De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

FACT- Actief in de wijk

Evaluerend onderzoek naar de ervaringen van clienten en werknemers met het wijkgericht werken in FACT-teams te Den Bosch

Rechten: Alle rechten voorbehouden

FACT- Actief in de wijk

Evaluerend onderzoek naar de ervaringen van clienten en werknemers met het wijkgericht werken in FACT-teams te Den Bosch

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van het onderzoek is de overstap van Reinier van Arkel groep (RvA) naar het werken in FACT-teams. Deze overstap komt niet uit de lucht vallen, maar is een gevolg van verschillende politieke (macro) en organisatorische (meso) ontwikkelingen. Op politiek niveau is er de afgelopen periode veel gebeurd wat invloed heeft op RvA. Denk aan de eerder ingezette initiatieven vanuit de overheid zoals Welzijn nieuwe stijl (www.invoeringwmo.nl, 2012) en Bestuurlijk akkoord GGZ 2013-2014 (www.rijksoverheid.nl, 2012) om de zorg uit de instelling te halen en naar de wijk te verhuizen. De verschuiving van de financiering voor begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is hier ook onderdeel van. De achterliggende gedachte achter dit alles is dat de zorg goedkoper moet, er moet bezuinigd worden. En zorg in een (klinische) instelling is duurder dan zorg in de eigen woonomgeving.
Deze maatregelen zijn geen verassing voor RvA. RvA heeft onderzocht hoe de zorg effectiever, efficiënter en goedkoper kan worden vormgegeven. Het is voor RvA belangrijk om nu al wijkgerichte initiatieven te ontplooien, zodat zij zijn voorbereid als de zorg in de toekomst volledig geregeld en gefinancierd zal worden door de gemeente Den Bosch. Om dit te realiseren is er in april 2012 een pilot van één jaar ingezet in Den Bosch Noordwest en Den Bosch Zuidoost. Er wordt sindsdien gewerkt vanuit FACT-teams (Functie Assertive Community Treatment). Het werken in FACT-teams beoogt de cliënten uit de doelgroep zodanig te behandelen, te ondersteunen en te begeleiden dat zij naar eigen inzicht en wens optimaal kunnen functioneren en meedoen in de maatschappij. Dit alles op een manier die de cliënt aanspreekt en die veilig is voor de cliënt (van Veldhuizen & Bähler, 2008). De overstap naar het Wijkgericht werken in FACT-teams brengt veranderingen met zich mee voor zowel de cliënten als de werknemers. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende probleemstelling: 'Hoe is het 'Wijkgericht werken in FACT-teams' door de cliënten, en medewerkers van Reinier van Arkel ervaren en welke aanbevelingen doen zij om het 'Wijkgericht werken in FACT-teams' te verbeteren?'.
Om deze probleemstelling te beantwoorden, is er een getrianguleerd onderzoek uitgevoerd waarin kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingsmethoden gecombineerd zijn. Het kwantitatief onderzoek heeft plaats gevonden door een survey-onderzoek onder cliënten en medewerkers. Het kwalitatief onderzoek heeft plaats gevonden middels half gestructureerde groepsgesprekken onder cliënten en medewerkers.
Uit het onderzoek blijkt dat Wijkgericht werken in FACT-teams door de cliënten als een verbetering is ervaren. De nieuwe bezoekadressen/locaties zijn een grote verbetering, het is beter bereikbaar, er hangt een betere sfeer en de groep mensen die er komt is kleiner. Dat is voor de doelgroep een belangrijk punt. De behandeling is meer op maat en er wordt daarbij meer en concreter aan eigen gestelde doelen en herstel gewerkt, dit werkt motiverend voor cliënten. De cliënten ervaren dat hun netwerk door het FACT word vergroot en dat er vanuit het FACT-team meerdere mensen voor ze klaar staan. Hierdoor hebben ze het gevoel dat er eerder kan worden ingegrepen als het minder gaat en er hierdoor een crisis kan worden voorkomen. Ook de medewerkers zijn positief over de nieuwe werkwijze. Zij hebben de share caseload, het minder solistisch werken en de korte lijntjes binnen het team als grote verbetering ervaren. De shared caseload levert meer verbeteringen op zoals meer transparantie, een minder hoge werkdruk en vorming van een beter team. Het wijkgericht werken levert in Zuid- Oost het gewenste resultaat op: de lijnen in de wijk zijn korter en de werknemers hebben het gevoel dichterbij de cliënt te staan en beter zichtbaar te zijn in de wijk.
Uit het onderzoek is geconcludeerd dat de cliënten aanbevelingen hadden op de gebieden communicatie, herstel, bereikbaarheid en medicatie. De medewerkers hadden aanbevelingen op de gebieden facilitair, het team zelf en het zichtbaar zijn in de wijk. De aanbevelingen bleken in veel gevallen team-specifiek.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
AfstudeerorganisatieReinier van Arkel groep
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk