De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerscriptie Renske Bon 'Een hele onderneming?'

Onderzoek naar de ondernemende kwaliteiten van studenten toegepaste psychologie

Afstudeerscriptie Renske Bon 'Een hele onderneming?'

Onderzoek naar de ondernemende kwaliteiten van studenten toegepaste psychologie

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Saxion Kennistransfer van de Academie Mens en Arbeid te Deventer. Het geeft antwoord op de vraag in hoeverre studenten Toegepaste Psychologie ondernemende competenties bezitten en of ze deze ook ontwikkelen tijdens hun opleiding. Het doel van het onderzoek is het verbeteren van het onderwijs binnen de opleiding ten behoeve van het verbeteren van de marktpositie van Saxion op het gebied van onderwijs en kwaliteit. Daarbij heeft Saxion als doel gesteld op de strategische agenda om nationaal en internationaal bekend te staan als een innoverende onderwijsinstelling die studenten opleidt in innovatief handelen, en daar zijn ondernemende studenten voor nodig. Specifiek gericht op de opleiding Toegepaste Psychologie ligt ook een tweede onderzoeksdoel verscholen, namelijk het verbeteren van de arbeidspositie van de Toegepaste Psychologen.
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat de ontwikkeling van ondernemende competenties bij studenten te stimuleren valt. Dit is voornamelijk haalbaar door gebruik te maken van kansen-gestuurd leren, ook wel ondernemend onderwijs genoemd. Kansen-gestuurd leren zorgt voor een ondernemende houding, wat innoverend handelen stimuleert. Ondernemendheid kenmerkt zich door een zevental competenties, namelijk: prestatiegerichtheid; dominantie; sociale oriëntatie; doorzettingsvermogen; risicobereidheid; creativiteit en flexibiliteit. In het onderzoek zijn vijf van deze zeven competenties betrouwbaar gemeten aan de hand van surveyonderzoek onder de studenten. De gebruikte vragenlijst is geconstrueerd op basis van wetenschappelijke theorie over ondernemendheid en de daarbij behorende competenties. Naast vragenlijsten onder studenten zijn er onder de docenten interviews afgenomen om te bepalen in hoeverre zij studenten bewust stimuleren om ondernemende competenties te ontwikkelen en hoeveel draagvlak er is voor ondernemend onderwijs. Bij zowel de vragenlijsten als de interviews is de opleiding Toegepaste Psychologie vergeleken met de opleiding Commerciële Economie. Hiervoor is gekozen vanwege het verschil in onderwijsinhoud van beide studies. Zo is ondernemerschap een belangrijk thema binnen het curriculum van de opleiding Commerciële Economie, in tegenstelling tot het curriculum van de opleiding Toegepaste Psychologie. Hierbij was de verwachting dat studenten Commerciële Economie ondernemender zijn dan studenten Toegepaste Psychologie en dat de docenten Commerciële Economie ondernemendheid meer stimuleren dan de docenten Toegepaste psychologie.
De gevonden resultaten bevestigen dat studenten Commerciële Economie inderdaad ondernemender zijn dan studenten Toegepaste Psychologie, waarbij met name op de competenties ‘dominantie’ en ‘risicobereidheid’ grote verschillen zijn gevonden. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat de mate van ondernemende competenties bij studenten Toegepaste Psychologie niet toeneemt in de loop van de opleiding, tegenover de studenten Commerciële Economie waarbij dat wel zo is. Daarnaast is gevonden dat studenten Commerciële Economie beter weten wat hun kansen zijn op de arbeidsmarkt ten opzichte van studenten Toegepaste Psychologie. De onderzoeksresultaten van de docenten laten zien dat de docenten Toegepaste Psychologie een stuk minder bezig zijn met de ontwikkeling van ondernemende competenties van studenten en ondernemend onderwijs dan docenten Commerciële Economie. Daarbij is opgemerkt dat het overgrote deel van de docenten Toegepaste Psychologie wel een meerwaarde ziet in ondernemend onderwijs.Er wordt aanbevolen om bij de start van de opleiding al aandacht te schenken aan ondernemende competenties van studenten binnen het proces rondom het Start-assessment, met een focus op ‘risicobereidheid’ en ‘dominantie’. Deze competenties kunnen tijdens de opleiding meer gestimuleerd worden door studenten zelf een deb

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk