De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

IFRS 10, 11, 12 en IAS 18 voor de bouwsector

Rechten: Alle rechten voorbehouden

IFRS 10, 11, 12 en IAS 18 voor de bouwsector

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de invoering van de IFRS Wave 2 worden veel bestaande IFRS standaarden herzien en/of
samengevoegd, waardoor onder andere de volgende verslaggevingsstandaarden tot stand zullen
komen: IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 11 Joint Arrangements, IFRS 12 Disclosure
of Interest in Other Entities en IAS 18 Revenue Recognition. Voorgaande verslaggevingsstandaarden
hebben veel invloed op ondernemingen uit de bouwsector, omdat deze vaak te maken hebben met
bijvoorbeeld dochterondernemingen, joint ventures en onderhanden projecten. Doordat de
verslaggevingsstandaarden gaan wijzigen kan dit gevolgen hebben voor de bouwondernemingen met
betrekking tot verschillende aspecten. Deze verschillende aspecten zijn systemen en processen,
personeel, toelichting en kengetallen van de jaarrekening en het besluitvormingsproces van banken.
Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen aan KPMG in hun advies- en auditfunctie
met betrekking tot de bovengenoemde aspecten van de gewijzigde regelgeving voor de bouwsector.
Dit onderzoek is van belang voor KPMG, zodat de medewerkers met een adviesfunctie en de partners
van de auditafdeling de klanten kunnen adviseren met betrekking tot veranderingen in de eerder
benoemde aspecten. Daarnaast is het van belang voor de auditafdeling van KPMG, zodat aan hen
advies gegeven kan worden met betrekking tot de veranderingen die de gewijzigde
verslaggevingsstandaarden met zich mee kunnen brengen voor het controleren van jaarrekeningen.
Dit onderzoek is verricht door middel van het bestuderen van de huidige en nieuwe regelgeving. Per
verslaggevingsstandaard is beschreven hoe de huidige verslaggevingsstandaarden zijn geregeld, hoe
de nieuwe verslaggevingsstandaarden zijn geregeld en wat de veranderingen tussen beiden zijn.
Vervolgens is een jaarrekeningonderzoek verricht met veertien jaarrekeningen van
bouwondernemingen die de jaarrekening hebben samengesteld volgens de verslaggevingsstandaarden
van de IFRS. Voor deze jaarrekeningen is vastgesteld hoe de huidige verslaggevingsstandaarden
verwerkt zijn in de jaarrekeningen en welke gevolgen de nieuwe verslaggevingsstandaarden mee
zullen brengen voor de jaarrekeningen. Daarnaast zijn interviews gehouden met partners van KPMG,
banken en seniorcontrollers van bouwondernemingen. In deze interviews is onder andere aan bod
gekomen wat zij vinden van de nieuwe verslaggevingsstandaarden en wat voor hen de gevolgen
zullen zijn.
Uit het onderzoek is geconcludeerd dat niet alle verslaggevingsstandaarden veel impact zullen hebben
voor de bouwondernemingen. De nieuwe verslaggevingsstandaard IFRS 10 is in principe een
verduidelijking ten opzichte van de huidige verslaggevingsstandaard IAS 27 waardoor geen
verschillende interpretaties meer mogelijk zijn met betrekking tot wanneer een moedermaatschappij
control heeft over een dochtermaatschappij. Verder zal deze verslaggevingsstandaard weinig invloed
hebben op de aspecten.
De nieuwe verslaggevingsstandaard IFRS 11 zal meer consistentie met zich meebrengen dan de
huidige verslaggevingsstandaard IAS 31 door het wegvallen van de keuzemogelijk tussen de
proportionele consolidatiemethode en de equity methode voor Jointly Controlled Entities. Deze nieuwe
verslaggevingsstandaard gaat veel invloed hebben op de classificatie tussen joint operations en joint
ventures, het personeel, de systemen, de jaarrekeningen en de kengetallen.
De nieuwe verslaggevingsstandaard IFRS 12 vereist meer toelichtingen in de jaarrekening. De
jaarrekening wordt hierdoor omvangrijker met waarschijnlijk informatie die voor de gebruiker van de
jaarrekening niet relevant is. De jaarrekening kan hierdoor dus onduidelijker worden. IFRS 12 heeft
alleen invloed op de toelichting van de jaarrekening, op de systemen en de processen.
Afstudeerscriptie Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch
Schooljaar 2011/2012
Pagina 4 van 87
De nieuwe verslaggevingsstandaard IAS 18 is een verscherping van de regelgeving die in de huidige
verslaggevingsstandaarden IAS 11, IAS 18 en IFRIC-15 is opgenomen. IAS 18 gaat voornamelijk
invloed hebben op de toelichting, omdat deze uitgebreider wordt en dus meer informatie zal bevatten.
Bij deze verslaggevingsstandaard wordt veel gebruik gemaakt van schattingen waardoor dit kan leiden
tot earningsmanagement. Bij earningsmanagement wordt de winst beïnvloed naar een doel dat van
tevoren vastgesteld is om op deze manier bijvoorbeeld schommelingen van de winst te verminderen of
de variabele beloning van de ondernemingsleiding te maximaliseren.
KPMG dient het eigen personeel in te lichten over de nieuwe regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld door
het geven van seminars. Daarnaast is het handig om checklisten te maken, zodat
bouwondernemingen deze kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld IFRS 11 en IAS 18. Ook dient KPMG de
onafhankelijkheid in het oog te houden door de adviesfunctie en de auditfunctie goed gescheiden te
houden.
KPMG kan bouwondernemingen op de volgende manieren hulp bieden bij de invoering van de nieuwe
verslaggevingsstandaarden:
 IFRS 10: communicatie aan bouwondernemingen dat deze standaard niet veel impact heeft;
 IFRS 11: ondersteunen bij de keuzemogelijkheid tussen joint ventures en joint operations,
inrichten van overeenkomsten tussen de ondernemingen, wijzigen van de accounting manual,
opstellen van een checklist, cursussen en voorlichtingen geven en beoordelen of de
consolidatiepakketten aan de nieuwe verslaggevingsstandaarden voldoen;
 IFRS 12: controllers voorlichten en indien nodig een cursus geven over de toelichtingsvereisten;
en
 IAS 18: voorlichting geven met betrekking tot het begrip control, checklisten opstellen, systemen
herbeoordelen, adviseren met betrekking tot de accounting manual en de toelichtingsvereisten
doornemen.
Met betrekking tot het besluitvormingsproces van de banken kan KPMG de helpende hand bieden om
overzichten op te stellen voor de bouwonderneming waarin de effecten van de nieuwe
verslaggevingsstandaarden zichtbaar worden. Hierbij kan uitgelegd worden wat het effect is, hoe dit
effect is ontstaan en wat de gevolgen van dit effect zullen zijn voor de financiering van banken. De
bouwondernemingen kunnen deze overzichten vervolgens gebruiken wanneer zij met banken
communiceren over de mogelijke verslechterde resultaten. Op deze manier kunnen zij banken bewust
maken dat het gevolgen zijn van de gewijzigde regelgeving.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnerKPMG Accountants N.V.
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk