De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social Works? Een onderzoek naar bevindingen van alumni binnen het sociaal agogisch werkveld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Social Works? Een onderzoek naar bevindingen van alumni binnen het sociaal agogisch werkveld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Academie voor Sociale Studies, een academie binnen de Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch. Sinds 2004 biedt de academie haar opleidingen aan in een overkoepelende bachelor: bachelor of Social Work.
De bachelor of Social Work bestaat nu zes jaar. Er zijn twee cohorten afgestudeerd, namelijk cohort 2004 en 2005. De aanleiding was de vraag vanuit de Academie voor Sociale Studies of de afgestudeerde beroepskrachten met hun opleiding voldoende toegerust zijn voor de beroepsuitoefening in de beroepspraktijk.
Het curriculum, dat studenten van cohort 2004 en 2005 hebben gevolgd, is reeds bijgesteld.
Er is getoetst of dit gerevitaliseerde curriculum voldoende tegemoet komt aan het door alumni eventueel ervaren gemis.
Het doel van het project was dan ook het onderzoeken van de door afgestudeerde social workers ervaren beroepsbekwaamheid en of hun eventuele gemis tijdens de opleiding reeds is verwerkt in het staande curriculum. De uitkomsten van het onderzoek zijn aanbevelingen, vertaald vanuit bevindingen van alumni.
Om dit doel te kunnen bereiken, richt het onderzoek zich op de volgende vraagstelling:
In hoeverre achten alumni zich als beginnend beroepsoefenaar voldoende beroepsbekwaam voor de uitoefening van het beroep waarvoor ze zijn opgeleid in één van de beroepsopleidingen van de Academie voor Sociale Studies te 's-Hertogenbosch?

Bij de start van het onderzoek is vanuit het literatuuronderzoek de volgende hypothese opgesteld: Opleidingen gaan niet of te weinig mee met maatschappelijke trends. Dat maakt dat beginnende beroepskrachten niet kunnen voldoen aan de veranderende eisen van het werkveld en dus niet beroepsbekwaam zijn.
Het onderzoek is in een theoretisch kader geplaatst. Dit kader wordt op macro- meso- en microniveau uiteengezet: De maatschappij die steeds meer transformeert naar een participatiemaatschappij, de invoering van de WMO, de verzakelijking en marktwerking in de sector zorg en welzijn, de grotere mondigheid van burgers, het vraaggericht werken en tegelijkertijd het integraal en territoriaal werken, zijn van grote invloed op de eisen en verwachtingen waar een social worker aan moet voldoen.
Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel middels enquêtes en een kwalitatief deel door middel van interviews. Uit de enquête is gebleken dat het grootste deel van de bereikte alumni werkzaam is binnen het sociale werkveld.
De bevindingen van alumni die onderzocht zijn in de interviews zijn vergeleken met het staande curriculum. Daaruit bleek dat de opleiding reeds voor een groot deel invulling geeft aan gemiste elementen van alumni. Bevindingen die nog niet in het curriculum zijn verwerkt, of waarvan het onduidelijk was of zij verwerkt zijn, zijn vertaald naar opleidingsspecifieke en generieke aanbevelingen. Zo zijn er aanbevelingen voor de bachelor over bijvoorbeeld; de verbetering van de overgang van het eerste en tweede-, naar het derde en vierde jaar, er moeten mogelijkheden komen voor eigen invulling aan de studie door middel van (langdurige) keuzevakken en er zou meer diversiteit aan kennis betreft doelgroepen moeten komen.
Als antwoord op de vraagstelling kan worden gegeven dat de alumni zich als beginners beroepsbekwaam achten na het behalen van hun diploma in een van de drie opleidingsrichtingen.
Ze beschouwen de opleiding als basis en ontwikkelen zichzelf door middel van praktijkervaringen.
Aan het einde van het onderzoek kan de hypothese worden ontkracht. Er kan worden gesteld dat de bachelor of Social Work wel degelijk mee gaat met de maatschappelijke trends en dat de beginnende beroepskracht wel degelijk in staat wordt gesteld om te voldoen aan de veranderende eisen van het werkveld.
Na het onderzoek is ondervonden dat alle drie de opleidingen inspringen op de maatschappelijk trends, door het aanbieden van diverse en aangepaste programma's. Aan de hand van terugkoppelingen uit het werkveld wordt het curriculum bijgesteld en zo blijft deze structureel in ontwikkeling.

Aan de Academie voor Sociale Studies worden beroepsbekwame professionals opgeleid die in staat zijn in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Zij verkrijgen binnen de opleiding voldoende basisvaardigheden en voelen zich met hun diplomering in staat om het werkveld in te gaan.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersAvans Hogeschool, Academie voor Sociale Studies
Datum2010-06
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk