De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwikkelingsstimulering van kinderen 0- 12 jaar

Samenwerking tussen pedagogische partners en het basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontwikkelingsstimulering van kinderen 0- 12 jaar

Samenwerking tussen pedagogische partners en het basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Brede scholen vormen momenteel een nieuwe trend in Nederland wat betreft de ontwikkelingen binnen het basisonderwijs. Dit betekent dat het basisonderwijs zich niet alleen richt op didactisch gebied, maar ook steeds meer op het pedagogisch gebied, zo ook in Eindhoven. Brede scholen worden in Eindhoven ook wel SPILcentrum genoemd. SPIL staat voor spelen, integreren en leren, ofwel de ontwikkeling van het kind op didactisch- en pedagogisch gebied wordt centraal gesteld. Niet alleen het basisonderwijs draagt hier zorg voor, maar ook externe partners leveren een bijdrage aan dit streven. Te denken aan externe partners als de functies schoolmaatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning, jeugdgezondheidszorg en leerplicht. Deze externe partners (voortaan toegevoegde functies) zijn tezamen verantwoordelijk voor het zorgteam binnen het basisonderwijs.
Binnen de SPILcentra in Eindhoven is naast de samenwerking met de toegevoegde functies, nog een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband richt zich op complexere casuïstiek en wordt ook wel het breed SPILzorgteam genoemd. Deze richt zich op de zorg omtrent risico- en zorgkinderen binnen het basisonderwijs. Tevens is er binnen dit overleg aandacht voor de gezinssituatie van het kind, waardoor het hulpverleningsproces verder reikt dan alleen het basisonderwijs.

De gemeente Eindhoven wil het samenwerkingsverband tussen het basisonderwijs, de toegevoegde functies en het breed SPILzorgteam evalueren. Dit op zodanige manier, dat deze evaluatie jaarlijks herhaald zou kunnen worden. De gemeente Eindhoven is verantwoordelijk voor het afgeven van subsidies, vandaar dat zij de opdrachtgever is van dit onderzoek. Centraal staat dat de gemeente Eindhoven de ontwikkelingskansen van kinderen wil optimaliseren in het basisonderwijs. Hierop aansluitend is de volgende probleemstelling geformuleerd:
Hoe ervaart het basisonderwijs de samenwerking met de toegevoegde functies en de samenwerking met de SPILpartners uit het breed SPILzorgteam, op het terrein van zorg rondom leerlingen uit risicogezinnen en zorggezinnen? Hoe kunnen de gemeente Eindhoven, de toegevoegde functies en SPILpartners deze samenwerking en zorg verbeteren?

Voor het uitvoeren van dit onderzoek is er literatuurstudie verricht, zijn er half- gestructureerde interviews gehouden met de toegevoegde functies en is er meegelopen met het breed SPILzorgteam binnen de SPILcentra. Dit alles heeft bijgedragen aan het opstellen van een survey- onderzoek, waarbij middels een enquête een evaluatie is verricht in het basisonderwijs. Het basisonderwijs heeft beoordeeld hoe het samenwerkingsverband met de toegevoegde functies en het breed SPILzorgteam wordt ervaren. De uitkomsten uit deze beoordeling kunnen namelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkelingsstimulering van kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar.
De resultaten en conclusies die uit de enquête zijn voortgekomen, zijn uitgewerkt in een onderzoeksverslag en in een adviesrapport voor de gemeente Eindhoven. Tevens zijn in dit adviesrapport aanbevelingen gedaan aan schoolmaatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning, jeugdgezondheidszorg, leerplicht en het breed SPILzorgteam. Deze functies zijn zelf verantwoordelijk voor het implementeren van de adviezen en de gemeente Eindhoven houdt hierop toezicht.

Uit de resultaten kan kort worden geconcludeerd dat, zowel de toegevoegde functies als het breed SPILzorgteam, een zeer positief samenwerkingsverband hebben met het basisonderwijs. Daarbij kan opgemerkt worden dat het breed SPILzorgteam vrij recent gestart is, waardoor er enkele aandachtsgebieden zijn. Maar zowel de aanpak van risico- en zorgkinderen, als risico- en zorggezinnen is beter hanteerbaar door het breed SPILzorgteam. Echter is er een onderscheid te maken wat betreft het aandeel dat iedere externe partner hierin levert:
Zo is het basisonderwijs door adviezen van de schoolmaatschappelijk werker beter in staat om kinderen met psychosociale problematiek te begeleiden. Het gaat namelijk vaak beter met het kind, na hulpverlening vanuit schoolmaatschappelijk werk. Daarom is het van belang dat het schoolmaatschappelijk werk voldoende uren aanwezig is binnen het basisonderwijs en de continuïteit van deze functie gewaarborgd blijft.
Het basisonderwijs geeft aan dat de vaste contactmomenten met opvoedingsondersteuning een belangrijke bijdrage leveren aan het onderhouden van contacten met ouders. De bereikbaarheid en laagdrempeligheid van opvoedingsondersteuning staan hierbij centraal en dragen bij aan een mogelijk preventief hulpverleningsproces. Het basisonderwijs ervaart opvoedingsondersteuning dan ook als meerwaarde voor de zorg omtrent leerlingen.
De rol van jeugdgezondheidszorg binnen het basisonderwijs is beperkter, gezien zij minder contactmomenten hebben met het basisonderwijs. De vaste contactmomenten waarop de GGD aanwezig is binnen het basisonderwijs, richten zich met name op de medische (gezondheids)ontwikkeling van het kind. Binnen het basisonderwijs is het daarom gewenst dat de jeugdgezondheidszorg meer uren beschikbaar stelt, zodat zij preventief kunnen signaleren naar zorgkinderen. Dit draagt tevens bij aan een beter samenwerkingsverband.
Tot slot wordt de leerplichtambtenaar gering ingezet binnen het basisonderwijs. Als deze ingeschakeld wordt, levert dit een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het kind en gezin. Echter kan er een grotere eenheid nagestreefd worden, wat betreft het melden van verzuim bij leerplicht.
Deze en nog andere conclusies zijn terug te vinden in dit onderzoeksverslag, waarin eveneens de aanbevelingen voor de gemeente Eindhoven zijn opgenomen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk