De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kansen voor de biodiversiteit in het Land van Cuijk en Boekel

Inventarisatie kansen voor Countdown 2010

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kansen voor de biodiversiteit in het Land van Cuijk en Boekel

Inventarisatie kansen voor Countdown 2010

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze samenvatting is erop gericht om de lezer in een korte tijd te informeren over het doel, het verloop en de uitkomst, met nadruk op de conclusie en aanbevelingen, van het onderzoek dat is gevoerd in opdracht van Provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant is in 2004 de eerste regio in Europa die de Countdown 2010-verklaring tekent. Met ondertekening geeft Noord-Brabant aan dat zij werk maakt van het terugdringen van de afname van de biodiversiteit. Om meer slagkracht te krijgen wordt besloten alle gemeenten en waterschappen binnen de provinciegrenzen te motiveren de verklaring te ondertekenen. Anno 2009 hebben alle waterschappen en ongeveer de helft van de Brabantse gemeenten de verklaring ondertekend.

Teneinde de oostelijke gemeenten in Noord-Brabant (Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis) te motiveren de verklaring te tekenen, is een inventarisatie gemaakt het landschap en van de provinciale en gemeentelijke plannen die ten goede komen aan de biodiversiteit. Vanwege de bestuurlijke gevoeligheid is de onderzoeksvrijheid voor deze opdracht beperkt. Deze inventarisatie is een deskresearch waarbij alle informatie afkomstig is van internet en de provinciale bibliotheek. Informatie over de gemeente Mill & Sint Hubert is geheel afkomstig uit een eerder in opdracht van Provincie Noord-Brabant uitgevoerde onderzoek (Provincie Noord-Brabant 2008a).

Tijdens het onderzoek is gezocht op twee terreinen, waarbij moet worden opgemerkt dat de term biodiversiteit weinig terugkomt in de onderzochte beleidsstukken die daadwerkelijk tot verbeteringen voor de biodiversiteit leiden. Termen waarmee biodiversiteit samenhangt, zoals ecologie en natuur vervangen de term biodiversiteit. Deze informatie is verwerkt in dit rapport. De het eerste onderzoeksterrein betreft de landschaps- en natuurelementen van de gemeenten. Hiervoor is gebruik gemaakt van informatie afkomstig uit toeristische beschrijvingen, websites en het onderzoek van Sierdsema en van Kleunen (2008). Binnen de gemeentegrenzen komen -voor Noord-Brabant- unieke landschaps- en natuurelementen voor. Hierbij kan gedacht worden aan het Maasheggenlandschap, het Peelgebied en de grote verspreiding van de das. Uit dit deel van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de gemeenten op basis van de verspreiding van zeldzame plant- en diersoorten en bijbehorende habitattypen een toegevoegde waarde biedt aan de Noord-Brabantse biodiversiteit en een goede basis heeft om de Countdown 2010-verklaring te ondertekenen.

Het tweede onderzoeksterrein betreft de planvorming welke topdown is onderzocht. Op Europees, nationaal, provinciaal en uiteindelijk gemeentelijk niveau is beleid geformuleerd dat een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit. Uit de beleidsstukken komen twee beleidslijnen naar voren die een grote bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de biodiversiteit. De eerste is primair afkomstig van de Kaderrichtlijn Water (Europese Unie 2000) en is in de onderzochte gemeenten in gemeentelijk beleid omgezet. De, voor biodiversiteit, belangrijkste verandering is de eis dat de kwaliteit van alle wateren in 2016 van ecologisch goede kwaliteit dient te zijn, iets wat het overgrote deel van de wateren binnen de gemeentegrenzen nog niet is. Tevens wordt in de gemeentelijke waterplannen van de onderzochte gemeenten, uitgezonderd Boekel, vermeld dat de gemeenten de Countdown 2010-verklaring ondertekenen.

De tweede grote invloed is afkomstig uit het Streekplan (Provincie Noord-Brabant 2002). Zij schrijft een grote verandering voor betreft de indeling van de Noord-Brabantse ruimte. Het Streekplan voorziet in ruimte voor aaneengesloten natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur met daartussen een fijnmazig web van verbindingen, de ecologische verbindingszones. Deze twee verbeteringen voor de biodiversiteit zijn in volle werking (Streekplan) of zijn net aangenomen / worden aangenomen (Waterplan) waardoor verwacht kan worden dat de biodiversiteit de komende jaren, externe invloeden daargelaten, versterkt.

Bovengenoemde beleidslijnen zijn van zeer grote invloed op de conclusie die inhoudt dat de gemeenten voldoen aan de intentie die de Countdown 2010-verklaring uitspreekt, wanneer het genoemde beleid wordt uitgevoerd zoals beschreven en er geen grootschalige negatieve ontwikkelingen plaatsvinden.

De conclusie leidt tot de aanbeveling aan de opdrachtgever om de onderzochte gemeenten uit te nodigen de Countdown 2010-verklaring te ondertekenen. Vanuit de door hogere overheden opgelegd beleid dat in theorie een verbetering voor de biodiversiteit betekent, is omgezet in uitvoerend gericht beleid op gemeentelijk niveau.

Een tweede aanbeveling aan de opdrachtgever betreft de fase na ondertekening. Dit onderzoek is in zekere mate selectief omdat niet alle beleid dat van invloed is op de ontwikkeling van de biodiversiteit kon worden onderzocht. Vooral op gemeentelijk, dus uitvoerend niveau is weinig informatie terug te vinden op het internet. Daarom is het raadzaam om met betrokken, goed geïnformeerde personen binnen de gemeenten de onderzoeksresultaten na te lopen en aan te vullen. Tevens is het raadzaam een kartrekker te zoeken binnen de gemeenten, die de andere gemeenten op sleeptouw neemt. De kartrekker dient affiniteit met het onderwerp te bezitten en kansen zien voor Countdown 2010. Uit gesprekken en presentaties is naar voren gekomen dat de locoburgemeester en wethouder C. van Genugten (Mill & Sint Hubert) veel affiniteit met het onderwerp bezit, kansen ziet en overtuigingskracht bezit.

Gelijktijdig is het zaak om de aandacht voor de gemeenten niet te laten verslappen. De verklaring is ondertekend, maar het echte werk, de teruggang van de biodiversiteit daadwerkelijk om te zetten in versterking ervan, moet nog beginnen. Aangezien de provincie over de noodzakelijke middelen geld en kennis beschikt, in ieder geval in ruimere mate dan de onderzochte gemeenten, is het aan te raden de gemeenten te helpen met het opstellen van een actieplan dat voorziet in versteviging van de biodiversiteit.

Tot slot is het aan te bevelen om goed te kijken naar de positie van de gemeente Boekel. Wanneer het countdown 2010-overleg plaats vindt binnen het Regionaal Planningsoverleg, waar Boekel niet aan meedoet (Boekel neemt deel aan het Regionaal Planningsoverleg Veghel - Uden en omstreken), is het verstandig om Boekel versneld bij het Countdown 2010-project in Veghel en Uden aan te laten sluiten.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersProvincie Noord-Brabant
Datum2009-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk