De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Is Nederland klaar voor een seniorenstad?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Is Nederland klaar voor een seniorenstad?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Nieuw overheidsbeleid gericht op het scheiden van wonen en zorg speelt in op demografische ontwikkelingen die op langere termijn de overheidsfinanciën onhoudbaar zouden maken. Licht zorgbehoevenden worden met deze maatregelen gestimuleerd langer zelfstandig te wonen, waardoor projecten voor gemeenschappelijk wonen aan draagvlak winnen. Omdat de huisvestings- en de verblijfscomponent niet meer vergoed wordt en dus is losgekoppeld van zorg, ontstaan er binnen de zorgvastgoedsector nieuwe mogelijkheden voor andere marktpartijen.
In dit onderzoek wordt de hoofdvraag onderzocht “In hoeverre kan een belegger met een vorm van een seniorenstad inspelen op huidige ontwikkelingen binnen de seniorenwoningmarkt in Nederland?” Hierbij is eerst gekeken naar de ontwikkelingen die de huidige situatie op de seniorenwoningmarkt beïnvloeden. De voornaamste ontwikkeling is de toenemende vergrijzing. Belangrijke oorzaken zijn het uittreden uit de arbeidsmarkt van de ‘babyboom’-generatie, het toenemen van de leeftijdsverwachting en ontgroening. Veel Nederlandse senioren hebben een actieve leefstijl en hechten veel waarde aan het houden van eigen regie in het leven. Vanuit deze ontwikkelingen ontstaan trends en nieuwe initiatieven die invloed hebben op de seniorenwoningmarkt. Senioren denken zelf actief mee aan nieuwe initiatieven en er is veel animo voor CPO projecten. Gemeenschappelijke woonvormen zijn een middel om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en sluiten aan bij de wens te wonen met gelijkgestemden. Als bijkomend voordeel zijn er in deze woonvormen ook mogelijkheden om kosten te besparen op lichte zorg- en welzijnsdiensten. Een seniorenstad is een grootschalige gemeenschappelijke woonvorm waarin vrijwillige bijdragen een grote rol spelen en betrokkenheid, ondernemendheid en saamhorigheid aangemoedigd worden en dus centraal staan in de leefstijl en de beleving van bewoners. Zorg is in een seniorenstad ondergeschikt. De potentiele doelgroep voor de seniorenstad zijn de ouderen die binnen het profiel van pro-actieve senioren passen. Zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn voor hen erg belangrijk, zij zijn actief bezig met het leven en ze willen graag ondernemend blijven Als project kan de seniorenstad gefaseerd gerealiseerd worden, zodat investeringsrisico’s voor de belegger relatief beperkt blijven en een mix van leeftijden ontstaat. Het is gewenst de seniorenstad bij een bestaande kern te laten aansluiten. Binnen de seniorenstad spelen voorzieningen in op de doelgroep. De doorexploitatie van de Nederlandse seniorenstad is voor de opdrachtgever in twee scenario’s doorgerekend gezien de wens van een lange termijn investering. De woningen worden door de eigenaar zelf verhuurd in beide scenario’s, terwijl de voorzieningen in scenario 1 verhuurd worden aan meerdere partijen en in scenario 1 aan een enkele partij. Hoe de exploitatie van een Nederlandse seniorenstad er uit zal zien wordt getoond door middel van een rekenmodel met vooraf vastgestelde input, die is opgesteld vanuit parameters uit de bestaande portefeuille van de opdrachtgever en gevalideerd door zowel interne als externe deskundigen. De DCF-methode is gebruikt om inzicht te geven in mogelijke toekomstige kasstromen. Beide scenario’s rekenen met een exploitatietermijn van 15 jaar. De berekende IRR voor scenario 1 komt op 7,42% en voor scenario 2 op 7,11%. Onder andere doordat bij een seniorenstad gedeeltelijk ook in commercieel vastgoed belegd wordt, ligt dit ruwweg een procentpunt hoger dan bij een ‘standaardwoning’. De voorgestelde vorm van een seniorenstad levert mogelijk een goede bijdrage aan diversificatie binnen een beleggingsportefeuille doordat zorgvastgoed meer correleert aan demografische ontwikkelingen dan aan de Nederlandse economie zoals bij andere vastgoedsectoren het geval is. De conclusie van dit hoofdstuk is dat een belegger met de voorgestelde vorm van een Nederlandse seniorenstad in grote mate kan inspelen op de ontwikkelingen binnen de seniorenwoningmarkt in Nederland. De grootste uitdagingen hierbij zijnde omvang van een seniorenstad ten opzichte van de trend van kleinschalige woonvormen en het creëren van de juiste condities voor ontmoeting en ondernemendheid, welke van groot belang zijn voor de wensen en behoeftes van de doelgroep en de overheid.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Bouwmanagement en Vastgoed-Tilburg
PartnersSyntrus Achmea Real Estate & Finance
Datum2014-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk