De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vervanging brug Bosscheweg te Boxtel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vervanging brug Bosscheweg te Boxtel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De technische staat van de brug Bosscheweg in Boxtel is erg slecht doordat er sinds de herstelwerkzaamheden in 1948 hoogstwaarschijnlijk geen structureel onderhoud meer is gepleegd. Betonrot vormt hierbij het grootste probleem. Het dwarsprofiel van de bestaande brug voldoet niet aan het programma van eisen van de gemeente, die opgesteld is voor de Noord-Zuidas. Bovendien is de huidige brug niet veilig voor het langzame verkeer.
Bij dit afstudeeronderzoek is het uitgangspunt aangenomen dat de huidige brug vervangen moet worden. Een Programma van Eisen is opgesteld, waarin uitgangspunten en randvoorwaarden vermeld staan waaraan het nieuwe ontwerp moet voldoen.

Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw zijn varianten opgesteld, die door middel van een multicriteria-analyse zijn geanalyseerd. Hieruit bleek dat voor de onderbouw de variant met één overspanning en een laaggefundeerd landhoofd de beste was. De andere varianten vielen af omdat het uitgangspunt voor een obstakelvrij stroomprofiel een zware weegfactor had. De fundering van de huidige brug is niet geschikt voor hergebruik. Voor de bovenbouw is de variant met twee brugdekken gekozen vanwege voornamelijk de flexibiliteit van het ontwerp bij latere wijzigingen van het wegprofiel.
Voor de constructie van het brugdek is gekozen voor een kokerbalkconstructie vanwege de kleinere constructiehoogte, de relatief korte bouwtijd ten opzichte van bijvoorbeeld een railbalkconstructie en de voordelen van een kokerbalkconstructie bij de gefaseerde bouw van het brugdek. Het nadeel van de hogere kostprijs van de kokerbalkliggers weegt niet op tegen de voordelen.

Op basis van de conclusies uit het vooronderzoek is een voorlopig ontwerp gemaakt, dat tijdens het hoofdonderzoek tot een voorlopig ontwerp uitgewerkt wordt. Tijdens het onderzoek bleek al snel dat de nieuwe paalfundering niet op dezelfde locatie als de oude geplaatst kon worden en daardoor is het noordelijk landhoofd verschoven.
In het vooronderzoek is een fasering aangenomen. Deze is in het hoofdonderzoek verder uitgewerkt en is een beeld verkregen van de knelpunten die optreden. Zo kunnen mogelijke ongelijke zettingen tussen de landhoofddelen resulteren in een te grote spanning in de landhoofddoorsnede, waardoor deze kan bezwijken. De keuze is gemaakt om het landhoofd in drie fasen aan te brengen, waarbij het verkeer doorgang kan blijven vinden.

Nu de fasering en de afmetingen van de betonconstructie bekend zijn zullen de belastingen op de constructie bepaald worden. Als eerste worden de belastingen bepaald die vanuit het brugdek, via de opleggingen, op het landhoofd werken. Vervolgens worden de overige belastingen op het landhoofd uitgewerkt. Aan de hand van deze belastingen worden belastinggevallen opgesteld, die in een tweetal modellen ingevoerd zijn.
Het eerste model is het landhoofd in dwarsrichting waarmee aan de hand van een draagkrachtberekening van de ondergrond en de gegevens uit het model (oplegreacties, momenten en normaalkrachten) een ontwerp gemaakt is van het palenplan. De trekkrachten die in de palen van het juk ontstaan kunnen door het aanbrengen van een horizontale beddingsconstante in het model gereduceerd worden.
Het tweede model, het landhoofd in langsrichting, is opgesteld om de wapening in de landhoofdsloof te bepalen uit de oplegreacties, momenten en de dwarskrachten. De wapening moet voornamelijk de trekkrachten in de onderzijde van de sloofdoorsnede opnemen, die het gevolg zijn van het veldmoment en de drukdiagonalen in het landhoofd (ter plaatse van de palen). Ter plaatse van de drukdiagonalen moet de betondoorsnede de drukspanning op kunnen nemen. De overige wapening in de sloof dient om de relatief kleine trekkrachten op te nemen en als praktische wapening tijdens de bouwfase.


Aan de hand van de belastingen op het brugdek kan de leverancier van de kokerbalkliggers (SKK) de wapening en de voorspanning bepalen. Na onderzoek blijkt dat er problemen optreden bij de gefaseerde bouw van het dek. Er zijn hiervoor twee oplossingen uitgewerkt. De oplossing waarbij een deel van het dek uit gewapend beton bestaat valt af, omdat deze een langere bouwtijd heeft en de plaatwerking van de brug dan niet evenredig is. De oplossing met het dek geheel uit voorgespannen liggers, waarvan één op en tijdelijke ondersteuning vanwege de fasering, heeft de voorkeur.

Omdat bij ieder ontwerp de vraag gesteld wordt wat het kost is voor dit ontwerp ook een kostenanalyse gemaakt. De kostprijs geeft een indicatie wat de brug ongeveer gaat kosten en is gebaseerd op aangeleverde eenheidsprijzen. Na de calculatie blijkt dat de brug € 559.200,- gaat kosten.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingABCT Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek
PartnerTauw BV
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk