De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Diabetes gravidarum: zorgen doen we samen

Een kwalitatief onderzoek naar patiëntervaringen rondom communicatie en educatie tijdens de zwangerschap in het Deventer Ziekenhuis

Diabetes gravidarum: zorgen doen we samen

Een kwalitatief onderzoek naar patiëntervaringen rondom communicatie en educatie tijdens de zwangerschap in het Deventer Ziekenhuis

Samenvatting

Inleiding
Diabetes gravidarum is een van de meest voorkomende medische complicaties die gedurende de zwangerschap kan ontstaan. Om kwalitatief goede zorg aan patiënten te kunnen verlenen is communicatie tussen patiënt en zorgprofessional essentieel. Educatie is een belangrijk inhoudelijk aspect van zorg aan patiënten met diabetes gravidarum. Het doel van dit onderzoek was om ervaringen betreffende educatie en communicatie van patiënten met diabetes gravidarum in het Deventer Ziekenhuis te onderzoeken om als multidisciplinair zorgteam in de toekomst beter aan te sluiten bij de behoeften van de patiënt.
Onderzoeksmethode
Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek vanuit een beschrijvende fenomenologische benadering. Door middel van twee focusgroep interviews en zeven individuele semi gestructureerde interviews waar in totaal veertien participanten aan deelnamen is de data verzameld in de periode van december 2016 tot en met mei 2017. De onderzoeker heeft hierbij gebruik gemaakt van een topiclijst. De interviews zijn opgenomen, getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd met behulp van het computerprogramma Atlas.ti.
Resultaten
Betreffende educatie wordt informatievoorziening als duidelijk en volledig ervaren. Wekelijks contact met de diabetesverpleegkundige werd als een bevestiging ervaren op effect van dieetaanpassingen of medicatie. De patiënt ervaart bewustwording over de ernst van diabetes gravidarum. De participanten nemen de stoornis wisselend serieus. Over communicatie geeft het merendeel van de participanten aan dat ze de afstemming tussen zowel zorgprofessionals onderling als afstemming met hen als patiënt positief hebben ervaren. Vriendelijk, professioneel en persoonlijk komen naar voren in ervaringen over bejegening vanuit de zorgprofessionals. De follow up na de bevalling werd wisselend ervaren van waardevol gesprek tot geen afsluiting gehad.
Conclusie en implicaties voor de praktijk
Educatie en communicatie worden overwegend positief ervaren door patiënten met diabetes gravidarum in het Deventer Ziekenhuis. Verbeterpunten zijn ontwikkelen van naslagmateriaal rondom diabetes gravidarum, meer aandacht voor mentale toestand van de patiënt en een telefonisch contact moment als follow up na de bevalling. Het wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te verrichten naar beleving van de ernst van diabetes gravidarum onder deze patiëntencategorie en de relatie met de mate van het serieus nemen van de aandoening.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingAdvanced Nursing Practice
Datum2017-09-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk