De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wijkgerichte participatie Vriendenhuis Enschede

Een vriendschappelijke kijk op de wijk

Wijkgerichte participatie Vriendenhuis Enschede

Een vriendschappelijke kijk op de wijk

Samenvatting

Door invoering van de WMO speelt sociale samenhang en participatie een steeds grote rol binnen deze samenleving. Om dit te stimuleren is het uiteindelijke doel om per 2015 gemeenten onder andere geheel verantwoordelijk te maken voor de ondersteuning en begeleiding van hun burgers. Dit betekent dat burgers zoveel mogelijk gestimuleerd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Als er geen sociaal vangnet is, is men aangewezen op hulp van buurtgenoten en vrijwilligers. Het is daarom belangrijk dat er binnen een wijk voldoende ruimte is om te kunnen participeren in de buurt. Het Vriendenhuis in Enschede ziet ook het belang van deze ontwikkeling en streeft ernaar een rol te gaan spelen binnen de wijkgerichte participatie in de wijk Twekkelerveld. Om aan te kunnen sluiten bij de wijk en de behoeftes van bewoners, richt het onderzoek zich op de volgende vraag: Op welke manier kan het Vriendenhuis een rol spelen in wijkgerichte participatie van Twekkelerveld Enschede?
Er is gekozen voor een inventariserend onderzoek onder de bewoners in de wijk Twekkelerveld en de medewerkers van het Vriendenhuis. Tijdens het onderzoek is zowel op kwantitatieve als kwalitatieve wijze informatie verzameld. Allereerst is er door middel van literatuuronderzoek gezocht naar theoretische kennis voor het beantwoorden van de deelvragen. Daarna zijn er enquêtes uitgezet binnen verschillende buurten in Twekkelerveld. Aan deze enquête hebben 39 respondenten deelgenomen. Ten slotte is er door middel van een semigestructureerd groepsinterview informatie verzameld over de mogelijkheden van het Vriendenhuis op het gebied van wijkgerichte participatie. Hieraan hebben 5 kerngroepleden deelgenomen.
Uit dit onderzoek is gebleken de buurtbewoners van Twekkelerveld over het algemeen positief staan tegenover vrijwilligerswerk en participatie. Niet iedereen is actief op dit gebied, maar men ziet overduidelijk het belang hier van in. Een groot deel van de ondervraagden ontvangt op dit moment geen steun van buitenaf, in de vorm van bijvoorbeeld mantelzorg of psychische/financiële ondersteuning. Qua bekendheid is er voor het Vriendenhuis nog winst te behalen. Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de buurtbewoners niet van het Vriendenhuis heeft gehoord. Dit komt ook duidelijk naar voren tijdens het groepsinterview met de kerngroepleden: het Vriendenhuis heeft op dit moment nog onvoldoende bekendheid in de wijk. Zij zullen dus als eerste stap zich moeten promoten in de wijk en de buurt laten zien dat ze er zijn. Dit maakt dat ze als organisatie sterker staan. Het actief deelnemen aan activiteiten in de wijk zou een goede eerste stap in dit proces kunnen zijn. Ook een samenwerking met andere instanties kan de zichtbaarheid vergroten. Het werven van nieuwe vrijwilligers is een stap die hier op zou kunnen volgen, het is wel belangrijk om in de gaten te houden dat de aandacht hiervoor niet verslapt, zoals in het verleden gebeurd is. Door deze suggesties uit te voeren is het mogelijk voor het Vriendenhuis om in de toekomst aan te sluiten bij de wijkgerichte participatie binnen Twekkelerveld. Het is belangrijk dat dit gebeurt op een manier die past binnen het team, maar dat er ook ruimte is voor vernieuwing en verandering.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk