De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duurzaam wonen in ‘t Hof : Stimulering energiebesparing binnen de bestaande woningbouw Gemeente Hof van Twente

Duurzaam wonen in ‘t Hof : Stimulering energiebesparing binnen de bestaande woningbouw Gemeente Hof van Twente

Samenvatting

De aanleiding tot dit onderzoek is de wereldwijde duurzaamheidproblematiek. De wereld is niet oneindig en grondstoffen kunnen opraken. Door de uitstoot van broeikasgassen (CO2) warmt de aarde op. Hierdoor worden oceanen warmer en smelten ijskappen. Laaggelegen gebieden zullen overstromen. Om dit tegen te gaan zijn de afgelopen 20 jaar internationale verdragen opgesteld. In deze verdragen zijn nationale doelstellingen vastgesteld. Het kabinet wil van Nederland één van de schoonste en zuinigste EU landen maken. Dit is opgenomen in het beleidsprogramma “Schoon en Zuinig”.
De doelen van het beleidsprogramma “Schoon en Zuinig” zijn:
Ø 30% minder uitstoot van broeikasgassen (CO₂) in 2020 ten opzichte van 1990
Ø De energiebesparing verdubbelen van 1% naar 2% per jaar
Ø Het aandeel duurzame energie in 2020 verhogen van 2% naar 20%.
De gemeente Hof van Twente richt zich op een aandeel van 20% van duurzame energiebronnen in 2020. Zij wil de energiebesparing in de particuliere woningvoorraad bevorderen. Door het openstellen van een gemeentelijke subsidie- en/of leningsregeling voor energiebesparende maatregelen wil de gemeente deze doelen bereiken.
Om een bijdrage te leveren aan de klimaatafspraken, heeft de provincie Overijssel een maximum bedrag van € 500.000, - beschikbaar gesteld voor een leningsregeling. Een lening om huishoudens te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Tevens subsidieert de provincie een bedrag van € 1.000.000, - ten behoeve van de gemeente Hof van Twente voor duurzame investeringen. Een gelijk bedrag is door de gemeente zelf voor duurzaamheid beschikbaar gesteld. Voor activiteiten rondom een mogelijke stimuleringsregeling beschikt de gemeente in 2010 over een bedrag van € 40.000, -. Dit bedrag wordt tevens gesubsidieerd door de provincie Overijssel.
Duurzaamheid in de bestaande woningbouw wordt veelal vertaald in energiezuinigheid. Om de duurzaamheidsdoelen te behalen zijn de beschikbare instrumenten onderzocht die energiebesparing in de bestaande woningbouw stimuleren. Er zijn interviews afgenomen bij gemeenten met bovengemiddelde duurzaamheidsdoelstellingen. Hieruit is duidelijk gebleken dat men een regeling eenvoudig wil houden en aantrekkelijk wil maken voor burgers. De maatregelen die door de regeling aangespoord worden, moeten doeltreffend en controleerbaar zijn.
Om te beoordelen welke instrumenten kansrijk zijn voor de gemeente Hof van Twente, zijn randvoorwaarden opgesteld. De randvoorwaarden zijn samengesteld vanuit de doelstelling van de gemeente Hof van Twente en komen voort uit verschillende beleidsdocumenten. Hieraan zijn de instrumenten getoetst.
Door middel van de workshop “Energiebesparing in de bestaande woningbouw” zijn een aantal instrumenten afgevallen. De workshop heeft gediend als filter. Deelnemers van taakvelden “Wonen” en “Milieu” hebben aangeven niet met gekopieerde landelijke regelingen te willen werken, om dubbele subsidie-uitgifte te voorkomen. Het instrument omtrent duurzame energie opwekking is als interessant beschouwd. Een subsidieaanvulling op de landelijke regeling werkt extra stimulerend. Tevens is aangeven een regeling gemeentebreed in te willen zetten voor eigenaar-bewoners. Hierin is onderscheid gemaakt naar bouwjaar. Woningen gebouwd in 1995 en eerder, die gebouwd zijn volgens het oude bouwbesluit, hebben een achterstand op het gebied van energetische kwaliteit. Daarom is de doelgroep de bestaande woningen die gebouwd zijn in 1995 of eerder. Deze categorie staat op een aantal van 8.549 woningen.
Naar aanleiding van de workshop is gemeentelijk geconcludeerd dat 5 instrumenten kansrijk zijn. Om de effectiviteit van deze instrumenten te beoordelen is gestart met een vervolgonderzoek. Door de toepassing van de gewogen criteria methode zijn op subjectieve wijze de drie kansrijkste instrumenten voor de gemeente Hof van Twente overgebleven.
Ø Subsidieregeling voor de aanschaf van Photo Voltaic-panelen (zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit)
Ø Duurzaamheidslening
Ø Duurzaamheidsloket
De subsidie voor de aanschaf van PV-panelen, moet aantrekkelijk zijn voor huishoudens met als doel om er zoveel mogelijk huishoudens gebruik van te laten maken. Er is gekozen voor een maximale subsidie van € 800, -. Hierbij is de keuze gemaakt om over een periode van 10 jaar, 15% van de doelgroep te benaderen. Dit betekent dat per jaar 128 huishoudens een subsidie kunnen aanvragen. De provincie verdubbelt dit bedrag, waardoor 256 huishouders het eerste jaar van de subsidie gebruik kunnen maken. De kosten voor de gemeente Hof van Twente komen in het eerste jaar op een bedrag van € 102.400, -. Het beschikbaar gestelde budget van € 1.000.000, - door de gemeente zal echter voor 2012 moeten zijn afgezet. Tot die tijd kunnen maximaal 512 huishoudens een subsidie voor de aanschaf van PV-panelen aanvragen. In 2012 is de verwachting dat een nieuw budget voor duurzame investeringen wordt vastgesteld. In afwachting van het daadwerkelijk gebruik van de regeling kan de gemeente deze regeling in 2012 voortzetten en het subsidieplafond aanpassen.
Wanneer de gemeente € 300.000, - investeert in de duurzaamheidslening en de maximale bijdrage vanuit de provincie Overijssel van € 500.000, - hierbij wordt opgeteld, kan in totaal
€ 800.000, - worden uitgegeven aan leningen. Om de duurzaamheidslening zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor huishoudens wordt de gemeente geadviseerd te gaan werken met 2% rente. Dit betekent een renteverlies van 3%. De maximale kosten voor de gemeente Hof van Twente komen hierdoor uit op € 104.675, -
Uit onderzoek naar de doeltreffendheid per maatregel blijkt dat isolerende werkzaamheden aan de woning de meeste energiebesparing opleveren. De landelijke fiscale regeling BTW-verlaging voor isolerende werkzaamheden is hierbij een belangrijk instrument. Bij deze regeling kunnen huishoudens bij de uitvoering van isolerende werkzaamheden in aanmerking komen voor een BTW-korting van 13%. Voor de werkzaamheden en (in beperkte mate) de materialen betaalt men 6% rente in plaats van 19%. Voor de gemeente Hof van Twente zijn hier geen kosten aan verbonden. Het is van belang dat dit instrument onder de aandacht wordt gebracht. Door middel van een duurzaamheidsloket, gevestigd in de gemeentehal, kunnen inwoners van de gemeente ontzorgt worden. Zij kunnen met al hun landelijke subsidieaanvragen terecht bij dit loket. Op dit moment kunnen inwoners deze aanvragen alleen digitaal aanleveren. Door goede begeleiding en voorlichting wordt eerder gebruik gemaakt van de beschikbare instrumenten. Hierdoor wordt het nemen van energiebesparende maatregelen aantrekkelijker.
Om nog meer energiebesparing te behalen uit de bestaande woningen binnen de gemeente Hof van Twente, wordt een pakket met maatregelen geadviseerd. De gemeente kan de subsidie van maximaal € 800, - voor PV-panelen verlenen op voorwaarde dat de woning voldoet aan isolatiewaarden van het huidige bouwbesluit. De kosten die deze aanpassingen met zich mee brengen, kunnen worden gefinancierd met de duurzaamheidslening.
Om de gemeentelijke stimuleringsregeling voor energiezuinige bestaande woningen bij de doelgroep onder de aandacht te brengen, is goede communicatie belangrijk. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld. Uit onderzoek is gebleken dat inwoners van de gemeente, gemeentelijk nieuws, het liefst door middel van een persoonlijke brief benaderd willen worden. Gemeentenieuws in het Hofweekblad wordt door meer dan de helft van de lezers wekelijks gelezen. Deze pagina zal een aantal weken achtereenvolgens voorzien worden van de gemeentelijke en landelijke stimuleringsregelingen. De gemeentelijke internetsite moet tijdig worden voorzien van nieuws over deze regeling. Het zal inwoners duidelijk moeten worden waar zij met hun vragen terechtkunnen, het duurzaamheidsloket.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw
PartnersGemeente Hof van Twente
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk