De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Splitsing DAEB en niet-DAEB Woningcorporatie Casade

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Splitsing DAEB en niet-DAEB Woningcorporatie Casade

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek vindt plaats op het hoofdkantoor van woningcorporatie Casade te Waalwijk. Casade is een moderne en dynamische woningcorporatie met een bezit bestaande uit woningen en een groeiend aantal gebouwen voor maatschappelijke functies in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. In totaal beslaat het woningbezit met betrekking tot de huurwoningen negen wijken met ruim 8.000 woningen en worden er zo'n 65 koopwoningen verkocht per jaar. Met ongeveer 90 Fte's, een gemiddelde omzet van ongeveer 50 miljoen euro per jaar en een activa van bijna 600 miljoen kan Casade gezien worden als een grote onderneming.

Het probleem dat momenteel speelt, is een herziening van de woningwet die eraan komt. Wanneer deze wet precies ingaat, is tot op heden nog niet bekend. De activiteiten van woningcorporaties moeten door de wet gesplitst gaan worden in DAEB en niet-DAEB, wat een juridische of administratieve splitsing kan inhouden. Deze splitsing heeft flinke gevolgen voor Casade en om die reden wil Casade alvast voorbereid zijn op de splitsing. Het doel van het onderzoek is te onderzoeken hoe de kosten toegewezen kunnen worden aan DAEB en niet-DAEB bezit. Daarnaast wordt bekeken welke gevolgen de splitsing heeft voor het inkoopproces en op welke manier dit opgevangen kan worden.

Om de kosten aan de juiste categorie (DAEB of niet-DAEB) toe te wijzen, is een opzet gemaakt op basis waarvan de verdeling kan plaatsvinden. Dit is verwezenlijkt door de te verdelen kosten van Casade te onderkennen en deze vervolgens in te delen in directe kosten en in indirecte kosten. De directe kosten kunnen rechtstreeks geboekt worden op DAEB of niet-DAEB, dit is mogelijk doordat deze kosten betrekking op een specifieke verhuureenheid en aan elke verhuureenheid een label DAEB of niet-DAEB hangt. De indirecte kosten worden door middel van een verdeling toegewezen aan DAEB of niet-DAEB. De methode die is gebruikt, is gebaseerd op de kostenplaatsmethode en de abc-methode. Hierbij zijn kostengroepen gevormd (de cost pools), welke aan de hand van een verdeelsleutel (de cost driver) zijn verdeeld over DAEB en niet-DAEB. Hierbij is te concluderen dat welke verdeling ook gebruikt wordt, altijd een verdeling plaatsvindt van rond de 96% DAEB en 4% niet-DAEB. Dit is echter louter op dit moment van toepassing, door de onzekere wet- en regelgeving die eraan komt kunnen deze verhoudingen flink gaan schuiven. Doordat een juiste verhouding belangrijk is voor de verdeling van de kosten, dient de verdeling actueel te blijven door jaarlijks de verdeling opnieuw te bepalen. Daardoor kan geen vast percentage gegeven worden.

De bevindingen met betrekking tot het inkoopproces zijn tot stand gekomen door het huidige proces te bestuderen en te beschrijven. Vervolgens is beredeneerd welke aanpassingen als gevolg van de splitsing in DAEB en niet-DAEB ontstaan en hoe deze veranderingen in het huidige proces opgenomen kunnen worden. Door de onzekere wet- en regelgeving zijn de gevolgen voor drie verschillende splitsingen uitgewerkt: een juridische splitsing, een administratieve splitsing in de huidige administratie en een administratieve splitsing in twee fysiek losse administraties. Bij de analyse is geconstateerd dat in onderstaande processtappen aanpassingen vereist zijn:
- Plaatsing opdracht
- Sortering facturen
- Verwerking facturen

Daarnaast is er een nieuwe stap in het inkoopproces nodig:
- Doorbelasting kosten

Dit als gevolg van kosten die naar de niet-DAEB categorie overgeplaatst moeten worden, dit doormiddel van een interne overboeking naar de niet-DAEB administratie (administratief) of een doorbelasting naar de niet-DAEB entiteit (juridisch).

Daarnaast is een risicoanalyse uitgevoerd op het proces door kritisch te kijken naar de veranderingen die plaatsvinden bij de splitsing in DAEB en niet-DAEB. Doordat er nieuwe aspecten bijkomen, ontstaan ook nieuwe risico's in het proces. Voor het tegen gaan van deze risico's zijn beheersingsmaatregelen bedacht, die de risico's moeten afdekken of beperken. Deze beheersingsmaatregelen komen op onderstaande maatregelen neer:
- Duidelijke richtlijnen opstellen voor de werkwijze voor de verschillende categorieën, deze moeten ervoor zorgen dat er juist wordt ingekocht en de inkoop juist en volledig in de goede categorie wordt verantwoord.
- Zorgen voor afdoende functiescheiding waar op de plekken waar dit vereist is.
- Een eindverantwoordelijke voor zowel DAEB als niet-DAEB aanstellen die verantwoording moet afleggen over zijn categorie.
Tot slot worden aanbevelingen gegeven voor Casade die voortvloeien uit het gevoerde onderzoek en zijn aanbevelingen gegeven die buiten het kader van dit onderzoek vallen, maar wel van belang zijn in het kader van het probleem dat speelt.

De aanbevelingen uit het gevoerde onderzoeken hebben betrekking op de toepassing van de kostenverdeling en de veranderingen in het inkoopproces. Voor de kostenverdeling wordt aanbevolen om zoveel mogelijk de kosten direct aan vhe's te linken, hierdoor is geen verdeling nodig voor deze kosten, omdat het dan directe kosten zijn. Daarnaast dient de verdeling vastgelegd te worden, zodat vast staat hoe de verdeling eruit ziet. Met betrekking tot de vhe administratie dient Casade te zorgen voor een volledige administratie die actueel wordt gehouden zodat de verdeling gebaseerd is op juiste data.

Voor het inkoopproces wordt aanbevolen richtlijnen op te stellen voor het op de juiste manier plaatsen van inkoop. Bij het inkopen dient vanuit de juiste entiteit of administratie een inkooporder geplaatst te worden, dit moet voor een juiste tenaamstelling zorgen op de factuur, wat zorgt voor een goede verwerking van de factuur in de administratie. Door de toevoegingen in het inkoopproces ontstaan er ook nieuwe risico's in het proces, deze dienen door interne beheersingsmaatregelen afgedekt of beperkt te worden. Hierbij wordt aanbevolen om goed te kijken naar afdoende functiescheiding en een afzonderlijke eindverantwoordelijke voor DAEB en niet-DAEB aan te stellen. Vervolgens dienen deze risico's meegenomen te worden in de jaarlijkse risicoanalyse die Casade uitvoert.

Doordat dit onderzoek niet het gehele probleem afdekt dat is onderkend, worden vervolgonderzoeken aanbevolen, deze zijn gericht op het BTW vraagstuk omtrent de splitsing en de implementatie van de kostenverdeling in de geautomatiseerde administratie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
AfstudeerorganisatieCasade
Datum2013-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk