De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tijd voor verandering: de toekomstige rol van de SME-Accountant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tijd voor verandering: de toekomstige rol van de SME-Accountant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het accountantsberoep is niet ongeschonden uit de huidige recessie gekomen. Als gevolg van de economische crisis is gebrek aan vertrouwen ontstaan in financiële maatschappelijke functies. Hierbij is ook de rol van accountants in twijfel getrokken. In oktober 2011 heeft Barnier hierover het groenboek met als thema: "Beleid inzake controle van financiële overzichten: lessen uit de crisis gepubliceerd". Dit is een onderdeel van de discussie rondom het beroep van de Nederlandse accountant. Deze discussie heeft betrekking op onder andere ontwikkelingen op het gebied van automatisering, toenemende behoefte aan vertrouwen van stakeholders en mogelijke wijzigingen in wet- en regelgeving voor organisaties van openbaar belang (hierna te noemen: OOB's). De verwachtingen van Deloitte is echter dat na verloop van tijd eventuele veranderingen in wet- en regelgeving op het gebied van OOB's deels van invloed zullen zijn op SME-ondernemingen.
Naast de veranderende rol van accountants, staan de verwachtingen die SME-ondernemers hebben van een accountant. Wat verwachten zij van hun accountant en sluit dit aan op de veranderende rol van accountants?
Om tot beantwoording van bovenstaande vragen te komen, is er een analyse gemaakt van de actuele veranderingen in onder andere wet- en regelgeving en zijn daarnaast de verwachtingen van stakeholders in de SME-markt in de regio Noord-Limburg en zuidoost Brabant in kaart gebracht.
De analyse is gemaakt op basis van een literatuuronderzoek. Tijdens dit literatuuronderzoek zijn relevante artikelen verzamelend en verwerkt. In het literatuuronderzoek zijn veranderingen in wet- en regelgeving, vertrouwen en automatisering als belangrijkste onderwerpen gekenmerkt voor de veranderingen van de rol van de SME-accountant. Op het gebied van wet- en regelgeving wordt ingegaan op de maatregelen scheiding tussen controle en advies, externe roulatie en joint audits. Bij de paragraaf met als onderwerp vertrouwen worden de professioneel-kritische instelling van de accountant en de transparantie van de rapportage behandeld.
Op basis van dit onderzoek zijn hypotheses geformuleerd die door middel van een kwalitatief onderzoek getoetst zijn bij stakeholders. Na toetsing is gebleken dat men niet verwacht dat de maatregelen van de overheid (om de onafhankelijke positie van accountants bij OOB's te versterken) van invloed zullen zijn op niet - controleplichtige SME-ondernemingen. Aan controleplichtige SME-ondernemingen is een andere mening toebedeeld. Daarnaast leiden de maatregelen van de overheid alleen maar tot een theoretische perfectie, de onafhankelijke positie van de accountant is namelijk in de huidige wet- en regelgeving voldoende geregeld. Hierdoor dragen de maatregelen niet bij aan de onafhankelijkheid van de accountant.
Voor SME-ondernemers geldt dat ze veelal het nut van de maatregelen wel inzien, maar ze als ondernemer niet op invoering van deze maatregelen zitten te wachten. De voordelen die deze maatregelen met zich meebrengen wegen niet op tegen de nadelen, waarbij vooral
De toekomstige rol van de SME-accountant
3 ' P a g i n a
kostenverhoging en het niet meer kunnen voldoen aan de verwachtingen van SME-ondernemers als groot nadeel wordt gezien.
Door de maatschappij wordt de situatie geschetst dat het vertrouwen in accountants is gedaald en dat accountants niet gefunctioneerd hebben vanuit zijn maatschappelijke rol. Wanneer je deze situatie echter voorlegt tijdens het kwalitatief onderzoek blijkt dat de respondenten dit niet zo ervaren. Het feit dat accountants zo vaak in het nieuws komen heeft als oorzaak dat het maatschappelijk verkeer meer verwacht van een accountant dan dat men mag verwachten. Wat de werkzaamheden van een accountant zijn en wat deze werkzaamheden voor betekenis hebben is voor het maatschappelijk verkeer onduidelijk of wordt door deze anders opgevat.
De laatst besproken oorzaak in deze scriptie voor de veranderende rol van de SME-accountant is automatisering. De steeds verdergaande automatisering bij controlecliënten en het accountantskantoor zijn van invloed op de competenties en werkzaamheden van de accountant. In tegenstelling tot accountants vinden SME-ondernemers dat accountants wel voldoende kennis hebben om een accountantscontrole in een complexe geautomatiseerde omgeving uit te voeren. Door de automatisering bij accountantskantoren worden de accountantswerkzaamheden efficiënter uitgevoerd, deze tijd kan ingevuld worden met adviesdiensten.
Tenslotte zijn in dit onderzoek de conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Het is ons daarnaast gelukt om in deze scriptie de probleemstelling te beantwoorden. Het is duidelijk geworden dat naar aanleiding van dit onderzoek nog diverse nieuwe onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. Doordat de ontwikkelingen op dit moment nog volop in gang zijn zullen er nog verschillende interessante facetten zijn die in de toekomst van belang kunnen zijn voor de toekomstige rol van de SME-accountant.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnerDeloitte
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk