De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kunnen we elkaar helpen?

Een onderzoek naar de samenwerking tussen Indigo Preventie en de sociale wijkteams van Nijmegen

Hoe kunnen we elkaar helpen?

Een onderzoek naar de samenwerking tussen Indigo Preventie en de sociale wijkteams van Nijmegen

Samenvatting

Dit onderzoek is in opdracht van Indigo Preventie uitgevoerd. Indigo is een organisatie die mentale ondersteuning biedt aan mensen met psychische problemen en ze heeft vanuit de gemeente Nijmegen de opdracht gekregen om preventieve activiteiten rond de geestelijke gezondheidszorgpreventie uit te voeren. De preventieve activiteiten zijn gebaseerd op de signalen die Indigo Preventie bereiken via de sleutelfiguren: de sociale wijkteams. De wijkteams kunnen bewoners attenderen op het aanbod van Indigo Preventie en vervolgens kunnen bewoners zichzelf aanmelden voor een cursus, lotgenotengroep of voorlichting (dit wordt ook wel het collectieve preventieaanbod genoemd). In de wijken Hatert en Nieuw-West in Nijmegen lijkt er weinig vraag te zijn naar het collectieve preventieaanbod. Indigo Preventie krijgt van deze wijken minder aanmeldingen binnen dan van de wijk Lindenholt. Daarom wordt er onderzocht of de sociale wijkteams niet doorverwijzen naar Indigo Preventie of dat cliënten volgens de sociale wijkteams geen behoefte hebben aan collectieve preventie. Om een goed beeld te krijgen worden alle acht wijken in Nijmegen waar Indigo Preventie actief is meegenomen in dit onderzoek en staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Welke factoren verklaren het verschil in verwijzingen door de sociale wijkteams bij cursussen, lotgenotengroepen en voorlichtingen van Indigo Preventie in de wijken van Nijmegen? Er zijn een aantal factoren uit de literatuur gekomen die van invloed kunnen zijn op het aantal keer dat het sociaal wijkteam verwijst naar Indigo Preventie. Dit zijn de factoren kennis en attitude (Keller, 2001), hoge werkdruk, kosten besparen, tijdnood, goede samenwerking in de wijk, maatwerk leveren en voldoende kennis en samenwerking binnen het sociaal wijkteam (Kemp, 2017). Tevens wordt gekeken of de samenstelling van de wijk van invloed is. De totale populatie betreft N=64 en de respons bestond uit 20 ingevulde enquêtes. Voor een betrouwbaar beeld hadden minimaal 55 respondenten de enquête in moeten vullen (Steekproefcalculator, z.j.). Om een betrouwbaar beeld te schetsen en om de het aantal verwijzingen per wijkteam met elkaar te kunnen vergelijken hadden 5 à 6 respondenten per wijkteam de enquête moeten invullen (Baarda, van Dijkum & de Goede, 2014). Uit het onderzoek is gebleken dat kennis de enige factor is die van is invloed op het aantal verwijzingen door de sociale wijkteams. De meeste respondenten (70%) hebben nog nooit een cliënt verwezen naar Indigo Preventie, terwijl 65% Indigo Preventie wel kent. Dit kan verklaard worden doordat de meerderheid van de respondenten (55%) het aanbod van Indigo Preventie niet kent. De andere factoren lijken niet van invloed te zijn op het aantal verwijzingen. Een belangrijke beperking van dit onderzoek is de lage betrouwbaarheid en validiteit. Door het lage aantal respondenten dat de enquête heeft ingevuld, hebben de resultaten een lage mate van betrouwbaarheid. Tevens zijn de factoren zelf niet gemeten, maar de inschatting van de factoren door de sociale wijkteams. Dit betekent dat er geen uitspraken kunnen worden gedaan over de factoren zelf. Tot slot is deelvraag vier niet te beantwoorden door een tekort aan data. Naar aanleiding van deze resultaten kunnen er een aantal aanbevelingen worden gedaan. Door de kennis van de sociale wijkteams te verbeteren wordt verwacht dat er meer aanmeldingen komen voor het collectieve aanbod van Indigo Preventie. De kennis kan worden verbeterd door het geven van voorlichting aan de sociale wijkteams, samen complexe casussen te bespreken en door samen met de wijkteams problemen in de wijk te bespreken. Tot slot is het belangrijk aan het sociaal wijkteam terug te koppelen hoe de cursus, lotgenotengroep of voorlichting is ervaren door de deelnemers. Op deze manier blijft het sociaal wijkteam betrokken en krijgen ze ook inzicht in het werk dat Indigo Preventie doet

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2019-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk