De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

onderzoek gevolgen Wet natuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

onderzoek gevolgen Wet natuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Demissionair staatssecretaris Bleker van het ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in oktober 2011 een voorstel gepubliceerd voor de Wet natuur. Deze wet moet de opvolger worden van drie bestaande natuurwetten; de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Een onderzoek naar de Wet natuur en de gevolgen hiervan is vanuit Witteveen+Bos gewenst. Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

'Wat zijn de gevolgen van de Wet natuur voor de overheid, initiatiefnemers, belangenorganisaties en de natuur en worden de doelstellingen van de nieuwe wet behaald?'

Voor dit onderzoek is een bureauonderzoek uitgevoerd, zijn casussen opgesteld en zijn interviews afgenomen bij verschillende organisaties. Dit heeft geresulteerd in de volgende gevolgen:
- voor de overheid is sprake van een gewijzigde bevoegdheidsverdeling. Veel bevoegdheden van de Flora- en faunawet en de Boswet worden naar de provincies overgedragen, hierdoor kan maatwerk voor natuurbescherming op provinciaal niveau plaatsvinden. Het Rijk heeft de resultaatsverplichting en provincies hebben de inspanningsverplichting voor het nakomen van internationale verplichtingen voor natuurbescherming;
- voor de natuur treden verschillende gevolgen op met het wetsvoorstel. Wettelijke bescherming van beschermde natuurmonumenten en landschapsgezichten komt te vervallen. Naar verwachting vinden in deze gebieden meer ruimtelijke ingrepen plaats, daardoor wordt schade toegebracht aan het natuurschoon en het uitzicht voor Natura2000- gebieden. Voor 134 dier- en plantensoorten gaat een lager beschermingsniveau gelden. Hierdoor kan de gunstige staat van instandhouding van bepaalde soorten in gevaar komen en kan de biodiversiteit in Nederland achteruitgaan;
- initiatiefnemers worden meer verantwoordelijk voor de beoordeling van hun activiteit met schadelijke effecten op de natuur. Naar verwachting treedt veel onduidelijkheid op voor inititiafnemers door gebrek aan kennis, hierdoor kunnen extra procedures en rechtszaken
plaatsvinden. Potentiële lastenverlichting voor inititaitefnemers ontstaat doordat in minder aantal gevallen een vergunning of ontheffing noodzakelijk wordt;
- belangenorganisaties krijgen naar verwachting extra werkzaamheden voor het behartigen van belangen voor hun doelgroep. Zij gaan vaker activiteiten met schadelijke gevolgen op de natuur, nauwlettend volgen en zijn meer betrokken zijn bij procedures en rechtszaken.

Deze gevolgen samenvattend betekent dat:
- doel 1 van de Wet natuur niet wordt behaald, dit betreft internationale verplichtingen als uitgangspunt nemen. Over de uitvoerbaarheid en overeenstemming met internationale
verplichtingen in de praktijk met het wetsvoorstel kan worden getwijfeld;
- doel 2 van de Wet natuur wordt behaald, dit betreft het creëren van een meer ontwikkelingsgericht en minder belastend wettelijk stelsel. Met het wetsvoorstel ontstaat potientië lastenverlichting voor initiatiefnemers en wordt meer rek en ruimte geboden voor economische
ontwikkelingen;
- doel 3 van de Wet natuur wordt behaald, dit betreft de bevoegdheden zoveel mogelijk neerleggen bij één bestuurslaag. Veel bevoegdheden voor natuurbescherming worden van het Rijk overgedragen naar de provincie met het wetsvoorstel.

Een aantal aanbevelingen zijn opgesteld voor ingenieursbureau Witteveen+Bos. Dit betreft het uitvoeren van een nader onderzoek, naar het gewijzigd beschermingsregime voor flora en fauna, naar bepaalde onderdelen van het wetsvoorstel op uitvoerbaarheid en naar mogelijke strijdigheid met het Verdrag van Bern, de Vogelrichtlijn met bepalingen voor de jacht en de Benelux-overeenkomst voor de jacht met het wetsvoorstel. Tenslotte wordt aanbevolen om het verdere verloop en laatste ontwikkelingen van de Wet natuur te blijven volgen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnerIngenieursbureau Witteveen+Bos
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk