De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nightingale 2.0

Een praktijkgericht onderzoek naar het versterken van professioneel verpleegkundig leiderschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nightingale 2.0

Een praktijkgericht onderzoek naar het versterken van professioneel verpleegkundig leiderschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Individuele professionalisering is actueel. De wijkteams Rijk van Nijmegen van de ZZG zorggroep willen hun professioneel verpleegkundig leiderschap een verdere bepalende impuls geven, onder meer om zo de kwaliteit van zorg te vergroten wat volgens de Inspecteur van de Gezondheidszorg noodzakelijk is. De volgende onderzoeksvraag is opgesteld: Op welke wijze kunnen de wijkverpleeg-kundigen hun professioneel verpleegkundig leiderschap versterken? Uitgesplitst in de twee deelvra-gen: wat verstaan de wijkverpleegkundigen onder professioneel verpleegkundig leiderschap en wat zijn bevorderende factoren om dit te versterken? Met behulp van wetenschappelijke literatuur is eerst een theoretisch kader geschetst. Vervolgens heeft een diepte onderzoek plaatsgevonden en zijn ge-gevens via open interviews en semigestructureerde focusgroepinterview verzameld. Experts zijn be-vraagd om de afbakening van het onderwerp op basis van het theoretisch kader te checken. Vervol-gens zijn de topics middels een topichandleiding aan de respondenten, voorgelegd. De resultaten uit de verzamelde data bleken zeer consistent en volledig in lijn met de literatuur. Door voldoende res-pondenten, een evenwichtige verspreiding over het gebied, als ook door de consistentie van de resul-taten kan een representatief beeld geschetst worden als antwoord op de vraagstelling binnen dit on-derzoek. Als prominente kenmerken van professioneel verpleegkundig leiderschap wordt een reeks van elementen genoemd. Zo houdt een professioneel verpleegkundig leider zich bezig met kwaliteits-verbeteringen waarbij de cliënt centraal staat. Kenmerkend daarbij is een goede samenwerking, zowel met collega’s als ook met de cliënt en alle betrokkenen uit het netwerk. De verpleegkundig leider geeft het goede voorbeeld en neemt collega’s op een inspirerende wijze mee. Zij heeft gedegen kennis en durft keuzes te maken met de focus op een Evidence Based Practice onderbouwd eindproduct.
Als bevorderende factoren voor verpleegkundig leiderschap kwamen uit het onderzoek de volgende elementen naar voren: De organisatie en het team dienen een gezamenlijke visie, duidelijkheid over taken en rollen en duidelijkheid ten aanzien van kaders te hebben. De verpleegkundigen dienen auto-noom te kunnen handelen op basis van vertouwen uit de lijn en van collega’s onderling. Kwaliteitsin-strumenten als de PDCA cyclus of de LPI vragenlijst kunnen ondersteunend zijn, evenals het kunnen beschikken over voldoende tijd en geld.
Er wordt aanbevolen om aanvullend onderzoek te doen naar de mate waarin er door de organisatie al wordt geïntervenieerd op de genoemde factoren om vervolgens te kunnen komen tot een operationele aanpak. Het is daarbij van belang dat vanwege het onderling versterkende effect van de factoren, de organisatie het begrip professioneel verpleegkundig leiderschap in zijn totale samenhang aandacht geeft.
results outline a representative image as an answer to the question in this research. A series of ele-ments are identified as prominent features of professional nursing leadership. A professional nurse leader is concerned with quality improvements where the client is the focal point. Typically a good cooperation, both with colleagues as well as with the client and all those involved in the network is also important. The nurse leader leads by example and take colleagues along in an inspiring way. He or she has a sound knowledge and courage to make choices with the focus on an EBP supported prod-uct.
In this study the following elements were identified as facilitating factors for nursing leadership: the organization and the team should have a common vision, clarity about tasks and roles and clarity re-garding frameworks. Nurses must be able to act autonomously on the basis of trust. Both from man-agement and from colleagues. Quality Instruments such as the PDCA cycle or LPI questionnaire can be supportive, as well as sufficient funds and available enough time to spend.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingVerpleegkunde (HBO-V)
AfdelingAGZ Academie voor Gezondheidszorg
PartnersZZG Zorggroep
Datum2016-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk