer het uitgangspunt van de zorg moeten vormen. Aanbeveling twee richt zich op de nog te maken omslag in handelen en denken bij de pedagogisch medewerkers. Bij aanbeveling drie wordt aangegeven dat er meer geïnvesteerd kan worden in de informatievoorziening met betrekking tot de mogelijkheden aan eigen regievoering. Aanbeveling vier heeft betrekking op de bezoekfrequentie van ouders. Hierin zijn door de pedagogisch medewerkers creatieve oplossingen aangedragen. Deze worden op dit moment niet in de praktijk ten uitvoer gebracht. Aanbeveling vijf betreft een vervolgonderzoek met betrekking tot de nog te maken omslag bij pedagogisch medewerkers.


[1] In dit onderzoek wordt gesproken over ouders. Met deze term worden ouders én alle mogelijke gezaghebbers van de jeugdige bedoeld. In verband met de leesbaarheid van dit onderzoek is ervoor gekozen om alleen de term ‘ouders’ te gebruiken.
 


Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk