De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doorontwikkeling programmabegroting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Doorontwikkeling programmabegroting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van de afstudeeropdracht is de programmabegroting van de gemeente Neerijnen. De gemeenteraad wil graag meer mogelijkheden om gestalte te geven aan zijn kaderstellende rol.
Kaderstelling is met de huidige begroting niet goed mogelijk omdat doelstellingen niet scherp zijn geformuleerd en de outcome van de programmabegroting niet wordt gemeten. Zonder scherp geformuleerde doelstellingen is het niet duidelijk wat er bereikt dient te worden. Door geen prestaties te meten en streefwaarden te benoemen is het voor de gemeenteraad ook lastig om invulling te geven aan zijn controlerende functie. De programmabegroting is daarnaast niet uniform opgesteld. Dit gaat ten koste van de inzichtelijkheid en leesbaarheid.

De doelstelling van de opdracht is om binnen de afstudeerperiode de programmabegroting tot een meer sturend instrument te maken. Dit moet bereikt worden door de tien programma's consistent te herschrijven met behulp van een doelenboom en aan de hand van deze doelenboom indicatoren aan de programma's te verbinden die de maatschappelijke effecten van de programma's meetbaar maken.

Voorafgaand aan het onderzoek is een duidelijk kader van de opdracht geschapen door het opstellen van een interimrapport. In dit rapport is de probleemstelling, doelstelling en vraagstelling van de opdracht beschreven. Tevens is hier het theoretische kader uitgewerkt. Na voltooiing van het interimrapport is er gestart met de afstudeeropdracht, de doorontwikkeling van de programmabegroting. De programma's in de begroting zijn herschreven aan de hand van doelenbomen. Door middel van de doelenbomen zijn de relaties tussen doelen, prestaties en middelen zichtbaar gemaakt. De doelstellingen zijn volgens de SMART-methode geformuleerd om het behalen van de doelstellingen te vergroten. De outcome van de doelstellingen zijn meetbaar gemaakt door indicatoren te benoemen. Deze indicatoren moeten bij benadering het beste de maatschappelijke effecten van het beleid meten. Verder is de herschreven begroting voorzien van een uniforme opzet. Dit verhoogt de inzichtelijkheid en leesbaarheid van het document. Doelstellingen, indicatoren, activiteiten en lasten zijn in één tabel weergegeven zodat snel inzicht kan worden verkregen in de resultaten van het beleid.

Het resultaat van het onderzoek is een uitgewerkt voorbeeld van de programmabegroting 2012. Dit voorbeeld heeft als input gediend voor het format welke als handleiding kan gaan dienen bij het opstellen van toekomstige begrotingen. Het format kan pas vanaf programmabegroting 2014 in gebruik worden genomen. De gemeenteraad moet immers nog haar goedkeuring geven voor de doorontwikkelde programmabegroting. Het is te kort dag om de wijzigingen mee te nemen in de programmabegroting van 2013.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk