De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Participeer jij mee?

Een onderzoek naar de behoefte aan politieke jeugdparticipatie van de gemeente Hengelo en de jeugd die jeugdzorg ontvangt

Participeer jij mee?

Een onderzoek naar de behoefte aan politieke jeugdparticipatie van de gemeente Hengelo en de jeugd die jeugdzorg ontvangt

Samenvatting

SAMENVATTING
De stelselwijziging gericht op de maatschappelijke ondersteuning maakt dat de nieuwe Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn opgesteld. In deze wetten staat dat de jeugd moet kunnen participeren binnen de gemeente. De Wmo verstaat onder cliëntparticipatie dat burgers advies moeten kunnen uitbrengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen (Gemeente Hengelo, 2014). In de nieuwe Jeugdwet staat beschreven dat de gemeente voorzieningen moet treffen op het gebied van jeugdhulp, zo moet de gemeente er onder andere voor zorgen dat de jeugdige maatschappelijk kan participeren (Eerste kamer, 2014). Naar aanleiding van deze wetten en de wens van de gemeente Hengelo om aan deze verplichtingen te voldoen, is de hoofdvraag geformuleerd: Welke mogelijkheden zijn er voor politieke jeugdparticipatie in de gemeente Hengelo, rekening houdend met de behoeften van jeugd in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar die gebruik maken van jeugdzorg en de behoefte van de gemeente Hengelo zelf? Om dit in kaart te brengen is er zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek verricht. De interviews en de enquêtes zijn opgesteld aan de hand van bruikbare middelen die in andere gemeenten worden gehanteerd, verkregen vanuit theorie. De theorie is verkregen vanuit twee onderzoeken, namelijk uit onderzoek van Ossewaarde (z.d.) en uit onderzoek van Vandenbroucke (2010). Ten eerste zijn er vier interviews afgenomen, twee onder ambtenaren van de gemeente Hengelo en twee onder leden van twee politieke partijen. Daarnaast zijn er enquêtes uitgezet onder jeugdigen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar die gebruik maken van jeugdzorg en woonachtig zijn in de gemeente Hengelo. De jongeren zijn via drie jeugdzorg instellingen benaderd. Eén instelling biedt ondersteuning aan jeugd met een verstandelijke beperking, één instelling biedt ondersteuning aan jeugd met gedragsproblemen en één instelling biedt ondersteuning aan jeugd met psychische problemen. In totaal hebben 39 jongeren de enquêtes ingevuld. De belangrijkste resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen is dat meer dan de helft van de bevraagde jeugd niet politiek wil participeren binnen de gemeente Hengelo. De jeugd die aan heeft gegeven dit wel te willen wordt het liefst geïnformeerd, geeft het liefst advies en wordt het liefst geraadpleegd via de organisatie waar de jeugdige hulp van ontvangt. Daarnaast is gebleken dat de behoefte, wat betreft de middelen die kunnen worden ingezet om politiek te kunnen participeren, van de gemeenteraadsleden en de ambtenaren afwijkend zijn van die van de jeugd.  De bevraagde jeugd heeft aangegeven andere middelen in te willen zetten om politiek te participeren dan de gemeenteraadsleden en de ambtenaren van de gemeente Hengelo. De onderwerpen waarop de jeugd politiek wil participeren en de onderwerpen die de ambtenaren en de gemeenteraadsleden belangrijk vinden komen meer overeen. De jeugd die politiek wil participeren binnen de gemeente Hengelo doet dit het liefst op de onderwerpen over de informatievoorziening, waar hij of zij terecht kan met een probleem, over financiële zaken, over de tijdsbesteding van de groepsleiding, de regels betreffende jeugdzorg en de plaatsing van jongeren met problemen. De gemeente Hengelo zou graag zien dat de jeugd politiek kan participeren gericht op de toegang naar de zorg, de keuzevrijheid van de jeugdige, of en hoe de jeugd hun weg kan vinden in voorzieningen, het aanbieden van preventieve zorg, het evalueren van de zorg en over het zorgaanbod. Ook is gebleken dat er bij zowel de gemeenteraadsleden en de ambtenaren onduidelijkheid bestaat over hoe de Wmo-raad kan worden ingezet om politieke jeugdparticipatie te bewerkstelligen. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over het budget dat beschikbaar is voor politieke jeugdparticipatie. Wel word

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk