De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De belemmerende factoren en succesfactoren in het benutten en versterken van de eigen kracht van jeugdigen en hun sociale omgeving bij de gezinscoaches van Surplus Welzijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De belemmerende factoren en succesfactoren in het benutten en versterken van de eigen kracht van jeugdigen en hun sociale omgeving bij de gezinscoaches van Surplus Welzijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de afstudeerfase van de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening. In opdracht van het Lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving is onderzoek gedaan naar hoe de gezinscoaches van Surplus Welzijn insteken op eigen kracht van jeugdigen en hun omgeving. Doordat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid krijgen voor de gehele jeugdzorg zal de jeugdzorg ook inhoudelijk een verandering doormaken. Hulpverleners en voorzieningen moeten zich meer gaan richten op de versterking van de eigen kracht van de kinderen, jongeren en opvoeders (Eijck van, G., Kooijman, H. & Yperen van, T., 2013). Eigen kracht heeft betrekking op de mogelijkheden en krachten binnen het gezin en het sociaal netwerk. Eigen kracht is het vermogen van een gezinslid of gezin om het leven, of situaties in het leven, optimaal vorm te geven en problemen rondom opgroeien en opvoeden op te lossen of dragelijk te maken. Werken met ‘eigen kracht’ brengt een cultuuromslag met zich mee bij zowel de burger als de professional. Tot voor kort zag de hulpverlener het als zijn taak de problemen van anderen op te lossen en 'kwetsbare mensen' te ondersteunen. Dit is nu aan het veranderen (Nederlands Jeugd Instituut, z.d.).
Omdat er nog nauwelijks informatie is over de rol van de professional bij krachtgericht werken is de volgende probleemstelling geformuleerd:

Wat zijn belemmerende factoren en wat zijn succesfactoren bij het benutten en versterken van de eigen kracht van jeugdigen en hun sociale omgeving door de gezinscoaches van Surplus Welzijn?

De onderzochte deelvragen zijn:
1. Hoe wordt Welzijn Nieuwe Stijl in de praktijk vorm gegeven door de gezinscoaches?
2. In hoeverre zijn de gezinscoaches op de hoogte van het belang van inzetten van eigen kracht van de jeugdigen en hun sociale omgeving?
3. Welke factoren in de praktijk van de gezinscoaches dragen bij aan het benutten en versterken van eigen kracht van de jeugdigen en hun sociale omgeving en welke vinden zij effectief?
4. Welke factoren werken belemmerend in de praktijk van de gezinscoaches met betrekking tot het benutten en versterken van eigen kracht van de jeugdigen en hun sociale omgeving?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen op de bevorderende en belemmerende factoren in het werken met eigen kracht in de praktijk van de gezinscoach en om de functie van krachtgericht werken in de praktijk en het onderwijs over krachtgericht werken te optimaliseren. Hierdoor wordt een goede basis gelegd zodat de decentralisaties op sociaal inhoudelijk niveau zo soepel mogelijk verlopen.
Een kwalitatief onderzoek in de vorm van een casestudy helpt bij het beantwoorden van de probleemstelling. Een triangulatie van meerdere onderzoeksmethoden zorgt voor valide onderzoeksresultaten. Eerst is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens is dossierstudie gedaan bij Surplus. Vervolgens zijn halfgestructureerde interviews afgenomen. Tot slot heeft een groepsgesprek plaatsgevonden ter verificatie van de resultaten.
Omdat de populatie van dit onderzoek bestaat uit de twee gezinscoaches van Surplus Welzijn is geen steekproef afgenomen.
De belangrijkste uitkomst uit de interviews voor deelvraag één is dat de gezinscoaches voor een groot deel invulling blijken te geven aan Welzijn Nieuwe Stijl. Bij het inschakelen van het netwerk en het insteken op sociale verbanden en sociale betrokkenheid in de wijk liggen nog verbeterpunten. Een collectief hulpverleningsaanbod biedt mogelijk een beter aansluiting op Welzijn Nieuwe Stijl.
Voor deelvraag twee blijkt is belangrijkste uitkomst uit de interviews dat de gezinscoaches van Surplus erg goed op de hoogte blijken te zijn van het belang van krachtgericht werken.
In antwoord op deelvraag drie blijkt uit de interviews en het groepsgesprek dat de allerbelangrijkste bevorderende factoren in de praktijk oplossinggericht werken, een transparante open houding en een goede hulpverleningsrelatie zijn. Het betrekken van het netwerk blijkt alleen bevorderend te zijn als dit ook echt nodig is. De houdingen gelijkwaardigheid en het tempo van de cliënt volgen blijken bevorderend, maar kunnen of worden niet altijd worden toegepast.
In antwoord op deelvraag vier blijkt uit de interviews en het groepsgesprek dat adviseren soms belemmerend blijkt te kunnen zijn. Verder blijkt dat overnemen en aandacht op risico’s soms wel en soms niet belemmerd zijn.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersLectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk