De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Versterken zeedijken tegen golfoverslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Versterken zeedijken tegen golfoverslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zeedijken zijn aangelegd om kwetsbare delen van de kust te beschermen tegen golven. Zeedijken zijn gevoelig voor golfoverslag, beschadiging van het buitentalud door golfaanval, en erosie en afschuiving van het binnentalud door overslaand water. Deze afstudeerstudie richt zich uitsluitend op het faalmechanisme "golfoverslag".

Het huidige dijkprofiel van de Hondsbossche Zeewering is getoetst aan de veiligheidseisen met betrekking tot de waterkerende functie zoals opgenomen in door de Ministerie van verkeer en waterstaat vastgestelde veiligheidsnorm van 1:10.000 [27]. Om de veiligheid te waarborgen blijken op korte termijn versterkingsmaatregelen noodzakelijk te zijn, met name door de toenemende kans op golfoverslag.

In dat kader zijn er in deze studie versterkingsmaatregelen geformuleerd waarbij de kruin en het binnentalud van de Hondsbossche Zeewering zodanig worden versterkt dat eventueel overslaand water niet tot falen van de dijk zal leiden.

In deel I van deze afstudeeropdracht zijn een aantal mogelijke maatregelen beschouwd om golfoverslag over zeedijken te reduceren. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen maatregelen die alleen de sterkte van de dijk verhogen en/of maatregelen die een belastingtoename tegengaan.

De onderzochte maatregelen voor de Hondsbossche Zeewering beperken zich tot lokale ingrepen, die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden en die de huidige en toekomstige veiligheid van de zeewering kunnen vergroten.

Het betreft de volgende alternatieve maatregelen:
- Landwaartse kruinverhoging en verbreding van het huidige dijkprofiel;
- Het verruwen van het buitenbeloop;
- Het overslagbestendig maken van de kruin en het binnentalud.

Voor de dimensionering hiervan is gebruik gemaakt van de (huidige)Hydraulische Randvoorwaarden uit 2006 [20] en de toekomstige Hydraulische Randvoorwaarden.
Bij de toekomstige randvoorwaarden is uitgegaan van de klimaatscenario's opgenomen in het rapport "Samen werken met Water" van de Deltacommissie 2008 [12]. Het betreft de klimaatscenario's voor 2050, 2100, 2150 en voor 2200.

Na een uitgebreide analyse van de drie versterkingsmaatregelen ten aanzien van deze huidige en toekomstige Hydraulische Randvoorwaarden is tot slot de veiligheid van de Hondsbossche Zeewering voor de situatie van golfoverslag ten opzicht van drie situaties bepaald;

1. Situatie over 50 jaar behorend bij het bovengrensscenario voor 2050; voor het robuust ontwerpen van de waterkering op middenlange termijn
2. Situatie over 100 jaar behorend bij het middenscenario voor 2100; voor het ontwerpen van de waterkering op lange termijn
3. Situatie over 100 jaar behorend bij het bovengrensscenario voor 2100; voor het toetsen van de robuustheid van het ontwerp op lange termijnBenodigde maatregelen voor 50 jaar bovengrensscenario
Hierin zijn de volgende maatregelen met betrekking tot het versterken van de zeewering in beschouwing genomen;
1. binnenwaartse kruinverhoging en verbreding van de zeewering;
2. het buitenbeloop, behalve de berm, met kunstmatige ruwheidselementen (tot een maximale ruwheidsfactor van γf = 0,70) verruwen;
3. het overslagbestendig maken van de kruin en het binnentalud door het toepassen van een grasversterkingssysteem.

Uit deze studie volgt, dat het overslagbestendig maken van de kruin en het binnentalud door het toepassen van een grasversterkingssysteem de meeste geschikte oplossing is om de zeewering te versterken tegen golfoverslag voor de komende 50 jaar. Hierbij moet wel goed worden gekeken naar het toelaatbare waterbezwaar achter de dijk. De totale netto aanleg- en onderhoudskosten van deze versterkingsmaatregel worden geschat op circa 2 miljoen euro (excl. BTW).

Benodigde maatregelen voor 100 jaar middenscenario
In deze studie zijn de meest kansrijke oplossingsprincipes met betrekking tot het versterken van de zeewering voor 100 jaar uit de analyse voor 50 jaar bovengrensscenario afgeleid en nader uitgewerkt. In totaal zijn vier alternatieven uitgewerkt.
1. binnenwaarts kruinverhoging en verbreding van de zeewering;
2. beperkte kruinverhoging in combinatie met overslagbestendige kruin en binnentalud;
3. beperkte kruinverhoging in combinatie met het verruwen van het buitenbeloop;
4. buitenbeloop verruwen in combinatie met overslagbestendige kruin en binnentalud.

Uit de resultaten van deze analyse volgt, dat het toepassen van een grasversterking op het huidige profiel van de Hondsbossche Zeewering om de kruin en het binnentalud overslagbestendiger te maken, in combinatie met een beperkte ophoging van een 0,5 m van de kruin, de meest gunstige oplossing is om de veiligheid van de zeewering voor golfoverslag over 100 jaar in stand te houden. De totale netto aanleg- en onderhoudskosten van dit versterkingsalternatief worden geschat op circa 7 miljoen euro (excl. BTW).

Robuustheid van de alternatieven
De robuustheid van de beschouwde alternatieven is onderzocht door verder te kijken dan het middenscenario 100 jaar door het bovengrensscenario voor klimaatveranderingen te beschouwen.
Uit deze analyse is geconcludeerd dat het alternatief "overslagbestendige dijk + resterende kruinverhoging" ook voor de deze extreme situatie behorende bij het bovengrensscenario voor 2100 de meeste gunstige oplossing is om de veiligheid van de zeewering voor golfoverslag te waarborgen.

Hierbij is wel een extra kruinverhoging van 0,5 m nodig ten opzichte van de situatie behorend bij het middenscenario voor 2100. De totale netto aanleg- en onderhoudskosten hiervan worden geschat op circa 12 miljoen euro (excl. BTW).

Opgemerkt wordt dat de Hondsbossche Zeewering niet alleen standzeker moet zijn voor een toenemende kans op golfoverslag. Door erosie van de zandige kust aan beide uiteinden van de zeewering, steekt de dijk thans ongeveer honderdvijftig meter uit in zee. Dit bemoeilijkt de vrije natuurlijke uitwisseling van zand langs de kust. Hierdoor is sterke erosie van het voorland niet denkbeeldig, waarmee de voet van de dijk kan worden bedreigd. Ook zijn er onzekerheden in de ondergrond die mogelijk instabiliteit kunnen geven. Naarmate de omstandigheden extremer worden is de kans op dergelijke, hier niet beschouwde, faalmechanismen ook groter. Het is niet uitgesloten dat deze meer maatgevend kunnen zijn of worden. In dat geval dienen de hier voorgestelde versterkingsmaatregelen opnieuw te worden bezien.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnersRoyal Haskoning Kust en Rivieren te Nijmegen
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk