De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Luister naar de cliënt!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Luister naar de cliënt!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen het ambulante team van Cello uit de gemeente Vught is onderzoek verricht naar de verandering die ambulante cliënten mogelijk ervaren op de gebieden 'vertrouwensband' en 'bereikbaarheid' na de herstructurering van de AWBZ die sinds januari 2010 is ingevoerd. Daarnaast is onderzocht wat dit betekent voor het huidige zorgaanbod van Cello.

Sinds 1968 is de AWBZ van kracht met als doel 'solidariteit in de bekostiging van langdurige onverzekerbare zorg'. Deze wet vergoedt ziektekosten die door vrijwel niemand persoonlijk zijn op te brengen. Oorspronkelijk was deze wet bedoeld voor de meest kwetsbaren in de samenleving: mensen met een beperking of aandoening die zonder AWBZ- begeleiding het gevaar liepen verwaarloosd te raken of in een instelling terecht te komen. Doordat de AWBZ de afgelopen jaren steeds verder is uitgebreid, liepen de kosten uit de hand. Er was een herstructurering nodig om de wet veilig te stellen voor de meest kwetsbare mensen voor nu en in de toekomst.

Sinds 1 januari 2010 heeft er een herstructurering plaatsgevonden binnen de AWBZ. Dit betekent voor de ambulante cliënten van Cello dat zij opnieuw geïndiceerd zijn. Hierdoor is het mogelijk dat de zorguren per cliënt verminderd zijn. Daarnaast heeft er voor hen een verschuiving plaatsgevonden binnen de zorgfuncties van de AWBZ. Voorheen had de ambulante cliënt te maken met de zorgfuncties: 'activerende begeleiding' en 'ondersteunende begeleiding'. Deze twee zorgfuncties zijn samengevoegd tot één functie namelijk: 'begeleiding'. De zorg die binnen deze nieuwe functie valt, is veranderd. Bepaalde gebieden vanuit de twee oude zorgfuncties worden nu niet meer geboden of zijn overgegaan naar een andere functie. Dit betekent voor de ambulante cliënten van Cello dat zij niet meer bij alle activiteiten ondersteuning ontvangen.

Om Cello een antwoord te verschaffen op het bovenstaande vraagstuk is kwalitatief onderzoek verricht waarbij het dossier van de ambulante cliënten is geraadpleegd. Daarnaast zijn er halfgestructureerde interviews afgenomen met ambulante cliënten.

Uit onderzoek blijkt dat ambulante cliënten van Cello geen veranderingen ervaren na de herstructurering van de AWBZ. Aan dit feit zijn enkele redenen toe te kennen. Uit onderzoek blijkt dat slechts vijf van de zestien ambulante cliënten minder zorguren hebben gekregen.
Er zijn twee redenen voor deze minimale daling in zorguren. Ten eerste hebben de ambulante begeleiders de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen het indicatiebesluit. De bezwaren die zij hebben geuit, zijn door het CIZ gehonoreerd. Ten tweede hebben begeleiders bij het invullen van de herindicatie duidelijk de nadruk gelegd op wat de cliënt niet zelfstandig kan en waarbij hij zeker ondersteuning nodig heeft. Op deze manier hebben begeleiders ernaar gestreefd de indicatie-uren van de cliënt te behouden. Dit is bij het merendeel van de cliënten daadwerkelijk gelukt.

Daarnaast bieden ambulante begeleiders nog steeds ondersteuning bij activiteiten die uit hun takenpakket zijn verdwenen. De begeleiders plegen meer inzet dan is toegestaan vanuit de AWBZ.
De werkwijze van de ambulante begeleiders is niet aangepast na de herstructurering van de AWBZ. Hierdoor ondervinden cliënten geen veranderingen. Voor hen zijn er immers geen zichtbare wijzigingen opgetreden.

Uit verder onderzoek blijkt dat het huidige kabinet de zorg binnen de AWBZ de komende jaren nog verder wil aanscherpen. Hoe gaat Cello inspelen op deze veranderingen, wanneer er nog meer gekort wordt binnen de AWBZ? Cello denkt op dit moment te veel op korte termijn. Het is van belang dat zij spoedig inspeelt op de veranderingen die zijn ontstaan na de herstructurering van de AWBZ. Het is voor Cello onmogelijk om de huidige en toekomstige veranderingen in één keer door te voeren. De veranderingen voor de ambulante cliënten zullen dan niet te overzien zijn.

Aanbevolen wordt dat er allereerst een bewustwordingsproces dient plaats te vinden binnen het ambulante team van Cello. Het is van belang dat de leidinggevenden en de begeleiders zich realiseren dat er een verandering heeft plaatsgevonden binnen de AWBZ. De denk- en handelwijze van het team zal moeten worden aangepast. Ook is het van belang dat de zorguren van de ambulante cliënt eens per half jaar wordt gecontroleerd. Hierdoor worden belangrijke verschuivingen zichtbaar, zodat hier vervolgens tijdig op kan worden ingespeeld.

Als laatste wordt geadviseerd om vrijwilligers in te zetten, zodat zij taken van de ambulante begeleiders kunnen overnemen. Door de inzet van vrijwilligers wordt er ingespeeld op de huidige maar ook op de aankomende veranderingen binnen de AWBZ. Op deze manier blijft de individuele zorg voor de cliënt gegarandeerd.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersStichting Cello
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk